Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
Slovenská technická norma
SK
Slovenská organizace pro normalizaci a měření (slovenská norma).
AA
Amenity Area (Plochy sociálního zázemí)
Plochy sociálního zázemí jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro hygienické prostory a šatny.
ADA
Americans with Disabilities Act
USA
Instituce, která zajišťuje osobám se zdravotním postižením přístup k veřejnému ubytování.
ADAAG
ADA Accessibility Guidelines
USA
USA předpis stavebních a provozních úprav pro zdravotně postižené.
AI
Artificial Intelligence (Umělá inteligence)
Umělá inteligence označuje systémy nebo stroje, které napodobují lidskou inteligenci k plnění úkolů a mohou se iterativně vylepšovat na základě shromážděných informací.
AIA
The American Institute of Architects
USA
Sdružení amerických architektů.
http://www.aia.org/
ANSI
American National Standards Institute
USA
USA standardizační organizace, označení USA standardů;http://www.ansi.org/
ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
USA
USA sdružení techniků prostředí (obdoba STP).
https://www.ashrae.org/
ASID
American Society of Interior Designers
USA
USA sdružení interiérových návrhářů.
http://www.asid.org/
ASTM
American Society for Testing and Materials
USA
USA sdružení pro testování a sledování materiálů.
BAS
Building Automation Systems
Automatizační systémy budov za použití protokolu BACnet. Někdy též SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).
BCO
The British Council for Offices
VB
Britské fórum pro diskuse a debaty o otázkách týkajících se kancelářského sektoru.
http://www.bco.org.uk/
BCP
Business Continuity Planning
Plánování kontinuity podnikání - v organizaci odhaduje vnitřní a vnější hrozby a slaďuje tvrdá a měkká aktiva k poskytování účinné prevence a obnovení organizace, při zachování konkurenční výhody a hodnotového systému integrit.
BGFMA
Bulgarian Facility Management Association
BG
Asociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Bulharsku.
http://bgfma.bg/
BIFM
British Institute of Facilities Management
VB
Britská asociace Facility manažerů.
http://www.bifm.org.uk/
BIM
Building Information Modeling / Building Information Management
Informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Pozor, nejedná se o konkrétní software či nástroj, ale o standard informačního PROSTŘEDÍ.
BMP
Best Management Practice
osvědčený postup řízení
BMS
Building Management System
Systémy řízení technologií budov (v nejjednodušší formě též označované jako MaR).
BOMA
Building Owners and Managers Association
USA
Sdružení vlastníků nemovitostí se sídlem v USA; http://www.boma.org/
BOOT
Built Operate Own and Transfer
Obdobné jako BOT, pouze po dobu smluvního vztahu je objekt ve vlastnictví dodavatele.
BOT
Built Operate and Transfer
Je forma financování projektu, přičemž soukromý subjekt obdrží koncesi ze soukromého nebo veřejného (viz PPP) sektoru na financování, návrh, konstrukci a provozování zařízení uvedeného v koncesní smlouvě (objekt smlouvy je stále vlastnictvím objednatele).
BREEAM
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
VB
Mezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
CA
Circulation Area (Komunikační plochy)
Komunikační plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro horizontální i vertikální pohyb.
CAD
Computer-Aided Design
Obecné označení pro software na počítačové navrhování (vektorový systém 2D/3D tvorby návrhů).
CAFM
Computer Aided Facility Management
Obecné označení pro software pro zajištění komplexní podpory FM služeb (kombinace CAD + databází + procesní podpory).
CAPEX
Capital Expenses
Investiční náklady
CCTV
closed circuit TV
Interní okruh kamerové ostrahy prostor připojený na dispečerské pracoviště (PCO, ostraha či recepce).
CDE
Common Data Environment
Je jediný zdroj informací, který je určený ke shromažďování, správě a šíření informací pro všechny, kteří se podílí na projektu stavebního díla. Výhodou je usnadnění práce mezi jednotlivými týmy, definuje vždy jedinou platnou verzi informace, a tím zamezuje chybám, duplicitám a nedorozumění. (zdroj TZB Info - upravený)
CEN
Comité Européen de Normalisation
EU
Evropská organizace pro normalizaci a měření.
