Česky Anglicky Význam
3P definice (FM)3P definitionFacility management je metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.
5P definice (FM)5P definitionSeverská/Holandská definice FM. Oproti 3P definici posouvá do středu pozornosti Facility managementu „člověka“. Facility management má za cíl zajistit pro zaměstnance/uživatele budovy/návštěvníka takové pracovní či užitné prostředí, které bude vykazovat čtyři základní parametry (prostory, procesy, udržitelnost a ekonomickou efektivitu).
adaptabilitaadaptabilityMožnost (schopnost) měnit charakteristiky jako objem, funkce nebo prostor pro splnění nových požadavků.

POZNÁMKA 1 Adaptabilita zahrnuje:
– Pružnost: možnost změny objemu;
– Obecnost: možnost změny funkce;
– Flexibilitu: možnost změny uspořádání prostoru.
POZNÁMKA 2 Využitelnost je definována v ISO 9241.
(ČSN EN 15221-4)
asset managementasset managementKoordinované činnosti organizace k realizaci užitečnosti majetků (aktiv)
[ZDROJ ISO 55000:2014, 3.3.1, změněno – poznámky k položce byly odebrány.]
(ISO 41011)

Činnosti zaměřené na optimalizaci nákladů životního cyklu majetku/zařízení s hodnotou pro organizaci.
POZNÁMKA V souvislosti s facility managementem se jedná jednak o jakoukoliv činnost uvnitř FM-organizace a jakýkoliv „normalizovaný facility produkt“ (týkající se majetku/zařízení) potřebný k zajištění podpůrných služeb (služby) pro primární činnosti a s nimi spojená výrobní zařízení.
(ČSN EN 15221-4)
auditauditSystematický, nezávislý a zdokumentovaný proces k získání důkazních prostředků o auditu a k objektivnímu hodnocení tak, aby určil, do jaké míry jsou kritéria auditu splněna.

Poznámka 1 k položce: audit může být interním auditem (první strana) nebo externím auditem (druhá strana nebo třetí strana) a může se jednat o kombinovaný audit (kombinace dvou nebo více oborů).
Poznámka 2 k položce: interní audit provádí organizace sama nebo externí strana jejím jménem.
Poznámka 3 k položce: "důkazní prostředky" a "kritéria auditu" jsou definovány v ISO 19011.
(ISO 41011)
bezporuchový systémtrouble-free systemSystém, u něhož výrobce garantuje, že po celou dobu řádného užívání nevznikne porucha.
budovabuildingNerozdělené přístřeší zahrnující prostor, který je úplně nebo částečně ohraničen konstrukcemi a je určen uživatelům pro konkrétní účely.
(ČSN EN 15221-6)
budova s téměř nulovou spotřebou energiezero energy buildingJe budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, získaných v místě stavby či v jejím okolí.
cena pluscost plusCena za management a vlastní dodávky FM poskytovatele plus přefakturace jednotlivých subdodávek subdodavatelů.
centralizovanýcentralizedŘízený z jednoho místa, jednou společností, jedním manažerem (jedna kompetence).
černá vodablackwaterJe splašková voda, která obsahuje fekálie a moč.
cesta stupňováníescalation pathPostup vedoucí k vyřešení problémů, které nelze dojednat v dohodnutém časovém rámci. Cesta stupňování předurčuje jejich rychlé převedení k dalšímu dořešení na vyšší úrovni struktury řízení.
(ČSN EN 15221-2)
charakteristika (znak)characteristicRozlišující vlastnost:Rozlišující vlastnost:
– hmotná (např. mechanické, elektrické, chemické nebo biologické charakteristiky);
– smyslová (např. týkající se čichu, hmatu, chuti, zraku, sluchu);
– týkající se chování (např. zdvořilost, čestnost, pravdomluvnost);
– časová (např. dochvilnost, bezporuchovost, pohotovost);
– ergonomická (např. fyziologické charakteristiky nebo charakteristiky týkající se bezpečnosti osob);
– funkční (např. nejvyšší rychlost letadla)
(ČSN EN 15221-3)
cílobjectiveVýsledek, který má být dosažen.

Poznámka 1 k položce: cíl může být strategický, taktický nebo provozní.
Poznámka 2 k položce: cíle se mohou týkat různých oborů (jako jsou finanční, zdravotní a bezpečnostní, a environmentální cíle) a mohou se vztahovat na různé úrovně (jako je strategická, celoorganizační, projektové, produktové a procesní.
Poznámka 3 k položce: cíl může být vyjádřen jinými způsoby, například jako zamýšlený výsledek, účel, provozní kritérium, jako cíl facility managementu nebo použitím jiných slov s podobným významem (např. záměr, gól nebo úkol).
Poznámka 4 k položce: v rámci systému řízení facility managementu jsou pro dosažení určitých výsledků, v souladu s politikou facility managementu, organizací stanoveny cíle facility managementu.
(ISO 41011)
činnostiactivityÚkol nebo úkoly přispívající k dokončení dodávky.
(ISO 41011)

Úkoly potřebné pro dosahování výsledků.
(ČSN EN 15221-5)
čistá podlahová plocha (NFA)Net Floor Area (NFA)Čistá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy vnitřních nosných konstrukcí (ICA). (IFA – ICA = NFA)
(ČSN EN 15221-6)
čistá podlahová plocha místností (NRA)Net Room Area (NRA)Čistá podlahová plocha místností je součet vnitřních ploch všech místností měřených k vnitřním povrchům. Čistá podlahová plocha místností se vypočítá jako rozdíl čisté podlahové plochy (NFA) a plochy dělicích konstrukcí (PWA). (NFA – PWA = NRA)
(ČSN EN 15221-6)
commissionercommissionerOdborník zajišťující řádný proces commissioningu.
commissioningcommissioningCommissioning (také metoda) je proces zajištění kvality stavby a instalace, zabudování TZB systémů do objektu a jejich správné uvedení do provozu. Cílem jsou kvalitní provozní parametry v dlouhodobém výhledu. Jedná se o systematický proces zkoušení a dokumentování, který vede ke správnému návrhu všech instalovaných systémů v budově a k jejich optimálnímu využití, které respektuje provozní požadavky budovy a jejího majitele nebo provozovatele.
daňové nákladytax costsNáklady, jako jsou daně, poplatky a DPH (daň z přidané hodnoty).
(ČSN EN 15221-4)
decentralizovanýdecentralizedŘízený z více míst, lokalit, více firem, více manažery (není sjednocená kompetence).
demobilizacedemobilizationFáze k přenosu facility služeb zpět na organizaci poptávky nebo na nového poskytovatele služeb, jak je uvedeno ve facility management dohodě (smlouvě).
(ISO 41011)

Etapa sloužící k převedení facility služeb zpět ke klientovi nebo k novému poskytovateli služeb facility managementu podle smlouvy o facility managementu.
(ČSN EN 15221-2)
dodavatelsupplierPoskytovatel facility služby nebo produktu.
(ČSN EN 15221-1)
dodavatel facility managementu = FM dodavatelfacility management contractorOrganizace, která je zavázána kontraktem poskytovat facility služby a je odpovědná za plnění kontraktu.
(ČSN EN 15221-1)
dodavatelský řetězecsupply chainSystém organizací, lidí, činností, informací a zdrojů související s doručováním produktu nebo služby od dodavatele ke koncovému uživateli.
(ISO 41011)
dodávkadeliverableMěřitelný a ověřitelný výstup, výsledek nebo položka, která má být vytvořena v rámci určitého časového období pro dokončení projektu nebo části projektu.
[ZDROJ: ISO 22128:2008, 3.2]
(ISO 41011)
dohodaagreementProhlášení dohodnuté mezi organizací poptávky a poskytovatelem služby nebo dodavatelem produktů.

