Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

Historie IFMA CZ rok 1999
očima zakladatele pobočky v ČR

5. 8. 1999

První setkání v BoDi klubu v Hradešínské ulici, Praha 3

Prvnímu setkání zájemcúm o facility management předcházel seminář uspořádaný společností Nemetschek v dubnu 1999 v hotelu Hilton. Na tomto semináři se sešlo přes 60 účastníků, což nás jako pořadatele velice mile překvapilo. Kromě místních odborníků ze správy budov zde přednášeli  i zahraniční kolegové z Německa a Velké Británie. Již tehdy jsme pochopili, že nám “ujíždí vlak”. Zjistili jsme, že na vysokých školách ve Velké Británii a Holandsku existují katedry facility managementu, že každoročně absolvují bakaláři a magistři z odborností facility management. I to bylo impulzem začít připravovat místní skupinu odborníků (budoucích facility manažerů), kteří by tento obor vybuduvali i u nás. Jeden z takovýchto absolventů, můj kolega z firmy Adrian Anderson, mne nasměroval na asociaci IFMA a domluvil mi první setkání s jejich vedením. 

Spolu s kolegou Petrem Marečkem jsme oslovili účastníky jarního semináře a svolali na 5. 8. 1999 první setkání budoucích členů IFMA CZ a přátel oboru. Následně naleznete překopírované materiály, které se z tohoto setkání dochovaly.

Čtyři dochované fotografie jsou ve fotogalerii.

Pozvánka na první setkání budoucích členů IFMA CZ

Dovolujeme si Vás pozvat na neformální setkání zájemců o Facility Management.

Pro tuto příležitost jsme rezervovali privátní BoDi club, Hradešínská ul. 47, 101 00 Praha 10

(v blízkosti tramvajové stanice Orionka, resp. stanice metra A Flora)

Klub je zajištěn od 18,00 do 24,00 dne 5.8.1999 (čtvrtek)

Ondřej Štrup a Petr Marecek

Zápis: SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O FACILITY MANAGEMENT

Dne 5.8.1999 se mezi šestou a sedmou hodinou večerní,  v příjemném prostředí privátního BoDi klubu, sešlo celkem sedmnáct zájemců o problematiku Facility managementu. Všechny přítomné na úvod přivítal Ing. Ondřej Štrup a společně s Ing. Petrem Marečkem je seznámil s posláním a činností IFMA, s její historií a s podmínkami pro získání členství. Všichni přítomní obdrželi základní informační materiály o IFMA včetně přihlášky. Dále Ing. Štrup informoval o záměru založit v nejbližší době českou pobočku IFMA CZ.

Přípravný výbor IFMA CZ tvoří: Ing. Ondřej Štrup, Ing. Petr Mareček, Doc.Ing. Miloš Kvasnička CSc. a Mgr. Silvie Georgievová

Po těchto základních informacích se rozproudila  živá debata na téma co je a co není Facility management a jeho význam v České republice. Doc. Kvasnička ve svém příspěvku promluvil na téma dalšího vzdělávání a seznámil přítomné s připravovanou výukou Facility Managementu v Masarykově ústavu vyšších studií ve spolupráci University of Strathclyde. Zbytek večera přítomní strávili hrou biliáru a v neformálních diskusích v menších skupinkách u skleničky vína apod. K příjemně prožitému večeru nepochybně přispěla i výborná kuchyně. Další setkání  je plánováno na druhý říjnový čtvrtek tj. 14.10.1999.

Zapsal: P.Mareček

Letter for IFMA Europe

Dear Ms. Gina van Dijk,

I would like to inform you about first IFMA events in Czech Republic. It was participated 17 people from wide range of companies (industry, hospital, hypermarket, university etc.) I think it is good base for future Czech chapter. We met 5th August in charming place in private club and we spent very nice evening in discussions about FM and other interesting things. Each of participant got information materials about IFMA and Mr. Strup and me introduced them shortly to IFMA organisation. We offered them help with registration and we informed them, that we prepare establishing official IFMA chapter in Czech (approx.2 month) after this event. We asked them for cooperation in looking for other new members.

I send you IFMA chapter pre-charter agreement with our signature immediately and list and contact to participants. Mr. Strup is on holiday for two weeks. If you have any question don´t hesitate to contact me.

Have a nice day.