CEN/TC
CEN Technical Committee
EU
Technická komise CEN (přípravná komise jmenovaná ze zástupců států EU).
CFC
Chlorofluorocarbon
Chemická sloučenina komerčně též označovaná jako FREON – plyn hrubě poškozující životní prostředí.
CFC a HCFC
freony a halogenové freony
Jeden ze skleníkových plynů – používaly se jako nosné medium v ledničkách a chladicích zařízeních a při dalších průmyslových procesech. Malé množství těchto plynů vzniká i při přírodních procesech. Tyto plyny rozrušují ozonovou obálku, která chrání před radiací. Montrealským protokolem bylo užívání freonů zakázáno a jejich přítomnost v atmosféře se snižuje.
CFM
Certified Facility Manager
Nejvyšší odborná způsobilost, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMA Foundation).
CH4
metan
Jeden ze skleníkových plynů – zvyšuje svůj podíl v důsledku lidské činnosti např. v zemědělství, při distribuci zemního plynu a při skládkování. Metan je také uvolňován v přírodních procesech probíhajících např. v bažinách, rašeliništích či mokřadech. Koncentrace metanu v atmosféře má v současnosti spíše klesající tendenci (za posledních 20 let).
CHP
Cogeneration
Kogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.
CIFM
Computer Integrated Facility Management
Obecné označení pro software pro zajištění komplexní podpory FM služeb (kombinace CAD + databází + procesní podpory) – alternativní název pro CAFM.
CMMS
Computerized-Maintenance Management Systems
Obecné označení pro software pro zajištění systému údržby technologických zařízení vč. výrobních (kombinace CAD + databází + procesní podpory).
CO2
oxid uhličitý
Jeden ze skleníkových plynů – vzniká spalováním fosilních paliv v dopravě, při vytápění a chlazení, při výrobě cementu a dalšího zboží. Odlesňování v globálním měřítku snižuje absorpci CO2 při fotosyntéze. Oxid uhličitý je výsledkem i některých přírodních procesů, např. při hnití.
CPI
Critical Performance Indicator
Mezní hodnota předem smluvně dojednaného KPI, při které klient může přistoupit k tvrdším postihům.
ČSN
Česká státní norma
ČR
Česká organizace pro normalizaci a měření (česká norma).
CSR
Corporate Social Responsibility (Společenské odpovědnosti podniku)
Znamená takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku.
CTD (CTDS)
Cumulative Trauma Disorder
USA
Kumulativní trauma poruchy (CTD(S)) jsou
poranění pohybového aparátu a nervového
systému, které mohou být způsobeny opakujícími se úkony, extrémní námahou atd.
CWO
Chief Workplace Officer
Člen vedení organizace (Bordu) zodpovědný za řízení podpůrných služeb (FM služeb)
DBMS
Database Management Systems
Obecné označení pro softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází.
DD
Due Diligence
Sestavení, komplexní zhodnocení a validace informací o organizaci na příslušné úrovni smlouvy o Facility managementu, požadované pro vyhodnocení přesnosti a úplnosti v patřičném stádiu vypracovávání dohody.
DGNB
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
SRN
Mezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
EAM
Enterprise Asset Management
Softwarové systémy určené k evidenci a správě aktiv (asetů) organizace, zejména nemovitostních
ECA
Exterior Construction Area (Plocha obvodových konstrukcí )
Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
EDM
Electrinic Document Management
Softwarová aplikace na správu a řízení dokumentů. Umožňuje evidovat, sledovat (hlídá aktuálnost verzí), přijímat/zasílat, archivovat a jinak ošetřovat dokumenty v různých formátech.