Poznámka 1 k položce: toto by mělo být ve formě písemného prohlášení sjednaného mezi organizací poptávky a poskytovatelem služeb nebo dodavatelem produktů, které stanoví požadavky, podmínky, náklady, požadovanou úroveň zdrojů a výstupů.
Poznámka 2 k položce: pro komplexní dohody ve více zemích nebo o více službách, druzích dokumentace a obsahem uvedeným v ISO 41012:2017, mohou být požadovány přílohy C a D. U malých nebo jednotlivých smluv o poskytování služeb může stačit jeden jednostránkový dokument, který stanoví důležité podmínky.
(ISO 41011)
dokumentované informacedocumented informationInformace, které musí být kontrolovány a udržovány organizací a média, na kterých jsou obsaženy.

Poznámka 1 k položce: dokumentované informace mohou být v libovolném formátu a médiu a z jakéhokoliv zdroje.
Poznámka 2 k položce: dokumentované informace mohou označovat:
— systém řízení včetně souvisejících procesů;
— informace vytvořené tak, aby organizace mohla fungovat (dokumentace);
— důkazy o dosažených výsledcích (záznamy).
(ISO 41011)
ekologická stopaecological footprintEkologická stopa je uměle vytvořená jednotka, která určuje, kolik metrů čtverečních Země potřebuje člověk k dané činnosti, či kolik metrů čtverečních Země potřebuje pro svůj život.
ekvivalent plného úvazku (FTE)FTEEkvivalent plného úvazku lze určit vydělením celkového počtu odpracovaných hodin počtem řádných pracovních hodin v pracovním týdnu (např. odpracování 32 hodin, když řádný pracovní týden má 40 hodin se rovná 0,8 plného úvazku).
(ČSN EN 15221-7)
entitaentityKonkrétní, nebo abstraktní věc, která existuje, existovala, nebo by mohla existovat, včetně asociací mezi těmito věcmi.
(ISO 41011)

Konkrétní nebo abstraktní věc, která existuje, existovala, nebo by mohla existovat, včetně asociací mezi těmito věcmi.
(ČSN EN 15221-7)
exkluzivitaexclusivitySkutečnost, že klient poskytuje v rámci smlouvy o facility managementu svému partnerovi výhradní právo na poskytování příslušných facility služeb.
(ČSN EN 15221-2)
externí zajištění (sloveso) dříve outsourcingoutsource (verb)Uzavření dohody, kde externí organizace plní část funkcí organizace nebo procesů.

Poznámka 1 k položce: externí organizace je mimo rozsah systému řízení, i když externě zajišťované funkce nebo procesy jsou v rámci oblasti působnosti.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: dosud je převážně užíván výraz outsourcing


facility managementfacilities management (facility management)Organizační funkce, která spojuje lidi, místo a proces v rámci zastavěného prostředí s cílem zlepšit kvalitu života lidí a produktivitu hlavní činnosti.
(ISO 41011)

Integrace procesů v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu jejích primárních činností.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
facility manažerfacility managerOsoba odpovědná za organizaci facility managementu, která je jediným kontaktním bodem na straně klienta (na strategické úrovni), zajišťuje kvalitu a neustálé zlepšování a řídí strategické projekty a úkoly. Vede organizaci FM poskytovatele, respektive řídí integrované zajištění FM služeb pro FM klienta.

POZNÁMKA Pokud je facility manažer členem vrcholového vedení organizace, také se nazývá Chief Facility Management Officer CFMO nebo Chief Facility Executive CFE.
(ČSN EN 15221-4)

Poznámka FMI: nově se objevuje i označení "CWO" (Chief Workplace Officer)
facility procesfacility processProcesy, které jsou integrovány a spravovány facility managementem organizace.
(ISO 41011)

Podpůrný proces, který je integrován a řízen FM.
POZNÁMKA 1 Výstupem facility procesu je facility produkt.
POZNÁMKA 2 Facility procesy se dělí na procesy facility managementu na strategické a taktické úrovni a proces facility služeb na provozní úrovni.
(ČSN EN 15221-4)
facility produktfacility productJedna z vymezeného souboru hierarchicky organizovaných (klasifikovaných) a normalizovaných facility služeb.

POZNÁMKA Termín „produkt“ se používá v souladu s EN ISO 9000 a je výstupem z (facility) procesu , který může být jednotlivým opatřením nebo souborem opatření hmotné (hardware) nebo nehmotné (software) povahy, dodávkami nebo službami, které podporují primární činnost organizace a její vlastnosti.
(ČSN EN 15221-3)
facility službafacility servicePoskytování podpory primárním činnostem organizace poskytované interním nebo externím poskytovatelem.
(ISO 41011)

Podpůrné zajišťování primárních činností společnosti poskytované interním nebo externím poskytovatelem.
POZNÁMKA Facility služby jsou služby spojené s „prostorem a infrastrukturou“ a/nebo s „lidmi a organizací“.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
FM systém řízeníFM management systemOrganizace musí vytvořit, zavést, udržovat a soustavně zlepšovat systém řízení FM,
včetně potřebných procesů a jejich interakcí.
FM-produktová mapaFM product mapStruktura normalizovaných (klasifikovaných) facility produktů v FM.

POZNÁMKA Na základě EN ISO 9000 je termín produkt používán, aby pokryl služby, software a hardware.
(ČSN EN 15221-4)
FM-ukazatelFM-indicatorUkazatel, který měří kvalitu facility produktů.

POZNÁMKA Tyto ukazatele se používají na různých úrovních (např. na strategické, taktické nebo provozní úrovni)
(ČSN EN 15221-3)
fotovoltaikaphotovoltaicsMetoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách.
funkční přístupfunctional approachPřístup k facility managementu, který je zaměřen na integraci individuálních služeb tak, aby byl dosažen požadovaný výstup.
(ČSN EN 15221-2)
havarijní údržba/zásahemergency maintenanceJednorázová technická služba, jejíž cílem je ochrana života a zdraví osob, zamezení šíření havárie, konsolidace stavu zařízení a prostory a zdokumentování situace.
hierarchiehierarchyStruktura úrovní, v nichž každá úroveň zahrnuje nižší úrovně.
POZNÁMKA Taxonomie jsou často uspořádány v hierarchické struktuře. Typicky zahrnují vztahy k nadříze-ným a podřízeným položkám, nazývané také vztahem „matka - dcera“.
(ČSN EN 15221-4)
hlavní činnostcore businessEntita, ze které jsou odvozeny potřeby.
(ISO 41011)
hlavní činnosti (také někdy primární)primary activitiesČinnosti, které představují význačné a nepostradatelné kompetence organizace v hodnotové řetězci.

Poznámka 1 k položce: rozdíl mezi hlavními činnostmi a podpůrnými službami stanovuje každá organizace jednotlivě; toto rozlišování je třeba průběžně aktualizovat.
(ISO 41011)

Činnosti, které představují charakteristické a nepostradatelné kompetence organizace v jejím hodnotovém řetězci.
POZNÁMKA Rozlišení mezi primárními činnostmi a podpůrnými službami je stanoveno individuálně každou jednotlivou organizací; toto rozlišení musí být průběžně aktualizováno.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
hrubá podlahová plocha (GFA)Gross Floor Area (GFA)Hrubá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl plochy podlaží (LA) a nevyužitelné plochy podlaží (NLA). (LA – NLA = GFA)
(ČSN EN 15221-6)
ICTICTSlužby spojené s informačními a komunikačními technologiemi (ICT).
(ČSN EN 15221-4)
in-house / inhousein-houseForma zajištění služby (produktu) vlastními zaměstnanci.
indikátory trvale udržitelného rozvojeindicators of sustainable developmentUkazatele, které popisují chování lidské společnosti ve vztahu ke zdrojům, ochraně přírody a životního prostředí.
infrastrukturainfrastructureSystém zařízení, vybavení a služeb potřebných pro provoz organizace.