Best Regards

Petr Marecek, Nemetschek Prague

14. 10. 1999

BoDi klub v Hradešínské ulici, Praha 3

Zápis z přípravné schůzky IFMA CZ konané dne 14. 10. 1999

• V úvodu Mgr. Georgievová seznámila přítomné se stavem registrace IFMA CZ na Ministerstvu vnitra. Registrace je podána a čeká se na oficiální zaevidování společnosti.
• Ing. Štrup informoval o jednáních s představiteli IFMA Evropa. Pobočka je v rámci IFMA vedena jako „pobočka v registraci“, avšak o všech akcích a novinkách jsme oficiálně informováni. Vedení IFMA čeká na zaregistrování potřebného počtu členů, aby mohlo dojít ke konečné registraci IFMA CZ do světové sítě IFMA.
• Vyzýváme proto všechny, kteří se ještě nezaregistrovali, aby toto učinili co nejdříve. Z databáze máme potvrzeno 6 členů, ale doba mezi zavedením do databáze a zaregistrováním člena je cca jeden měsíc. Prosíme Vás proto o poslání avíza, že jste se zaregistrovali Ing. Marečkovi, který má na starosti členskou základnu – na e_mail pmarecek@nemetschek.cz. Z dotazu mezi přítomné jsme zjistili, že členů je již podstatně více.
• Na internetové stránce http://ifma.cz/ bude uveřejňován seznam zaregistrovaných členů, který bude obsahovat jméno člena, jeho funkci, jméno firmy, adresu, telefon a e_mail. Pokud dostaneme logo jeho firmy a www adresu zajistíme i propojení na jeho internetovou stránku. Prosíme každého člena, aby nám mailem nebo faxem poslal souhlas s uveřejněním, případně své logo a www adresu. Bez tohoto souhlasu nebudeme jeho jméno ani uveřejňovat mezi členy.
• Vzhledem k nutnosti překlenutí počátečního stavu, než dojde k financování ze zdrojů IFMA Evropa nebo sponzoringu, odsouhlasili přítomní, že dočasně složí na účet IFMA CZ (jeho číslo Vám bude zasláno dodatečně) 1.500,- Kč. Tento poplatek bude vrácen respektive odečten z příštího regulérního ročního poplatku ihned po vytvoření dostatečných rezerv. Na tento poplatek obdrží každý potvrzení, výpisy z účtu budou kdykoliv k nahlédnutí.
• Naše organizace je nezisková, proto musíme přistoupit i na formu financování pomocí sponzorů. Pokud víte o organizaci, která by byla ochotna přispět na náš provoz, prosíme Vás o zprostředkování. Na našem www.ifma.cz bude speciální strana sponzorů s linkem na jejich weby, případně s textovou informací na které se dohodneme
• Vzhledem k nutnosti oficiální reprezentace zakládané asociace IFMA CZ, odsouhlasili přítomní do dočasných funkcí tyto členy:
      President:   Ing. Ondřej Štrup
     Vicepresident:  Ing. Petr Mareček
     Tajemnice:  Mgr. Sylvie Georgievová
     Vzdělávání / školení: Doc. Ing. Miloš Kvasnička Csc.
• Vzhledem k nutnosti aktivizace v jednotlivých oblastech, dohodli se přítomní na nutnosti postupného vytváření jednotlivých odborných sekcí. Přípravný výbor navrhuje v souladu s centrální evidencí sekcí následující oblasti:
     Školství (Academic Facilities)
     Počítačové aplikace (Computer Applications)
     Vedení podniků (Corporate Headquartes)
    Podnikové nemovitosti (Corporate Real Estate)
    Prostředí, zdraví a bezpečnost (Environmental Health and Safety)
    Finanční služby (Financial service)
    FM konzultanti (Consultants)
    FM vyučující (Educators)
    FM správci (Executives)
    Zdravotnictví (Health Care)
    Legislativa (Legal Industry)
    Průmysl (Manufacturing)
    Muzea/Kultura (Museums/Cultural Institutions)
    Petrochemie (Petrochemical)
    Veřejná správa (Public Sector Facilities)
    Náboženství (Religious Facilities)
    Věda a výzkum (Research and Development Facilities)
    Servis a služby (Utilities)
• Vyzýváme členy, aby si zvolili každý sekci podle své odbornosti a postupně nastartovali činnost v těchto úsecích. Budeme rádi, když na jednotlivých setkáních nás seznámí s poznatky ze své oblasti a tím obohatí vzájemnou výměnu zkušeností (toto je jedna z důležitých oblastí činnosti IFMA).
• Přítomní byli seznámeni s informační politikou IFMA CZ. Aktivace internetové stránky http://ifma.cz/ usnadní komunikaci mezi členy a výborem, umožní prezentaci jednotlivých členů, zpřístupní informace o Facility Managementu široké veřejnosti. V nejbližší době není plánován informační bulletin, ale jakmile to provozní podmínky dovolí, budeme takovouto tiskovinu distribuovat. Přítomní se shodli, že principy, terminologii a propagaci Facility Managementu je třeba provádět intenzivně všemi prostředky. Ing. Štrup informoval o připravovaných vystoupeních na valné hromadě Obce architektů, celostátní konferenci o bytové politice, o připravovaném jednání s ČKAIT a jinými profesními organizacemi. Tyto jednání jménem IFMA CZ mají ze cíl zapojit naši pobočku do sítě profesních asociací garantujících profesní standardy v dané oblasti.
• Na úvod volné diskuse uvedl Ing. Štrup dvě témata z příspěvků na konferenci WW Europe´99, jako podnět k diskusi. Tyto poznámky zařazujeme do přílohy zápisu a budeme rádi, pokud i vy, kteří jste se setkání nemohli zúčastnit přidáte své názory na danou problematiku na e_mail webmasterovi. Vaši polemiku rádi zveřejníme na www stránkách.
• Příští schůze se bude konat 9.12.1999 opět v obvyklých prostorách. Přítomní se dohodli, že začátek bude posunut na 19,00 hod. Prostory klubu budou přístupny již od 18,00 hod.

