Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů FM Institute, s.r.o., U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24683744, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka č. 165847 (dále jen „FM Institute“).

FM Institute tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv souvisejících se zpracováním osobních údajů. Pokud nedojde k poskytnutí osobních údajů, není možné uzavřít smlouvu a/nebo mu poskytnout služby s tím související. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání celého smluvního vztahu. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje uchovávány v souladu s právnímu předpisy a s respektem k oprávněným zájmům smluvních stran. Oprávněným zájmem je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku a plnění zákonných povinností, které ze smluvního vztahu vyplývají. FM Institute vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci. Znění zásad ochrany osobních údajů má FM Institute právo změnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Smluvní strana má právo svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). V případě, že by se smluvní strana domnívala, že FM Institute provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení a to e-mailem na adresu ondrej.strup@fminstitute.cz; či vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu ondrej.strup@fminstitute.cz, aby FM Institute zajistila odstranění takto vzniklého stavu. Veškeré právní vztahy, které vznikly v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů jsou věcně a místně příslušné české soudy. Strana, která FM Institute poskytne své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí svobodně, dobrovolně a svým jménem.