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.5.2]
(ISO 41011)
insource (sloveso)insource (verb)Uzavření dohody, kdy externě zajištěné služby jsou převedeny na interně zajištěné služby.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: V ČR je též užíván výraz insourcing.
inspekční prohlídkainspectionJednorázová či pravidelná kontrola stavu zařízení či prostor s cílem zjištění neshod, které by ohrožovaly provoz či prostředí respektive které by zkracovaly životnost zařízení či prostor. Inspekční prohlídky, které jsou předepsány zákony, vyhláškami či jinak závaznými pravidly jsou nazývány REVIZE.
integrované facility službyintegrated facility servicesSoubor facility služeb, které jsou navzájem provázány.
(ČSN EN 15221-1)
interní poskytování služeb (in-house)internal service provision (in-house service provision)Poskytování a správa služby zaměstnanci zaměstnanými organizací poptávky.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: dříve byl v ČR užíván termín insourcing
jednotka měřeníunit of measurementUrčitá velikost fyzikální veličiny, která je definována a přijata konvencí a / nebo právními předpisy a které se používá jako standardu pro měření téže fyzikální veličiny.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické jednotky měření v rámci facility managementu jsou pracoviště, ekvivalent plného úvazku (FTE) a čistá podlahová plocha (NFA).
(ČSN EN 15221-7)
jednotlivé službysingle servicesSystém nezávislého, jednotlivého zajišťování služeb/produktů (služby nejsou navzájem koordinovány).
klasifikaceclassificationSystém pro seskupování a kategorizaci položek s podobnými charakteristikami (atributy).
(ČSN EN 15221-4)
klíčový výkonnostní FM-ukazatel (= FM-KPI)FM-key performance indicator (FM-KPI)FM-ukazatel, který ovlivňuje primární činnosti organizace naplňováním klíčových výkonnostních ukazatelů klienta.

POZNÁMKA FM-ukazatel, který je propojený s cíli klientské organizace a souvisejícím facility produktem a který má přímý dopad na primární činnosti.
(ČSN EN 15221-3)
klíčový výkonnostní ukazatel (KPI)key performance indicator (KPI)Míra, která poskytuje základní informace o výkonu.
(ISO 41011)

Měřítko poskytující základní informace o výkonnosti poskytování facility služeb.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
klíčový výkonnostní ukazatel klientaclient key performance indicatorUkazatel, který poskytuje základní informace o výkonnosti organizace klienta.

POZNÁMKA Klíčové výkonnostní ukazatele klienta musí stanovit organizace klienta na základě jejích strategických cílů pro realizaci rozvoje primárních činností.
(ČSN EN 15221-3)
klientclientOrganizace, která si pořizuje facility služby v souladu s facility management smlouvou.

POZNÁMKA Klient vystupuje na strategické úrovni a má hlavní a/nebo klíčovou funkci ve všech fázích vztahu s poskytovatelem služeb. Zákazník specifikuje facility služby.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)

Poznámka FMI: V ISO 41000 je termín klient nahrazen termínem organizace poptávky.
kogeneracecogeneration (CHP)Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.
kompetence (pravomoc)competenceSchopnost aplikovat znalosti a dovednosti k dosažení zamýšlených výsledků.
komunikační plochy (CA)Circulation Area (CA)Komunikační plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro horizontální i vertikální pohyb.
koncový uživatelend userOsoba nebo organizace, která používá produkty, nebo služby od dodavatele.
(ISO 41011)

Osoba, která přijímá facility služby.
POZNÁMKA Návštěvník může být také být koncovým uživatelem.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
kontrakt na facility management (= FM-kontrakt)facility management contractPrávně závazná smlouva mezi různými právnickými subjekty.
(ČSN EN 15221-1)
kvalitaqualityMíra, v níž soubor inherentních vlastností objektu splňuje požadavky.

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.6.2, změněno – poznámky k položce byly odstraněny.]
(ISO 41011)

Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik.
(ČSN EN 15221-3)
logistikalogisticsSlužby zabývající se přepravou (přenosem) a skladováním (uchováváním) zboží a informací a zlepšováním těchto procesů.
(ČSN EN 15221-4)
majetek (aktivum)assetZboží, věc nebo entita, která má pro organizaci potenciální nebo skutečnou hodnotu
[ZDROJ ISO 55000:2014, 3.2.1, změněno – poznámky k položce byly odebrány.]
(ISO 41011)

Cokoliv, co pro organizaci představuje kladnou hodnotu, zejména ve finančním smyslu.
(ČSN EN 15221-2)
Hmotné aktivum, které podporuje organizaci.
(ČSN EN 15221-5)
MaR (Měření a Regulace)Measurement and RegulatingSystémy řízení technologií budov (čidla + SW aplikace + ovládání prvků zařízení).
materiálové náklady (náklady na materiál)material costs/ costs of materialsNáklady na zboží (např. spotřební zboží, nástroje, náhradní díly).
(ČSN EN 15221-4)
měkké službysoft servicesNeoficiální označení pro služby zajišťující „lidi a organizaci“ (druhá ze dvou skupin FM služeb).
měřenímeasurementProces k zjištění hodnoty.
(ISO 41011)
měřítkobenchmarkReferenční bod nebo metrika, proti které lze měřit proces, výkon a/nebo kvalitu.
(ISO 41011)

Referenční bod nebo metrika, vůči kterému mohou být měřeny strategie, procesy, výkony a/nebo jiné entity.
(ČSN EN 15221-7)
míra extrémůmeasure of extremesMíra, která poskytuje údaj o extrémní hodnotě v souboru dat.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické míry extrémů jsou: minimum – nejmenší číslo vzorku, a maximum – největší číslo vzorku.
(ČSN EN 15221-7)
míra rozptylumeasure of dispersionMíra, která poskytuje údaje o variabilitě rozdělení dat v souboru.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické míry rozptylu jsou: kvartily – každá ze tří hodnot, které rozdělují tříděné údaje na čtyři stejné části tak, aby každá část představovala jednu čtvrti-nu zkoumaného vzorku: První kvartil (neboli dolní kvartil) odděluje nejnižších 25 % dat (25. percentil), druhý kvartil (neboli střední) odděluje data v polovině (50. percentil), a třetí kvartil (neboli horní kvartil) odděluje nejvyšších 25 % dat (75. percentil).
(ČSN EN 15221-7)
míra střední hodnotymeasure of central tendencyMíra, která poskytuje údaj o typické hodnotě v souboru dat.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické míry střední hodnoty jsou: aritmetický průměr – průměr všech hodnot ve vzorku (po-čítáno podle hodnot), medián – hodnota, které se nachází ve středu vzorku (počítáno podle pozic), a modus – nejčastěji se vyskytující hodnota (počítáno podle frekvencí).
(ČSN EN 15221-7)
místnostroomČást budovy, přístupná osobám, úplně nebo částečné ohraničená dělicími prvky, jejíž podlaha a/nebo strop tvoří část konstrukce budovy.
(ČSN EN 15221-6)
množstvívolumeCelkový výstup měřitelné činnosti za určitou dobu.
(ISO 41011)
mobilizacemobilizationFáze pro vytvoření a realizaci všech zdrojů, systémů, údajů a postupů před převzetím plné odpovědnosti za facility služby, které mají být dodány tak, jak je uvedeno ve facility management dohodě.