Zapsal: Ing. Ondřej Štrup
Praha 29.10.1999

9. 12. 1999

BoDi klub v Hradešínské ulici, Praha 3

Program třetí přípravné schůzky IFMA CZ konané 9.12.1999

 1. Úvod Ondřej Štrup
 2. Průběh registrace IFMA CZ Ondřej Štrup, Silvie Georgievová
 3. Informace o průběhu IFMA European

               Leadership meeting v Berlíně                                            Ondřej Štrup, Petr Mareček

 1. Informace o financování a sponzoringu IFMA CZ Petr Mareček
 2. Informace o členské základně Petr Mareček
 3. Další rozvoj a aktivity IFMA CZ Ondřej Štrup
 4. Příprava oficiálního založení IFMA CZ2.2000 Ondřej Štrup
 5. Příspěvky na různá témata FM + Diskuse

             Marie Báčová – vedoucí informačního centra ČKAIT
             Ing. Pavel Ficek – stavební ekonom ‚ČVUT MUVS
             Ing. Miroslav Novotný – ředitel IPOS SOFT s.r.o.

 1. Volný program

Záznam z jednání Skupiny prezidentů IFMA Evropa

Pátek 3.12.1999 Ludwig Erhart Haus (Berlín)

Přítomni:

John Henson                            Director of International Development (USA – Houston)
Linda Beverly, CAE                   Associate Director of Membership Service (USA – Houston)
Phil Roberts, CFM                    Regional Vice President, Europe, Middle East, Africa
Gina VAN DIJK                        IFMA Europe, Brussels, Belgium
Helen VAN OERS                     IFMA Europe, Brussels, Belgium

Alberto Fecchio                        President IFMA Italy
Pertti Vanhanen                        President FIFMA (Finland)
Paul Stadlöder                         Vice President IFMA Deutschland
Jan Bengtsson                         President IFMA Sweden
Francine Schumacher, CFM      President IFMA Schweiz
Albert Pilger                             President IFMA Austria
Jim Schutz                               President IFMA Holland
Mike Liddle                              United Kingdom
Ondrej Strup                            Czech republic (IFMA CZ)

Jednoduché shrnutí závěrů jednotlivých projednávaných bodů:

Benchmarking project status report (John):

IFMA připravuje celosvětový sběr dat týkající se jednotlivých oblastí FM. Cílem je zmapování a porovnání potřeb resp. kvality nasazení Facility Managementu v jednotlivých oblastech. Získaná data budou k dispozici členům jednotlivých poboček a v celosvětovém měřítku všem členům IFMA. Vedení IFMA připravilo soubor otázek a žádá jednotlivé pobočky o zorganizování sběru dat. Jednotlivé kroky akce:

 • 12/1999    
 • jmenování vedoucího akce
 • přeložení dotazníku
 • stanovení teamu tazatelů
 • 1/2000
 • vyškolení tazatelů
 • vytvoření stránky na ifma.cz
 • začátek sběru dat
 • 1 – 3/2000
 • sběr dat
 • 3.2000
 • ukončení sběru dat
 • analýza sebraných informací
 • 4/2000
 • návrh závěrečné zprávy
 • 6/2000
 • na Word Workplace v Glasgow – uveřejnění závěrů výzkumu

náměty z diskuse: 

napojit se na národní sčítací komise a ověřit možnost kooperace
zařadit dotazník na www
zapojit do akce studenty (posoudit jejich odbornost)

CFM update report (Gina):

První evropské tituly CFM (Certificate Facility Managemen) byly, po vykonaných zkouškách uděleny na Word Workplace v Gothenburgu ve Švédsku. Zde se ještě odpovídalo na originální americké testové otázky (cca 300 otázek). První skutečně evropské zkoušky CFM probíhaly souběžně s naší schůzkou a byly zcela v německém jazyku. Část pro Evropany nesrozumitelných otázek bylo vypuštěno a nahrazeno specificky evropskými dotazy. Zájem centrály IFMA je, aby ve všech zemích, kde jsou IFMA pobočky byly postupně zavedeny CFM certifikace v národním jazyce.