EFMC
European Facility Management Conference
EU
Největší evropská FM konference, která se každoročně na jaře pořádá v EU. Organizuje ji EuroFM ve spolupráci s IFMA. (od roku 2004 nahradila WWE).http://www.efmc-conference.com/
EMP
Environmental Master Plan
USA
Identifikuje stávající problémy životního prostředí a oblasti jeho dodržování a nedodržování; určuje priority a náklady na dodržování předpisů; identifikuje energeticky úsporné příležitosti; a hodnotí systémy budov či výrobních závodů.
EN
European Norm
EU
EU norma (standard).
ENB
Energetická náročnost budovy
ČR
Energetickou náročností referenční budovy je celková roční dodaná energie v GJ, která se stanoví bilančním hodnocením referenční budovy.
EP
Energetický posudek
ČR
Je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. Jeho součástí je Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
EPA
Environmental Protection Agency
USA
Federální agentura pro ochranu životního prostředí USA.
EPACT
Energy Policy Act of 1992 (United States)
USA
Jednotná energetická politika zřízená federální vládou USA s cílem zavést přísnější normy na kvalitu a soulad téměř ve všem, co má vliv na životní prostředí (1992, 2005).
EPBD
Energy Performance of Buildings Directive
EU
Směrnice o energetické náročnosti budov.
EPC
Energy Performance Contract
Smlouva zaručující předpokládané snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů použitých na splácení původní investice. Investici většinou nese dodavatel, umořuje si ji v postupných splátkách za službu.
EPS
Elektronická Požární Signalizace
ČR
Je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS.
ERP
Enterprise Resource Planning
Softwarové systémy pro řízení obchodních aktivit organizací (obchod, ekonomie, personalistika, zákazníci/klienti, atd. Příklad - systém SAP.
ESCO
Energy Saving Companies
USA
Společnosti podílející se na snižování energetické spotřeby (náročnosti).
ESG
Enviromental and Special Governance
EU
ESG je hodnocení kolektivní svědomitosti firmy ohledně sociálních a environmentálních faktorů. Obvykle se jedná o skóre, které je sestaveno z dat shromážděných kolem konkrétních metrik týkajících se nehmotných aktiv v rámci podniku. Dalo by se to považovat za formu skóre společenského sociálního kreditu. Výzkum ukazuje, že taková nehmotná aktiva tvoří rostoucí procento budoucí hodnoty podniku. I když existuje mnoho způsobů, jak uvažovat o metrikách nehmotných aktiv, tyto tři hlavní faktory dohromady, ESG, tvoří označení, které bylo přijato v celém americkém finančním průmyslu. Používají se pro nespočet konkrétních účelů s konečným cílem měření prvků souvisejících s udržitelností a společenským dopadem společnosti nebo podnikání.
(Zdroj Wikopedia)
EuroFM
EuroFM
EU
Mezinárodní asociace sdružující FM organizace v EU (včetně IFMA CZ)
http://www.eurofm.org/
EZS
Elektronická Zabezpečovací Signalizace
ČR
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Zařízení bývá spojeno s PCO nebo pultem ostrahy/recepce v objektu.
FM
Facility management
Systém integrovaného řízení podpůrných služeb ve společnostech.
FMA
Facility Management Association of Australia
AU
Australská asociace sdružující Facility manažery.
http://www.fma.com.au/
FMCC
Facility Management Consultants Council
Celosvětová odborná sekce asociace IFMA sdružující FM poradce (členy asociace IFMA).
http://fmcc.ifma.org/
FMN
Facility Management Nederland
NL
Holandská asociace sdružující Facility manažery.
http://www.fmn.nl/
FMP
Facility Manager Professional
Odborná způsobilost Facility manažerů, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMA Foundation).
FMS
Facility Management Simulation
USA
Forma hry/simulace, která seznamuje studenty s oblastmi Facility managementu.
FRV
Functional Replacement Value
USA
Odhad potřebných/možných prostor pro nastěhování.
