Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
PA
Primary Area (primární plochy)
Primární plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro potřeby předmětu podnikání a pracovních procesů (včetně centrální a místní podpory a pracovišť).
PBŘ
Požárně bezpečnostní řešení (stavby)
ČR
Dokument, ve kterém jsou podrobně popsány preventivní protipožární opatření, jako jsou únikové východy, stanovení a rozsah požární techniky, odolnost stavebních konstrukcí a další řada odborných bezpečnostních a technicky zaměřených informací.
PBX
Private Branch Exchange
Zařízení (počítač), které sjednocuje výstupní body všech firemních telefonů do veřejné telefonní sítě.
PBZ
Požárně Bezpečnostní Zařízení
Technické zajištění budov v oblasti zabezpečení proti vzniku požáru, jeho šíření a jeho případné likvidace (soubor čidel, informačních systémů, rozvodů hasicích médií atd.).
PCO
Pult Centralizované Ochrany
Je služba nabízená soukromými společnostmi. Tato společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS), které jsou na pult připojeny. Na tento pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.
PD (PH)
Pasivní Dům (Passive House)
Je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Pasivní dům by si měl vystačit pouze ze svých energetických zdrojů.
PDA
Personal Digital Assistant products
Personal digital assistant = osobní digitální pomocník – prvotní forma malých dotykových PC dnes nahrazen SMARTPHONem.
PDCA
Plan Do Check and Act
Kvalitativní cyklus – systém řízeného zkvalitňování služby.
PENB
Průkaz Energetické Náročnosti budovy
Slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je součástí energetického posudku. PENB vyjadřuje stupeň splnění parametrů energetické náročností referenční budovy.
POE
Post-Occupancy Evaluation
Proces hodnocení budov systematickým a rigorózním způsobem poté, co byly postaveny, obsazeny a po dostatečnou dobu užívány.
PPM (PPU)
Periodic Preventive Maintenance (PPM) (Pravidelná preventivní údržba)
Pravidelné (naplánované) servisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu (jejich periodu doporučuje či nařizuje výrobce).
PPP
Public Private Partnership (Partnerství soukromé a veřejné organizace)
BOT vztah, kde objednatel je veřejná organizace.
PWA
Partition Wall Area (plocha dělicích konstrukcí)
Plocha nenosných stěn je měřená plocha nenosných stěn a přemístitelných a pohyblivých příček. V případě pochybnosti o typu stěny se musí plocha započítat do plochy vnitřních nosných konstrukcí.