Poznámka 1 k položce: v tomto kontextu lze také použít při uvedení do provozu.
(ISO 41011)

Fáze sloužící k určení a zavedení všech zdrojů, systémů, dat a postupů před úplným převzetím odpovědnosti za poskytování facility služeb stanovených ve smlouvě o facility managementu.
(ČSN EN 15221-2)
modernizacemodernization renovationObnova v současném standardu (rozumí se tím standard odpovídající době modernizace).
nájemcetenantJednotlivec nebo podnikatelský subjekt, který má dočasně v držení nebo platí nájemné za nemovitost vlastněnou jinou stranou (vlastníkem nemovitosti).
(ČSN EN 15221-4)
nákladové středisko FMFM cost centrePrvek v účetním systému, ke kterému jsou vztaženy FM-náklady.
(ČSN EN 15221-4)
nákladové středisko primární činnostiprimary activity cost centrePrvek v účetním systému, ke kterému jsou vztaženy náklady.
POZNÁMKA Nákladové středisko často představuje útvar, ke kterému jsou alokovány náklady organizace.
(ČSN EN 15221-4)
náklady na kapitálcost of capitalÚrok a provize za kapitál.
(ČSN EN 15221-4)
náklady na technické zhodnocení (náklady na zlepšení)cost of enhancement of initial performance (improvement costs)Náklady potřebné ke změnám majetku/zařízení za účelem splnění nových požadavků.
(ČSN EN 15221-4)
náklady životního cyklulife-cycle costCelkové náklady (ve smyslu současných hodnot), které by měly být vynaloženy na majetek (aktivum) během jeho provozní existence.
(ISO 41011)
nákupprocurementČinnost zajišťující nabytí zboží nebo služby od dodavatelů.

Poznámka 1 k položce: proces nákupu zahrnuje celý životní cyklus od identifikace potřeby až do konce smlouvy na služby nebo do konce životnosti zboží, včetně likvidace.
Poznámka 2 k položce: Zajištění (sourcing) je součástí procesu zadávání zakázek, který zahrnuje plánování, definování specifikací a výběru dodavatelů.
[ZDROJ: ISO 20400:2017, 3.1.8]
(ISO 41011)
náležitá péče (due diligence)due diligenceSestavování, komplexní hodnocení a validace informací o organizaci, které jsou potřeba pro posouzení přesnosti, obchodní integrity, finanční stability a integrity funkčních kompetencí v příslušné etapě dohody o zajištění procesů.
(ISO 41011)

Sestavení, komplexní zhodnocení a validace informací o organizaci na příslušné úrovni smlouvy o facility managementu, požadované pro vyhodnocení přesnosti a úplnosti v patřičném stádiu vypracovávání dohody.
(ČSN EN 15221-2)
nejlepší praxebest practiceZdokumentovaný proces nebo produkt, společně vyvinutý uživatelskou komunitou, složenou z dodavatelů a koncových uživatelů (3.3.5), za účelem stanovení hlavních směrů odvětví.

ZDROJ ISO 20121:2012, 3.29, změněno – termín „zákazníci“ byl změněn na „koncový uživatel“ a termín „týmové“ byl změněn na „spolupracovat“.]
(ISO 41011)
nejvyšší vedení (vedoucí pracovník)top management (executive management)Osoba nebo skupina osob, které řídí a kontrolují organizaci na nejvyšší úrovni.

Poznámka 1 k položce: nejvyšší vedení má pravomoc delegovat autoritu a poskytovat prostředky v rámci organizace.
Poznámka 2 k položce: Pokud rozsah systému řízení pokrývá pouze část organizace, pak vrcholové vedení odkazuje na ty, kdo řídí a kontrolují tuto část organizace.
(ISO 41011)
nemovitostreal estateNepřemístitelný majetek včetně staveb, pozemků a nezastavěných pozemků.
(ISO 41011)

Pozemek se vším, co je spojeno se zemí pevným základem, např. budovy.
POZNÁMKA Nemovitosti, fixní majetek a nemovitý majetek jsou užívány ve stejném významu.
(ČSN EN 15221-4)
neshodanoncomformityNesplnění požadavku.
(ISO 41011)
nevyužitelná plocha podlaží (NLA)Non-functional Level Area (NLA)Nevyužitelná plocha podlaží je měřená plocha nevyužitelných konstrukčních prostupů, atrií a dutin.
(ČSN EN 15221-6)
nezastavěná plochaun-built areaČást plochy pozemku, která není klasifikována jako zastavěná plocha.
(ČSN EN 15221-6)
normalizovaný facility produktstandardized facility productJedna z definovaných skupin klasifikovaných a hierarchicky organizovaných facility služeb; v závislosti na národních jazykových zvyklostech smí být termín „normalizovaná facility služba“ používán jako synonymum.
POZNÁMKA 1 Termín produkt je používán v souladu s EN ISO 9000 jako výstup (facility) procesu, který může být jednotlivým nebo souborem materiálních (hardware) nebo nemateriálních (software) opatření, dodávkami nebo službami, které podporují primární činnosti organizace a její vlastnosti.
POZNÁMKA 2 Termín „facility produkt“ byl zvolen kvůli jeho větší klasifikovatelnosti a více srovnatelné podstatě k umožnění benchmarkingu zatímco facility služby obecně jsou více individuální a ze své podstaty více přizpůsobitelné. Produkty byly popsány z pohledu klienta a při zohlednění různých evropských zvyklostí.
POZNÁMKA 3 V této normě je termín „facility“ (= hmotné aktivum, viz EN 15221-1) používán ve smyslu „usnadně-ní“, poskytování služeb, aktiv, nástrojů a spotřebního zboží pro usnadnění práce/ pro podporu primárních činností. Toto zahrnuje celé výrobní místo organizace a pokračuje až k jednotlivému listu papíru, který je třeba koupit, uložit, dodat, založit, archivovat a recyklovat. Majetek/zařízení, jako je budova nebo list papíru, je vždy spojen s činnostmi a poskytováním služeb.
(ČSN EN 15221-4)
obchodní kontinuitabusiness continuitySchopnost organizace, v důsledku rušivých událostí, pokračovat v dodávce produktů nebo služeb na přijatelné předdefinované úrovni.
[ZDROJ: ISO 22300:2012, 2.1.10]
(ISO 41011)
obchodní případbusiness caseDokument, který shrnuje rozsah, přínosy, náklady a rizika navrženého řešení obchodních potřeb.
(ISO 41011)
objemvolumeČíselné vyjádření trojrozměrné míry, vypočítaná zpravidla jako součin všech tří vzdáleností.
(ČSN EN 15221-6)
obnovitelné zdroje (OZE)renewable resourceObnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.
odlehlá hodnotaoutlierExtrémní hodnota v souboru dat, která má nepřiměřený vliv na určování referenčních bodů.
(ČSN EN 15221-7)
odpisdepreciationOdhadovaný nebo očekávaný pokles nákladů na aktiva (investiční).
POZNÁMKA Termín je požíván v oblasti účetnictví, ekonomie a financí k rozložení hodnoty aktiva v průběhu ně-kolika let.
(ČSN EN 15221-4)
opatřenícorrectionÚkony směřující k odstranění zjištěného nesouladu (neshody).
opravarepairObnovení spolehlivé funkce po poruše.
opravná akcecorrective actionOpatření k odstranění příčiny neshody a zabránění opakování.
(ISO 41011)
optimalizace plochspace optimizationProces k dosažení optimálního vyvážení využití prostor pro dané účely.
organizaceorganizationOsoba nebo skupina osob, které mají své vlastní funkce s odpovědností, orgány a vztahy, aby dosáhly svých cílů.