FTE
Full Time Equivalent
Ekvivalent plného pracovního úvazku
GEFMA
German Facility Management Association
SRN
Asociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Německu.
http://www.gefma.de/
GFA
Gross Floor Area (Hrubá podlahová plocha)
Hrubá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl plochy podlaží (LA) a nevyužitelné plochy podlaží (NLA). (LA – NLA = GFA)
GIS
Grafic Information System
Obecné označení pro software na počítačové navrhování používaný zejména pro mapové a infrastrukturální projekty (vektorový systém 2D/3D tvorby návrhů).
GSA
U.S. General Services Administration
USA
Federální FM koordinátor. GSA je zodpovědný za zlepšení vládních pracovišť správou aktiv, poskytováním maximální hodnoty při akvizicích, zachováním historických budov a realizací moderních technologických řešení.
http://www.gsa.gov/
HCFC
Hydrochlorofluorocarbon
Fluorouhlíková sloučenina, kterou jsou nyní nahrazovány freóny, je ekologicky o něco méně nebezpečná pro destrukci atmosféry.
HEPA
High Efficiency Particulate Air Filters
Vysoce účinné částicové vzduchové filtry.
HFC
Hydrofluorocarbon
Jeden ze skleníkových plynů – zvyšují svou přítomnost v atmosféře, protože jsou náhradou freonů a nakládání s nimi je regulováno Kjótským protokolem.
HID
High Intensity Discharge
Typ osvětlení s vysokou světelností = Xenonové výbojky – výboj s vysokou intenzitou.
HR
Human Resources
Personální úsek (personalista), česky též lidské zdroje.
HSSE
Health, Safety, Security and Environment
USA, VB
Služby chránící před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky, poskytující ochranu aktiv, zdraví a pohody lidí a zajišťující bezpečné a udržitelné prostředí.
HVAC
Heating Ventilation and Air Conditioning
USA, VB, AU
Topení, vzduchotechnika a klimatizace. Anglický termín pro technologické systémy interního prostředí (česky TZB).
IAP
Indoor Air Pollution
Dráždivé látky, jež do budovy vnášejí nebo následně způsobují osoby při jejím užívání.
IAQ
Indoor Air Quality
Kvalita interního prostředí (prostor).
ICA
Interior Construction Area (Plocha vnitřních nosných konstrukcí)
Plocha vnitřních nosných konstrukcí je měřená plocha vnitřních nosných konstrukcí budovy (např. sloupy a nosné stěny).
ICT
Information and Communication Technology
Information and Communication Technology
ID (I.D.)
Identification
Zkratka pro identifikační prvek, systém atd. (např. ID Card = identifikační karta/štítek)
IDRC
International Development Research Council.
CAN
Mezinárodní rada pro výzkum a vývoj.
http://www.idrc.ca/
IFA
Internal Floor Area (Vnitřní podlahová plocha)
Vnitřní podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy obvodových konstrukcí (ECA). (GFA – ECA = IFA)
IFC
Industry Foundation Classes
Uznávaný neutrální a otevřený standard pro výměnu CAD/BIM dat (především v oblasti stavebnictví) definovaný mezinárodní organizací buildingSMART, dříve IAI (založena 1996 z iniciativy Autodesku). Jedná se o otevřený dokumentovaný formát, ve kterém lze ukládat informace o stavbě, a to nejen informace grafické, ale také negrafické; vývoj formátu probíhá tak, aby byly jednoznačně stanoveny potřebné prvky staveb a jejich vlastnosti. Základ způsobu zápisu je společný, jde o jeho obsahovou část. (zdroj: bimfo.cz)
IFMA
International Facility Management Association
Mezinárodní asociace sdružující Facility manažery na celém světě – u nás pobočka IFMA CZ.
http://www.ifma.org/;http://www.ifma.cz/
IFMA CZ
Česká pobočka asociace IFMA
ČR
Pobočka celosvětové asociace facility manažerů IFMA, sdružující facility manažery v České republice (od roku 2000).
http://www.ifma.cz/
IIDA
International Interior Design Association
USA
Mezinárodní asociace interiérových návrhářů a designérů.
http://www.iida.org/
IoT
Internet of Things
Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu.