Nejbližší další certifikace jsou plánovány do Glasgow v 6/2000.

Spolupráce s EuroFM (John, Albert)

EuroFM je asociace sdružující vzdělávací ústavy, výzkumné ústavy, školy a podobné instituce. IFMA oproti tomu sdružuje a napomáhá jednotlivcům. Přítomní se shodli, že pokud v jednotlivých regionech aktivně působí EuroFM je třeba s touto institucí spolupracovat. Pokud však tato organizace není v oblasti aktivní může IFMA svou aktivitou vzdělávací a výzkumný proces zajistit a netříštit tak síly a prostředky.

EuroFM se podílela již na minulé WW v Gothenburgu a bude se podílet i na dalších setkáních v Glasgow a Insbrucku.

Word Workplace – Europe 2000/2001/2002 (John, Albert, Gina)

Příští celoevropské setkání Facility Managerů se bude konat v Glasgow xxxxxxxxx . Přihlášky, nabídky ubytování i vedlejších akcí jsou uveřejněny na www.ifma.org. Přítomní se dohodli, že do svých stránek zařadí přímý link na tyto stránky s jednoduchou anotací.

Pertti (Finsko) vznesl návrh, aby na plenárním zasedání vystoupili jednotliví presidenti poboček a v 10ti minutovém vystoupení seznámili přítomné se svými národními specifikami FM. Návrh byl akceptován.

 Albert seznámil přítomné s přípravami na Word Workplace Europe 17.-19.6.2001 v Rakouském Insbrucku.

Nová struktura představenstva IFMA – hlasování o změně stanov (Ballot)

Prudký rozvoj mezinárodních poboček a zvýšení počtu amerických poboček začalo vytvářet komunikační bariéru mezi nejvyšším vedením a členskou základnou. Proto se vedení IFMA rozhodlo rozšířit představenstvo celé IFMA o prezidenty jednotlivých poboček. Toto setkání se tak stalo součástí pravidelných zasedání představenstva IFMA. V průběhu minulého měsíce dostali všichni členové IFMA volební lístek s červeně zvýrazněnými změnami stanov. Termín volby byl prodloužen do konce 12/99. Předsednictvo žádá všechny členy, aby svým ano nebo ne vyjádřili svůj názor na nové uspořádání organizace. Volbu můžete realizovat i prostřednictvím internetu.

Setkání prezidentů poboček se bude konat minimálně třikrát ročně (nejbližší bude na jaře 2000 v  Paříži).

Informace prezidentů jednotlivých poboček:

Finsko:

91 členů FIFA (z toho 23 IFMA), jednou ročně národní seminář (Flyer přiložen)

Německo:

3 kanceláře, jeden zaměstnanec na plný úvazek, odborné skupiny (první byla marketingová), 120 členů (88 professional, 29 associate)
financování hlavně formou sponsorství (280.000 DM ročně)
německé certifikace CFM
FAQ na www stránce, člen představenstva odpovídá pravidelně on-line na www

Holandsko:

Pobočka založena na jaře, 28 členů

Švédsko:

Spolupráce s velkými organizacemi, vlastní www, postgraduální studia, telefonní marketing (potenciál trhu, požadavky trhu)

Rakousko:

25 členů IFMA, cca 50  zájemců se jednou ročně zúčastňuje „kulatého stolu“ na dané téma, pět zájmových skupin, dvě akademická centra, www.ifma.at

United Kingdom:

     Cca 200 facility managerů, obrat zájmové organizace cca 80.000 $/rok

Švýcarsko:

Členskou základnu tvoří převážně vysoce postavení manageři – nedostatek aktivních členů, spolupráce se školami (postgraduály, denní studia atd.), studenti, kteří končí diplomem z oboru FM jsou podporováni     IFMA a budoucím zaměstnavatelem

Itálie:

„low degree FM“ – deseti posluchačský denní kurs placený budoucím zaměstnavatelem – vzdělávání výkonných pracovníků do provozních úrovní FM,  80 členů, www.ifma.it

Česká republika:

9+3 členové, připravuje se založení pobočky IFMA CZ v únoru 2000, 4/99 seminář o FM v hotelu Hilton, 8/99 první schůzka členů, kongresy (bytová politika, ČKAIT, ČKA), končící restituce a špatná ekonomická situace napomáhají potřebě hledání úspor – FM řešením

Aktuální členové IFMA: Fukal Ondřej, Hampl Milan, Hokeš Václav, Kasal Jaromír, Kotalík Jan, Kvasnička Miloš, Mareček Petr, Štrup Ondřej, Vondrušková Marie, Zemková Krystýna, Žehra Pavel, Židů Josef