Poznámka 1 k položce: pojem organizace zahrnuje, ale neomezuje se pouze na jediného obchodníka, společnost, korporaci, firmu, podnik, orgán, partnerství, charitu nebo instituci, nebo jejich část nebo kombinaci, ať již jsou registrovány či nikoliv, veřejnoprávní nebo soukromoprávní.
(ISO 41011)
organizace poptávkydemand organizationEntita, která má potřebu a pravomoc vynakládat náklady na splnění požadavků

Poznámka 1 k položce: Jedná se obvykle o zplnomocněného zástupce v rámci funkční jednotky organizace.
(ISO 41011)
pasivní důmpassive houseJe stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Pasivní dům by si měl vystačit pouze ze svých energetických zdrojů.
personální náklady (náklady na zaměstnance)personnel costs/costs of personnelMzdové náklady (hrubý roční plat včetně sociálních odvodů a daní, placené dovolené, odměn, prémií a podílů na zisku) a ostatní personální náklady.
(ČSN EN 15221-4)
plochaareaČíselné vyjádření dvourozměrné míry, vypočítané zpravidla jako součin dvou vzdáleností nebo součet dílčích ploch takto spočtených.
(ČSN EN 15221-6)
plocha dělicích konstrukcí (PWA)Partition Wall Area (PWA)Plocha nenosných stěn je měřená plocha nenosných stěn a přemístitelných a pohyblivých příček. V případě pochybnosti o typu stěny se musí plocha započítat do plochy vnitřních nosných konstrukcí.
(ČSN EN 15221-6)
plocha obvodových konstrukcí (ECA)Exterior Construction Area (ECA)Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
(ČSN EN 15221-6)
plocha podlaží (LA)Level Area (LA)Plocha podlaží je plocha jednoho podlaží, včetně všech vnitřních ploch, měřená k vnějšímu trvale dokončenému povrchu. Zahrnuje podkroví, mezaniny (mezilehlá a částečná podlaží), suterén a uzavřené/kryté spojovací lávky a chodníky. Jednotlivé budovy musí být měřeny odděleně.
(ČSN EN 15221-6)
plocha pozemkuplot areaČást zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí, na kterou se mohou odkazovat orgány veřejné moci (např. pozemkové, katastrální nebo místní úřady).
(ČSN EN 15221-6)
plocha vnitřních nosných konstrukcí (ICA)Interior Construction Area (ICA)Plocha vnitřních nosných konstrukcí je měřená plocha vnitřních nosných konstrukcí budovy (např. sloupy a nosné stěny).
(ČSN EN 15221-6)
plochy sociálního zázemí (AA)Amenity Area (AA)Plochy sociálního zázemí jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro hygienické prostory a šatny.
(ČSN EN 15221-6)
podlahafloorObvykle spodní vodorovná konstrukce v místnosti, která tvoří ohraničující prvek budovy nebo její části.
(ČSN EN 15221-6)
podporasupport serviceNepodstatná činnost poskytnutá na podporu hlavních činností.
(ISO 41011)
podpora podnikáníbusiness supportSlužby podporující především vedení organizace, např. právní poradenství.
(ČSN EN 15221-4)
podprocessub processSamostatný proces probíhající v rámci vazeb na jiný širší proces.
(ČSN EN 15221-5)
podpůrné procesysupport processesPracovní postup činností (vedlejších činností), které nejsou označeny jako primární činnosti.
POZNÁMKA Podpůrné procesy, které jsou integrovány a dodávány FM, se nazývají facility procesy.
(ČSN EN 15221-4)
politikapolicyZáměry a směřování organizace, jak je oficiálně vyjádřilo její nejvyšší vedení.
(ISO 41011)
poptávkademandDeklarovaný požadavek na služby nebo produkty, které mají být dodány.
(ISO 41011)
poruchafailurea- projev či následek vady nebo nadměrného opotřebení – vyčerpané životnosti
- změna konstrukce oproti původnímu stavu zhoršující spolehlivost
poskytovatel služebservice providerOrganizace, která poskytuje jednu nebo více facility služeb.

Poznámka 1 k položce: poskytovatel služeb může být vzhledem k organizaci poptávky interní nebo externí.
(ISO 41011)

Organizace, která je odpovědná za poskytování jedné nebo více facility služeb.
POZNÁMKA Poskytovatel služeb může být interní nebo externí ve vztahu ke klientské organizaci.
(ČSN EN 15221-1)
poskytovatel služeb facility managementu (= poskytovatel FM-služeb)facility management service providerOrganizace, která poskytuje klientovi komplexní soubor facility služeb v rámci termínů a podmínek smlouvy o facility managementu.

POZNÁMKA Poskytovatel FM-služeb může být z pohledu klienta interní nebo externí.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
potřebaneedOčekávaná, specifická nebo abstraktní, z organizace poptávky, která je nezbytná pro dosažení základního účelu a klíče cílů.
(ISO 41011)
požadavekrequirementPotřeba nebo očekávání, obecně předpokládané nebo povinné

Poznámka 1 k položce: "obecně předpokládané" znamená, že se jedná o vlastní nebo běžnou praxi organizace a zúčastněné strany, předpokládá se, že je zvažovaný předpoklad potřeby nebo očekávání.
Poznámka 2 k položce: specifikovaný požadavek je takový, který je uveden, například v dokumentované informaci.
(ISO 41011)

Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné.
(ČSN EN 15221-3)
požadavek specifikovaný „na vstupu“input requestPožadavek vyspecifikovaný detailním popisem jak, co, kdy, kde, kým atd. provést („nákup odborných pracovních sil“).
požadavek specifikovaný „na výstupu“output requestPožadavek specifikovaný popisem požadovaného výsledku služby se specifikací mezních parametrů služby, které nesmí být porušeny/překročeny.
pracovištěworkplaceFyzické místo, kde se provádí práce.
(ISO 41011)

Služby vztahující se k pracovnímu prostředí, například nábytek, vybavení a stavební úpravy (fit out) nájemců.
(ČSN EN 15221-4)
pracovní místoworkstationMísto obsahující nábytek a podpůrné vybavení (včetně telefonování, IT a elektrické přípojky), speciálně konstruované nebo vhodné pro pracovní činnosti a je vhodné pro trvalé použití.
(ISO 41011)

Fyzické stanoviště – včetně stolu a židle – které je speciálně navržené nebo vhodné pro činnosti související s prací, jako je čtení, psaní, telefonování a práce na PC, které splňuje zákonné požadavky a které je vhodné pro trvalé použití.
(ČSN EN 15221-7)
pravidelná preventivní údržba (PPU)Periodic Preventive Maintenance (PPM)Pravidelné (naplánované) servisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu (jejich periodu doporučuje či nařizuje výrobce).
předběžná dohodaletter of intentOznámení nebo memorandum vyjadřující zřejmý záměr přijetí určitých opatření nebo uzavření formální smlouvy.
(ČSN EN 15221-2)
prediktivní údržbapredictive maintenancePři zavedení prediktivní údržby se hodnotí měřitelné parametry a dle jejich změn se přistupuje k výměně dílů před ukončením jejich životnosti.
preventivní údržbapreventive maintenanceServisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu.
převoditelnosttransferabilityMožnost klienta učinit rozhodnutí o ukončení smlouvy o facility managementu s existujícím poskytovatelem a podpisu smlouvy o facility managementu s novým poskytovatelem.
(ČSN EN 15221-2)
příjemrevenueVýdělek (zisk, výtěžek, výnos).
POZNÁMKA Náklady a příjmy jsou vázány na období, v němž jsou vytvářeny. Náklady se proto nutně nemusí rovnat výdajům a příjem podle definice nepředstavují příjmy a naopak.
(ČSN EN 15221-4)
primární plochy (PA)Primary Area (PA)Primární plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro potřeby předmětu podnikání a pracovních procesů (včetně centrální a místní pod-pory a pracovišť).
primární procesyprimary processesProcesy identifikované organizací jako zásadní k zajištění služby nebo produktu v jejím hodnotovém řetězci zaměřené na její zákazníky.
(ČSN EN 15221-5)
připravenost na mimořádné událostiemergency preparednessSchopnost přijímat opatření, která účinně zmírní následky mimořádné situace.
(ISO 41011)
proaktivní údržbaproactive maintenanceProaktivní údržba předpokládá aktivní změnu zařízení/prostory, která omezí dalšímu vzniku poruchy (například záměnu jednoho dílu za obdobný prvek s vyšší životností).
procesprocessSoubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.
(ISO 41011)
(ČSN EN 15221-3)
(ČSN EN 15221-5)
produktproductVýsledek procesu.