(Zdroj: Wikipedia)
IPMS
International Property Measurement Standards
Celosvětový smluvní standard pro jednotnou formu měření ploch a prostor. Největší světové organizace, asociace a společnosti (např. BOMA, RICS, IFMA, CORNET, FIABCI, ICREA..) se dobrovolně domluvily, že vytvoří společný standard výměr budov. První standard je vytvořen pro administrativní objekty, v přípravě jsou rezidenční, průmyslové, retailové objekty. FM Institute a FM Institute Slovakia zastupují své lokality pro šíření této celosvětové aktivity jako tzv. IPMS Trustees.
IREM
Institute for Real Estate Management
USA
Mezinárodní asociace správců realit.
http://www.irem.org/
ISDN
Integrated Services Digital Network
Digitální síť integrovaných služeb. Obecně mluvíme o multimediální komunikaci. V Evropě se pod pojmem ISDN myslí vždy EURO-ISDN.
ISO
International Standard for Organizations
Mezinárodní organizace pro normalizaci je nezávislá, nevládní členská organizace a největší světový vývojář dobrovolných mezinárodních norem. 163 členských zemí na celém světě. Ústřední sekretariát se sídlem v Ženevě, Švýcarsko.
JFMA
Japan Facility Management Association
JPN
Japonská asociace sdružující Facility manažery.
http://www.jfma.or.jp/en
JIT
Just-In-Time
Řídící metoda zvyšující produktivitu práce, kde jako hlavní faktor vystupuje čas (v češtině užívá ekvivalentu „právě včas“).
KPI
Key Performance Indicator
Hodnotitel, který měří předem smluvně dojednanou kvalitu služby nebo produktu.
LA
Level Area (Plocha podlaží)
Plocha podlaží je plocha jednoho podlaží, včetně všech vnitřních ploch, měřená k vnějšímu trvale dokončenému povrchu. Zahrnuje podkroví, mezaniny (mezilehlá a částečná podlaží), suterén a uzavřené/kryté spojovací lávky a chodníky. Jednotlivé budovy musí být měřeny odděleně.
LAN
Local Area Network
Lokální (místní) počítačová síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy).
LCC
Life-Cycle Cost
(náklady po dobu životnosti) Součet všech současných i budoucích investičních i provozních nákladů, které souvisejí s alternativami konkrétního projektu (provozu, budovy, areálu atd.).
LED
Light Emitting Diode
Dioda emitující světlo je polovodičová elektronická součástka, jejíž vlastností je schopnost vyzařovat světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření.
LEED
Leadership in Energy and Environmental Design
USA
Mezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
MaR
Measurement and Regulating
Měření a Regulace = systémy řízení technologií budov (čidla + SW aplikace + ovládání prvků zařízení).
MCR
Master of Corporate Real Estate
Odborná způsobilost (osvědčení) udělované asociacemi NACORE a Corenet Global.
MIS
Management Information Systems
Obecné označení pro software určený pro řízení informací.
MSDS
Material Safety Data Sheets
Materiálový bezpečnostní list (MSDS); bezpečnostní list (BL), nebo bezpečnostní list výrobku (PSDS) je důležitou součástí výrobku – správcovství, bezpečnosti a ochrany zdraví.
N2O
oxid dusný
Jeden ze skleníkových plynů – je emitován do atmosféry při hnojení a spalování fosilních paliv. Přírodní procesy probíhající v půdě a oceánech také uvolňují N2O.
NACORE
National Association of Corporate Real Estate Executives
USA
Dříve „Mezinárodní asociace podnikových správců majetku“ v roce 2002 spolu s IDRC vytvořily současnou „Corenet Global“.
http://www.corenetglobal.org/
NCIDQ
National Council for Interior Design Qualification
USA
Stanovuje globální standardy odborné způsobilosti pro ochrany zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek v interiéru.
http://www.ncidqexam.org/
NEN
Nederlands Normalisatie Instituut
NL
Holandská organizace pro normalizaci a měření.
NFA
Net Floor Area (čistá podlahová plocha)
Čistá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy vnitřních nosných konstrukcí (ICA). (IFA – ICA = NFA)
NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health
USA
Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
http://www.cdc.gov/niosh/
NIST
ational Institute of Standards and Technology
USA
(Národní institut standardů a technologie), je agentura při US Ministerstvu průmyslu a obchodu.
NLA
Non-functional Level Area (nevyužitelná plocha podlaží)
Nevyužitelná plocha podlaží je měřená plocha nevyužitelných konstrukčních prostupů, atrií a dutin.
NOPA
New Office Promotion Association
JAP
Japonská obchodní organizace v gesci Ministerstva mezinárodního obchodu a průmyslu.
NPV
Net Present Value
Ekonomický termín = čistá současná hodnota.
NRA
Net Room Area (čistá podlahová plocha místností)
Čistá podlahová plocha místností je součet vnitřních ploch všech místností měřených k vnitřním povrchům. Čistá podlahová plocha místností se vypočítá jako rozdíl čisté podlahové plochy (NFA) a plochy dělicích konstrukcí (PWA). (NFA – PWA = NRA)
NRC
Noise Reduction Coefficient
Skalární znázornění množství zvukové energie absorbované na určité ploše.
O3
Ozon (trikyslík)
Za normálních podmínek je to vysoce reaktivní plyn modré barvy a charakteristického zápachu s velmi silnými oxidačními účinky. Mimořádně významnou roli pro pozemský život hraje ozonová vrstva atmosféry, která chrání planetu před ultrafialovým slunečním zářením.
OA
Office Automation
Systémy pro automatizace běžných kancelářských úkonů.
ODBMS
Object Database Management Systems
Obecné označení pro objektově orientované databázové systémy.
OPEX
Operational Expenses
Provozní náklady.
OSHA
Occupational Safety and Health Administration
USA
Zkratka pro US agenturu Bezpečnosti práce a ochrany zdraví zřízenou při US Ministerstvu práce.
OZE
Obnovitelný zdroj energie
Je energetický zdroj, v jehož čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let (sluneční záření, větrná energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasa a další).
PA
Primary Area (primární plochy)
Primární plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro potřeby předmětu podnikání a pracovních procesů (včetně centrální a místní podpory a pracovišť).
PBŘ
Požárně bezpečnostní řešení (stavby)
ČR
Dokument, ve kterém jsou podrobně popsány preventivní protipožární opatření, jako jsou únikové východy, stanovení a rozsah požární techniky, odolnost stavebních konstrukcí a další řada odborných bezpečnostních a technicky zaměřených informací.
PBX
Private Branch Exchange
Zařízení (počítač), které sjednocuje výstupní body všech firemních telefonů do veřejné telefonní sítě.
PBZ
Požárně Bezpečnostní Zařízení
Technické zajištění budov v oblasti zabezpečení proti vzniku požáru, jeho šíření a jeho případné likvidace (soubor čidel, informačních systémů, rozvodů hasicích médií atd.).
PCO
Pult Centralizované Ochrany
Je služba nabízená soukromými společnostmi. Tato společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS), které jsou na pult připojeny. Na tento pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.
PD (PH)
Pasivní Dům (Passive House)
Je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Pasivní dům by si měl vystačit pouze ze svých energetických zdrojů.
PDA
Personal Digital Assistant products
Personal digital assistant = osobní digitální pomocník – prvotní forma malých dotykových PC dnes nahrazen SMARTPHONem.
PDCA
Plan Do Check and Act
Kvalitativní cyklus – systém řízeného zkvalitňování služby.
PENB
Průkaz Energetické Náročnosti budovy
Slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je součástí energetického posudku. PENB vyjadřuje stupeň splnění parametrů energetické náročností referenční budovy.