Poznámka 1 k položce: Existují čtyři obecné kategorie produktů:
— služby;
— software;
— hardwaru;
— zpracované materiály.
Poznámka 2 k položce: produkty mohou být materiální nebo nehmotné.
[ZDROJ: ISO/IEC 17065:2012, 3.4.2, změněno – poznámky k položce byly změněny]
(ISO 41011)
(ČSN EN 15221-3)
produktivitaproductivityProduktivita v ekonomii je vztah mezi výsledkem a časem potřebným k dosáhnutí tohoto výsledku.
prohlášení o metoděmethod statementDokument, ve kterém poskytovatel služeb převádí požadavky uvedené ve specifikaci a dohodě o rozsahu služeb do plánu dodávky s uvedením zdrojů, přidělení a metodikami.
(ISO 41011)
property managementproperty managementObor řídící optimální využití prostor pro účely prosperity klienta (nákup/prodej/užívání). Tento obor má blízko k realitním aktivitám.
prostorspaceSkutečná nebo teoreticky ohraničená plocha nebo objem.
[viz ISO 6707-1]
(ČSN EN 15221-6)
prostor (zajištění prostoru)space (accommodation)Služby k zajištění prostoru jako návrh, výstavba, pořízení nebo pronájem prostoru, včetně správy a managementu prostorů a jeho odstraňování.
POZNÁMKA 1 Zahrnuje dodávku médií (vody, el. energie, ap.) a technickou infrastrukturu (technická zařízení budov) vytvářející pohodu prostředí a zajišťující osvětle-ní/stínění, elektrickou energii, vodu a plyn.
POZNÁMKA 2 Pořizovací náklady na technickou infrastrukturu jsou obecně zahrnuty v nákladech na prostor. Z toho vyplývá, že technická infrastruktura nemůže být sama o sobě produktem na této úrovni.
POZNÁMKA 3 Termín prostor má také několik jiných významů. Tato definice platí v kontextu normalizovaných facility produktů.
(ČSN EN 15221-4)
provozní řádPovinná dokumentace (pracovně bezpečnostní) povinná při předání/přejímce vyhrazených zařízení a některých dalších, z provozního a bezpečnostního hlediska významných zařízení a prostor.
provozní úroveňoperational levelÚroveň, na které se rutinním způsobem provádějí činnosti na podporu fungování organizace.
(ISO 41011)
průmyslová odpadní vodaindustrial wastewaterOdpadní voda změněná a znečištěná použitím v průmyslu, zemědělství nebo v drobných provozech.
Pult Centralizované Ochrany (PCO)Je služba nabízená soukromými společnostmi. Tato společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS) které jsou na pult připojeny. Na pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.
reaktivní údržba (RU)reactive maintenanceJednorázový údržbový zásah na základě vyžádání klienta či na základě vyhodnocení inspekční prohlídky.
recommissioning / post commissioningrecommissioning / post commissioningRealizace procesu commissioningu v již provozovaných objektech.
referenční bodreference pointMíra extrémů, centrální hodnoty nebo rozptylu.
(ČSN EN 15221-7)
rekonstrukcereconstructionProdloužení životnosti v původním standardu.
rekuperace teplaheat recuperation (recovery)Rekuperace je obecnější pojem zahrnující zpětné získávání jakékoliv formy energie. Rekuperace tepla je zpětné získávání tepelné energie (tepla/chladu).
revizerevisionVyhláškou či nařízením předepsané inspekční úkony (na prvcích, které mohou ohrožovat životy či zdraví osob – převážně na tzv. vyhrazených zařízeních).
řídící úrovněmanagement levelsTři úrovně řízení – strategická, taktická a provozní.
rizikoriskVliv nejistoty.

Poznámka 1 k položce: vliv je odchylka od očekávaného – pozitivní nebo negativní.
Poznámka 2 k položce: nejistota je stav, třeba i částečný, způsobený nedostatkem informací, které souvisejí s tím, co se týká pochopení nebo znalosti události, jejího důsledku nebo pravděpodobnosti.
Poznámka 3 k položce: riziko se často charakterizuje odkazem na potenciální „události“ (jak je definováno v ISO Průvodci 73:2009, 3.5.1.3) a „následky“ (jak je definováno v ISO Průvodci 73:2009, 3.6.1.3) nebo jejich kombinaci.
Poznámka 4 k položce: riziko je často vyjádřeno v kombinaci důsledků události (včetně změn okolností) a související „pravděpodobností“ (jak je definováno v ISO Průvodci 73:2009, 3.6.1.1).
(ISO 41011)
rozpočtování s nulovým základemzero-based budgetMetodika, která používá podrobných seznamů majetku (aktiv) a inženýrských a výkonnostních standardů pro vyhodnocení potřeb zdrojů a nákladů na tržní jednotku k vytvoření celkového rozpočtu, bez odkazu na předchozí úrovně výdajů.
(ISO 41011)
šedá vodagreywater (sullage)Šedá voda je voda, která odtéká z umyvadla, sprchy, vany, pračky, myčky a kuchyňského dřezu (splašková odpadní voda, která neobsahuje fekálie a moč).
shodaconformitySplnění požadavku.
(ISO 41011)
silná udržitelnoststrong sustainabilityUdržitelnost, která vyžaduje nesnižující se hodnotu zdrojů, tedy princip silné udržitelnosti umožňuje čerpat jen obnovitelné zdroje, neobnovitelné jako zdroj energie vůbec neuvažuje.
skleníkové plynygreenhouse gasesJsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému jevu (efektu). Skleníkovými plyny přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný.
skleníkový efektthe greenhouse effectSkleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru.
skupinové službymulti servicesSystém, kdy jednotlivé služby/produkty jsou zajišťovány jedním dodavatelem (služby nejsou navzájem koordinovány).
slabá udržitelnostweak sustainabilityUdržitelnost, která požaduje, aby v budoucnu nedošlo ke snížení celkové ekonomické hodnoty zdrojů i produktů z nich získaných.
sledovánímonitoringUrčení stavu systému, procesu nebo činnosti.

Poznámka 1 k položce: Chcete-li zjistit stav, může se jednat o potřebu kontroly, dohledu nebo kritického pozorování.
(ISO 41011)
službaserviceČasově vymezená, nehmotná činnost vykonaná pro entitu.
(ISO 41011)

Pomíjivá, nehmatatelná činnosti vykonávaná pro zákazníka/odběratele, který vystupuje jako spolutvůrce.
(ČSN EN 15221-3)
služby pro uživatele objektů (pohostinnost)hospitalitySlužby zajišťující příznivé pracovní prostředí tak, aby se lidé cítili příjemně a pohodlně.
(ČSN EN 15221-4)
služby specifické pro organizaciorganization specificSlužby vztahující se k lidem a organizaci, které jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
(ČSN EN 15221-4)
služby specifické pro primární činnosti (služby specifické pro průmyslové odvětví)primary activity specific (Industry sector specific)Služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře, které jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
POZNÁMKA Například kotel může dodávat teplo pro budovy nebo páru pro průmyslové procesy. Do tohoto produktu spadá proto, aby investice a energie využívané v budovách mohly být srovnatelné s jinými budovami a průmyslovými procesy a byly srovnatelné s podobnými průmyslovými procesy a byl tak umožněn jejich benchmarking.
(ČSN EN 15221-4)
služby týkající se venkovního prostředíoutdoorsSlužby vztahující se na vnější plochy včetně pozemku, údržby parkovišť, zahradnických prací atd.
(ČSN EN 15221-4)
smlouvacontractDohoda, podle kterého se dvě strany zavazují směnit produkt za úhradu.
(ISO 41011)
smlouva o facility managementu (= FM-smlouva)facility management agreementPsaná nebo ústní smlouva mezi klientem a interním nebo externím poskytovatelem služeb stanovující termíny a podmínky poskytování facility služeb.
(ČSN EN 15221-1)
smlouva o rozsahu služeb (= SLA)service level agreement = SLADokument, který byl dojednán mezi organizací poptávky a poskytovatelem služeb na výkon, měření a podmínky dodání služby.
(ISO 41011)

Smlouva mezi klientem nebo zákazníkem a poskytovatelem služeb o vykonání, měření a podmínkách poskytování služeb.
POZNÁMKA Smlouva o facility managementu obsahuje obecná ustanovení platná v celém rozsahu smlouvy a specifické statě SLA platné pouze pro jednotlivé facility služby. Součástí FM-smlouvy je několik smluv o úrovni služeb (SLA).
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
specifikace (upřesnění)specificationPodrobný popis základního výkonu a/nebo technických požadavků na služby nebo produkty a procesy stanovené organizací poptávky tak, aby bylo poskytovateli služeb zřejmé, jaké požadavky mají být splněny.

Poznámka 1 k položce: Toto je dokumentační rozhraní mezi potřebami organizace poptávky a činnostmi poskytovatele služeb.
(ISO 41011)
společenská odpovědnost firem (CSR)Corporate Social Responsibility (CSR)Dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními vlastníky. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.
sprinkler (=samočinné sprchové hasicí zařízení)sprinklerSystémy spadající do oblasti EPS (elektronické požární signalizace) stabilně nainstalované do budov, které samočinně spouští hasebnou clonu (většinou vodní) k okamžité likvidaci požáru.
srovnání (benchmarking)benchmarkingProces porovnávání procesů, výkonů a/nebo kvality, oproti praktikám stejné povahy, za stejných okolností a s obdobnými opatřeními.
(ISO 41011)

Proces porovnávání strategie, procesů, výkonů a/nebo jiných entit proti praktikám stejné povahy, a to za stejných podmínek a s podobnými mírami.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typicky je účelem benchmarkingu zlepšit strategie, procesy, výkony a/nebo jiné entity, ale může být také použit pro jiné účely, jako je odpovědnost.
POZNÁMKA 2 k heslu: Měření mohou být kvantitativní nebo kvalitativní; srovnání může být interní, vůči konkurenci nebo napříč sektorem; rozsah může být lokální, národní nebo mezinárodní; frekvence může být jednorázová, periodická nebo kontinuální.
POZNÁMKA 3 k heslu: Je třeba si uvědomit, že někdy může být také prospěšné porovnat různé entity s praktikami odlišné povahy, za různých okolností a/nebo s rozdílnými mírami.
POZNÁMKA 4 k heslu: Tato definice se liší od EN 15221-1:2006.
(ČSN EN 15221-7)
stálé zlepšovánícontinual improvementOpakovaná činnost pro zvýšení výkonu.
(ISO 41011)
stěnawallObvykle svislá konstrukce, která ohraničuje nebo člení budovu nebo její část:
A Nosné stěny podpírají stropní konstrukci nebo střechy a/nebo zabezpečují konstrukční celistvost
B Nenosné stěny jsou určeny pouze pro rozdělení/oddělení prostoru
1 Obvodové stěny rozdělují/oddělují vnitřní místnosti od vnějšího prostoru
2 Vnitřní stěny rozdělují/oddělují pouze vnitřní místnosti
Jsou možné kombinace výše uvedených druhů (např. vnitřní stěny mohou být nosné a obvodové stěny mohou být nenosné).
(ČSN EN 15221-6)
strategická úroveňstrategic levelÚroveň, na které organizace definuje cíle a politiku, a plánuje a hodnotí,jak svých cílů dosáhnout.
(ISO 41011)
střecharoofKrycí konstrukce tvořící vrchní úroveň budovy nebo její části.
(ČSN EN 15221-6)
stropceilingObvykle vrchní vodorovný povrch v místnosti.
(ČSN EN 15221-6)
strukturastructureVztah mezi třídami, skupinami a kategoriemi a způsob, jakým jsou vzájemně provázány.
(ČSN EN 15221-4)
subdodavatelsubcontractorOrganizace, kterou zapojí poskytovatel služeb do provedení určité části facility služeb.
(ISO 41011)

Organizace pověřená poskytovatelem služeb facility managementu k poskytování určité části facility služeb.
(ČSN EN 15221-2)
subdodávkasubcontractingProces zapojení subdodavatele.
(ISO 41011)
systémsystemSoubor obsahující vzájemně propojené procesy, technologie nebo postupy.
(ISO 41011)

Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků.
(ČSN EN 15221-3)
Množina vzájemně souvisejících procesů, technologií nebo (obchodních) struktur.
(ČSN EN 15221-5)
systém plateb založený na výkonuperformance based payment systemMetoda plateb založená na dohodnutých výstupních jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
(ČSN EN 15221-2)
systém řízenímanagement systemSoubor vzájemně propojených nebo provázaných prvků organizace k vytvoření politiky a cílů a procesů k dosažení těchto cílů.

Poznámka 1 k položce: systém řízení může řešit jednu disciplínu nebo několik disciplín.
Poznámka 2 k položce: systém zahrnuje strukturu, role a odpovědnosti organizace, plánování a provoz.
Poznámka 3 k položce: rozsah systému řízení může zahrnovat celou organizaci, specifické a identifikované funkce organizace, konkrétní a identifikované části organizace nebo jednu či více funkcí v rámci skupiny organizací.
(ISO 41011)
taktická úroveňtactical levelÚroveň, na které organizace plánuje a spravuje specifické mechanismy a zdroje pro provozní dodávku produktů.
(ISO 41011)
taxonomietaxonomyPraxe a vědní obor zabývající se klasifikací.
POZNÁMKA Vědomostní mapa tématu běžně vnímaná jako kontrolovaná slovní zásoba termínů a/nebo frází. Přehledná klasifikace informací podle předpokládaných přirozených vztahů. Systém klasifikace pro lepší management informací pomocí jednodušší identifikace, analýzy nebo lokalizace jejich uspořádáním do řady hierarchických skupin, který by měl přispívat ke zlepšování způsobilosti uživatelů pro udržování a zlepšování provozu jejich podnikání.
(ČSN EN 15221-4)
technické plochy (TA)Technical Area (TA)Technické plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro všechna technická zařízení (výtahové šachty, technické místnosti, větrání, vzdu-chotechnické a chladicí systémy, svislá potrubí a rozvody) a elektrické instalace (elektrické rozvody, vybavení a příslušenství pro osvětlení a zdroje elek-trické energie).
tepelná pohodathermal comfortTepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí.
transparentní systém (open-book)open-bookTransparentní výměna příslušných informací (zejména nákladů) mezi facility management poskytovatelem služeb a organizací poptávky.
(ISO 41011)

Transparentní výměna relevantních informací mezi klientem a poskytovatelem služeb facility managementu.
(ČSN EN 15221-2)
tři základní pilíře udržitelnosti (TBL)Triple Bottom Line (TBL)Pojem označující tři základní pilíře společenské odpovědnosti firem (CSR) - ekonomický, sociální a Environmentální (ekologický).
třídagradeKategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití.
(ČSN EN 15221-3)
trigeneracetrigenerationTrigenerace je specifický druh kogenerace, kde se společně vyrábějí nejen teplo a elektřina, ale i chlad, což umožňuje další zvýšení účinnosti využití energie paliv nebo sluneční energie.
tvrdé službyhard servicesNeoficiální označení pro služby zajišťující „prostor a infrastrukturu“ (první ze dvou skupin FM služeb).
účinnosteffectivenessMíra, v jakém rozsahu jsou realizovány plánované činnosti a dosaženy plánované výsledky.