POE
Post-Occupancy Evaluation
Proces hodnocení budov systematickým a rigorózním způsobem poté, co byly postaveny, obsazeny a po dostatečnou dobu užívány.
PPM (PPU)
Periodic Preventive Maintenance (PPM) (Pravidelná preventivní údržba)
Pravidelné (naplánované) servisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu (jejich periodu doporučuje či nařizuje výrobce).
PPP
Public Private Partnership (Partnerství soukromé a veřejné organizace)
BOT vztah, kde objednatel je veřejná organizace.
PWA
Partition Wall Area (plocha dělicích konstrukcí)
Plocha nenosných stěn je měřená plocha nenosných stěn a přemístitelných a pohyblivých příček. V případě pochybnosti o typu stěny se musí plocha započítat do plochy vnitřních nosných konstrukcí.
QFD
Quality Function Deployment
Česky také "Dům kvality", je logistická metoda jejímž cílem je zapracovat požadavky koncových zákazníků do finálního výrobku firmy.
QM
Quality Management
Management kvality.
QMS
Quality Management System
Systém řízení kvality.
RCM
Reliability Centred Maintenance (údržba orientovaná na spolehlivost)
Počátky vzniku tohoto druhu údržby spadají do r. 1930. Cílem je snaha o zvyšování bezpečnosti při nákladově efektivní činnosti údržby.
REMAB
Reconstruction and Maintenance of Buildings
Metoda calkulace ceny péče o starší budovy (modelování variant oprav a modernizací, hodnocení rizik budovy, odhad nákladů na předpokládanou opravu, případně modernizaci, hodnocení účinnosti vynaložených prostředků na opravu a modernizaci).
RFID
Radio Frequency Identification
Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci (RFID) je další generace identifikátorů navržených (nejen) k identifikaci zboží, navazující na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Iniciátorem vývoje je stejně jako u čárových kódů firma Wal-Mart. Patent na technologii RFID získal vynálezce Charles Walton (není z rodiny majitelů Wal-Martu) v roce 1983.
(Zdroj: Wikipedia)
RFP
Request For Proposal
Výzva k podání obchodní nabídky. Nejčastěji prostřednictvím (veřejného) výběrového řízení.
RICS
The Royal Institution of Chartered Surveyors
Asociace usilující o profesionální kvalifikaci a standardizaci v oblasti rozvoje a řízení pozemků, nemovitostí, stavebnictví a infrastruktury.
http://www.rics.org/
RMS
Repetitive Motion Syndromes
Syndrom opakujícího se pohybu je termín používaný k popisu příznaků, jako je bolest, otok, nebo citlivost, které se objevují od opakování stejného pohybu znovu a znovu.
ROFMA
Roman Facility Management Association
Asociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Rumunsku.
http://www.rofma.ro/
RTC
Resolution Trust Corporation
USA
Federální agentura USA pověřená likvidací všech nemovitostních aktiv bank, spořitelních a úvěrových institucí v potížích.
SAFM
Slovenská asociácia facility managementu
SK
Asociace sdružující FM organizace a Facility manažery na Slovensku.
http://www.safm.sk/
SBS
Sick Building Syndrome
„Syndrom nemocných budov“ je stav, ve kterém 20 % uživatelů budov vykazují nežádoucí příznaky, které pokračují, i když opustí budovu. Je kombinace onemocnění (syndrom) spojené s jednotlivými místy v práci (kancelářská budova), nebo bydlišti.
SBToolCZ
.
ČR
Česká značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
SFM
Sustainable Facility Manager
Odborná způsobilost Facility manažerů v oblasti udržitelnosti, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMA Foundation).
SFP
Strategic Facility Plan
Dlouhodobý plán řízení a rozvoje Facility managementu ve společnosti. Pomáhá Facility manažerovi pochopit a nastavit budoucí požadavky na podporu společnosti a správu nemovitostí.
SL
Service Level
Požadovaná úroveň služby (stanovuje FM klient).
SLA
Service Level Agreement
Smlouva o dodávce konkrétní služby.