Poznámka 1 k položce: v rámci facility managementu je důležité, aby výsledky byly dosaženy v rámci plánovaných rozpočtů.
(ISO 41011)
údržbamaintenanceÚdržba technických systémů, přístrojů, součástek a prostor je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav, nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Cílem je zabezpečení spolehlivé funkce.
udržitelnostsustainabilityStav globálního systému, včetně environmentálních, sociálních a ekonomických hledisek, v nichž se uspokojují současné potřeby aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby.

Poznámka 1 k položce: environmentální, sociální a ekonomické aspekty se vzájemně ovlivňují, jsou vzájemně závislé a jsou často označovány jako tři dimenze udržitelnosti.
Poznámka 2 k položce: udržitelnost je cílem udržitelného rozvoje.
[ZDROJ: ISO Průvodce 82:2014, 3.1]
(ISO 41011)

Schopnost systému zachovávat svoji funkci pro sou-časné i budoucí generace.
POZNÁMKA V tomto kontextu „systém“ zahrnuje environmentální, sociální a ekonomické aspekty.
(ČSN EN 15221-3)

Stav, ve kterém jsou prvky ekosystému a jejich funkce zachovány pro současné i budoucí generace
POZNÁMKA Viz ISO 15392 – Udržitelnost ve výstavbě.
(ČSN EN 15221-4)
ukazatelindicatorMěřená nebo vypočítaná charakteristika (nebo soubor charakteristik) produktu podle daného vzorce, který hodnotí stav nebo úroveň výkonu ve stanoveném čase.
(ČSN EN 15221-3)
úklidcleaningSlužby týkající se hygieny a čistoty, které udržují řádné pracovní prostředí a pomáhají udržovat aktiva v dobrém stavu.
(ČSN EN 15221-4)
unbundlingunbundlingOddělení výrobního sektoru od distribuční/dopravní sítě (výroba a distribuce médií, dopravní služby atd.)
úroveň služeb (= SL)service levelÚplný popis požadavků na produkt, proces nebo systém s jejich vlastnostmi.
(ISO 41011)
(ČSN EN 15221-3)
POZNÁMKA Popsaný soubor vlastností v úrovni poskytovaných služeb může být hodnocen v rámci mezí vhodných pro měření a analýzu.
(ČSN EN 15221-5)
vadadefectNedostatek způsobený chybným návrhem nebo provedením.
vizevisionPopis toho, co organizace chce být a jak chce být viděna zúčastněnými stranami.
(ISO 41011)
vnější plochaexternal areaČást plochy pozemku nezahrnující zastavěnou plochu přízemí budovy.
(ČSN EN 15221-6)
vnitřní podlahová plocha (IFA)Internal Floor Area (IFA)Vnitřní podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy obvodových konstrukcí (ECA). (GFA – ECA = IFA)
(ČSN EN 15221-6)
vratnostreversibilityMožnost klienta učinit rozhodnutí o ukončení smlouvy o facility managementu s existujícím poskytovatelem a převedení facility služeb na interního poskytovatele (případně jiného určeného FM poskytovatele).
(ČSN EN 15221-2)
vrcholný FM-ukazatelFM-top indicatorUkazatel důležitý pro FM-činnosti, který není FM-KPI.

POZNÁMKA Není přímo spojen s cílem organizace klienta.
(ČSN EN 15221-3)
vrcholové vedenítop managementOsoba nebo skupina lidí, kteří řídí a kontrolují organizaci na nejvyšší úrovni.
vyhrazená zařízeníVyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle příslušných zákonů. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.
výkonperformanceMěřitelný výsledek.

Poznámka 1 k položce: výkon se může týkat buď kvantitativních nebo kvalitativních zjištění.
Poznámka 2 k položce: výkon se může týkat řízení činnosti, procesů, produktů (včetně služeb), systémů nebo organizace.
(ISO 41011)
výsledkyoutcomesVýsledek výkonu (nebo neprovedení) funkce(-í) nebo procesu(-ů).
vystavěné prostředíbuilt environmentSkupina budov, venkovní stavební díla (krajině upravená místa), infrastruktury a další stavební díla v oblasti.
(ISO 41011)
vzdálenostdistanceČíselné vyjádření jednorozměrné míry nejkratší spojnice mezi dvěma body.
NÁRODNÍ POZNÁMKA Této veličině přiřazujeme rozměr délka, L.
(ČSN EN 15221-6)
zadáníout-taskZadání jednotlivé služby externímu poskytovateli služeb.
(ISO 41011)
zainteresovaný subjekt (zúčastněná strana)interested party (stakeholder)Osoba nebo organizace, která může ovlivnit, být ovlivněna, nebo sama vnímá, že by mohla být ovlivněna rozhodnutím nebo činností.
(ISO 41011)
zajištěnísourcingPostupy, které identifikují, hodnotí a angažují vnitřní a vnější poskytovatele služeb k zajištění služby, nebo dodání produktu za účelem splnění specifikace.
(ISO 41011)
zákazníkcustomerOrganizační jednotka, která specifikuje a objednává poskytování facility služeb v rámci termínů a podmínek smlouvy o facility managementu.

POZNÁMKA Zákazník vystupuje na taktické úrovni.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
zařízenífacilitySbírka majetků (aktiv), které jsou postaveny, instalovány nebo zřízeny tak, aby sloužily potřebám entit
(ISO 41011)

Hmotné aktivum, které podporuje organizaci.
(ČSN EN 15221-1)
zastavěná plochabuilt areaČást plochy pozemku ohraničená svislými průměty budov nad úrovní terénu i pod ní.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha budovybuilding envelopePlocha ohraničená svislými průměty nadzemních i podzemních částí budovy do vodorovné roviny.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha nadzemních částí budovybuilding area above groundPlocha těch částí budovy, které jsou nad úrovní terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha podzemních částí budovybuilding area below groundPlocha těch částí budovy, které jsou pod úrovní terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha přízemí budovy (v úrovni terénu)building footprintPlocha těch částí budovy, které jsou na úrovni terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
(ČSN EN 15221-6)
zdraví, bezpečnost, ochrana a životní prostředí (HSSE)Health, Safety, Security and Environment (HSSE)Služby chránící před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky, poskytující ochranu aktiv, zdraví a pohody lidí a zajišťující bezpečné a udržitelné prostředí.
(ČSN EN 15221-4)
zelená budovagreen buildingPod označením Zelená budova si můžeme představit několik termínů: ekologická budova, ekoarchitektura, ekostavitelství, trvale udržitelná architektura, pasivní domy atp.
životnostservice lifeDoba předpokládaného plného funkčního využití stavby/prostory/zařízení.