SPC
Statistical Process Control
Kontrolní systém, který používá jednoduché statistické techniky s cílem zjistit, zda je proces pod kontrolou a zda se nachází v požadovaných mezích.
SQL
Structured Query Language
Softwarový výraz = standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích.
STC
Sound Transmission Coefficient
Třída přenositelnosti zvuku je číslo hodnocení toho, jak dobře stavební prvek zeslabuje vzduchem se šířící zvuk (užíváno hlavně v USA).
STM
Serviceability Tools and Methods
Efektivní, konzistentní a ekonomický způsob, jak pro uživatele formulovat jejich kvalitativní a funkční požadavky.
STP
Sdružení pro techniku prostředí
ČR
Sdružení odborníků z oblasti TZB.
TA
Technical Area (technické plochy)
Technické plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro všechna technická zařízení (výtahové šachty, technické místnosti, větrání, vzduchotechnické a chladicí systémy, svislá potrubí a rozvody) a elektrické instalace (elektrické rozvody, vybavení a příslušenství pro osvětlení a zdroje elektrické energie).
TBL
Triple Bottom Line
Pojem označující tři základní pilíře společenské odpovědnosti firem (CSR) - ekonomický, sociální a environmentální.
TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy
Obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci.
TFM
Týden Facility managementu
ČR
Největší česká FM konference, která se každoročně na podzim pořádá v ČR. Organizuje ji IFMA CZ.
TPM
Total Productive Maintenance (celostně produktivní údržba)
TPM vzniklo v Japonsku v roce 1971 jako metoda pro zlepšení využitelnosti stroje prostřednictvím lepšího využití údržby a výrobních zdrojů.
TQM
Total Quality Management
Komplexní řízení kvality (někdy také celkové řízení kvality) se skládá ze snah celé organizace zavést a udržovat trvalé prostředí, ve kterém organizace neustále zlepšuje svou schopnost poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby pro zákazníky.
TUR
Trvale udržitelný rozvoj
Původní název oboru spravujícího obecné i praktické přístupy k trvale udržitelnému prostředí. Dnes je obor zkráceně nazýván UDRŽITELNOST.
TZB
Technické zařízení budov
ČR
Společné označení pro technická zařízení zajišťující interní prostředí v budovách.
ÚNMZ
Ústav pro normalizaci, měření a zkušebnictví
ČR
Česká státní organizace pro normalizaci a měření.
VAV
Variable Air Volume
Větrání s proměnlivým množstvím vzduchu.
VDT
Visual Display Terminals
Obrazovkový terminál (obrazovka).
VOC
Volatile Organic Compounds
Těkavé organické látky (VOC) jsou organické chemické látky, které mají vysoký tlak par při běžné pokojové teplotě. (např. formaldehyd).
WAN
Wide Area Network
Počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu nebo státu).
WCED
World Commission on Environment and Development
Světová organizace sledující a prosazující aktivní přístup k udržitelnosti prostředí.
WPMS
Workplace Management System
Softwarová aplikace určená k evidenci a optimalizaci využití pracovišť
WWA
World Workplace Asia
Největší asijská FM konference, která se každoročně pořádá v Asii. Organizuje ji IFMA.
WWE
World Workplace Europe
Největší evropská FM konference do roku 2003, která se každoročně na jaře pořádala v EU. Organizovala ji IFMA. poslední konference se konala v Praze.
WWP
World Workplace
USA
Největší světová FM konference, která se každoročně na podzim pořádá v USA. Organizuje ji IFMA.
ZEB
Zero Energy Building
Pasivní dům. Objekt s nulovou nebo zápornou spotřebou dodávané energie (potřebnou energii získává z vlastních zdrojů – OZE).
ZTI
zdravotně technické instalace
Technické zajištění budov v oblasti rozvodu kapalin a plynů a jejich následného odvodu do odpadu. Součástí systémů mohou být i zařízení spojená s obsluhou a využíváním těchto médií.