Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
3P definice (FM)
3P definition
Facility management je metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.
5P definice (FM)
5P definition
Severská/Holandská definice FM. Oproti 3P definici posouvá do středu pozornosti Facility managementu „člověka“. Facility management má za cíl zajistit pro zaměstnance/uživatele budovy/návštěvníka takové pracovní či užitné prostředí, které bude vykazovat čtyři základní parametry (prostory, procesy, udržitelnost a ekonomickou efektivitu).
adaptabilita
adaptability
Možnost (schopnost) měnit charakteristiky jako objem, funkce nebo prostor pro splnění nových požadavků.

POZNÁMKA 1 Adaptabilita zahrnuje:
– Pružnost: možnost změny objemu;
– Obecnost: možnost změny funkce;
– Flexibilitu: možnost změny uspořádání prostoru.
POZNÁMKA 2 Využitelnost je definována v ISO 9241.
(ČSN EN 15221-4)
administrativní cena nemovitosti
administrative price of real estate
Cena nemovitosti stanovená podle Zák.č.151/1997 Sb. (novela č.121/2000)
asset management
asset management
Koordinované činnosti organizace k realizaci užitečnosti majetků (aktiv)
[ZDROJ ISO 55000:2014, 3.3.1, změněno – poznámky k položce byly odebrány.]
(ISO 41011)

Činnosti zaměřené na optimalizaci nákladů životního cyklu majetku/zařízení s hodnotou pro organizaci.
POZNÁMKA V souvislosti s facility managementem se jedná jednak o jakoukoliv činnost uvnitř FM-organizace a jakýkoliv „normalizovaný facility produkt“ (týkající se majetku/zařízení) potřebný k zajištění podpůrných služeb (služby) pro primární činnosti a s nimi spojená výrobní zařízení.
(ČSN EN 15221-4)
audit
audit
Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces k získání důkazních prostředků o auditu a k objektivnímu hodnocení tak, aby určil, do jaké míry jsou kritéria auditu splněna.

Poznámka 1 k položce: audit může být interním auditem (první strana) nebo externím auditem (druhá strana nebo třetí strana) a může se jednat o kombinovaný audit (kombinace dvou nebo více oborů).
Poznámka 2 k položce: interní audit provádí organizace sama nebo externí strana jejím jménem.
Poznámka 3 k položce: "důkazní prostředky" a "kritéria auditu" jsou definovány v ISO 19011.
(ISO 41011)
bezporuchový systém
trouble-free system
Systém, u něhož výrobce garantuje, že po celou dobu řádného užívání nevznikne porucha.
budova
building
Nerozdělené přístřeší zahrnující prostor, který je úplně nebo částečně ohraničen konstrukcemi a je určen uživatelům pro konkrétní účely.
(ČSN EN 15221-6)
budova s téměř nulovou spotřebou energie
zero energy building
Je budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, získaných v místě stavby či v jejím okolí.
časový rozvrh obsazení pronajímaných prostor
rollover schedule
Nástroj pronajimatele k optimalizaci obsazenosti pronajímaných prostor.
cena plus
cost plus
Cena za management a vlastní dodávky FM poskytovatele plus přefakturace jednotlivých subdodávek subdodavatelů.
centralizovaný
centralized
Řízený z jednoho místa, jednou společností, jedním manažerem (jedna kompetence).
černá voda
blackwater
Je splašková voda, která obsahuje fekálie a moč.
cesta stupňování
escalation path
Postup vedoucí k vyřešení problémů, které nelze dojednat v dohodnutém časovém rámci. Cesta stupňování předurčuje jejich rychlé převedení k dalšímu dořešení na vyšší úrovni struktury řízení.
(ČSN EN 15221-2)
charakteristika (znak)
characteristic
Rozlišující vlastnost:Rozlišující vlastnost:
– hmotná (např. mechanické, elektrické, chemické nebo biologické charakteristiky);
– smyslová (např. týkající se čichu, hmatu, chuti, zraku, sluchu);
– týkající se chování (např. zdvořilost, čestnost, pravdomluvnost);
– časová (např. dochvilnost, bezporuchovost, pohotovost);
– ergonomická (např. fyziologické charakteristiky nebo charakteristiky týkající se bezpečnosti osob);
– funkční (např. nejvyšší rychlost letadla)
(ČSN EN 15221-3)
cíl
objective
Výsledek, který má být dosažen.

Poznámka 1 k položce: cíl může být strategický, taktický nebo provozní.
Poznámka 2 k položce: cíle se mohou týkat různých oborů (jako jsou finanční, zdravotní a bezpečnostní, a environmentální cíle) a mohou se vztahovat na různé úrovně (jako je strategická, celoorganizační, projektové, produktové a procesní.
Poznámka 3 k položce: cíl může být vyjádřen jinými způsoby, například jako zamýšlený výsledek, účel, provozní kritérium, jako cíl facility managementu nebo použitím jiných slov s podobným významem (např. záměr, gól nebo úkol).
Poznámka 4 k položce: v rámci systému řízení facility managementu jsou pro dosažení určitých výsledků, v souladu s politikou facility managementu, organizací stanoveny cíle facility managementu.
(ISO 41011)
činnosti
activity
Úkol nebo úkoly přispívající k dokončení dodávky.
(ISO 41011)

Úkoly potřebné pro dosahování výsledků.
(ČSN EN 15221-5)
čistá podlahová plocha (NFA)
Net Floor Area (NFA)
Čistá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy vnitřních nosných konstrukcí (ICA). (IFA – ICA = NFA)
(ČSN EN 15221-6)
čistá podlahová plocha místností (NRA)
Net Room Area (NRA)
Čistá podlahová plocha místností je součet vnitřních ploch všech místností měřených k vnitřním povrchům. Čistá podlahová plocha místností se vypočítá jako rozdíl čisté podlahové plochy (NFA) a plochy dělicích konstrukcí (PWA). (NFA – PWA = NRA)
(ČSN EN 15221-6)
commissioner
commissioner
Odborník zajišťující řádný proces commissioningu.
commissioning
commissioning
Commissioning (také metoda) je proces zajištění kvality stavby a instalace, zabudování TZB systémů do objektu a jejich správné uvedení do provozu. Cílem jsou kvalitní provozní parametry v dlouhodobém výhledu. Jedná se o systematický proces zkoušení a dokumentování, který vede ke správnému návrhu všech instalovaných systémů v budově a k jejich optimálnímu využití, které respektuje provozní požadavky budovy a jejího majitele nebo provozovatele.
daňové náklady
tax costs
Náklady, jako jsou daně, poplatky a DPH (daň z přidané hodnoty).
(ČSN EN 15221-4)
decentralizovaný
decentralized
Řízený z více míst, lokalit, více firem, více manažery (není sjednocená kompetence).
demobilizace
demobilization
Fáze k přenosu facility služeb zpět na organizaci poptávky nebo na nového poskytovatele služeb, jak je uvedeno ve facility management dohodě (smlouvě).
(ISO 41011)

Etapa sloužící k převedení facility služeb zpět ke klientovi nebo k novému poskytovateli služeb facility managementu podle smlouvy o facility managementu.
(ČSN EN 15221-2)
digitální dvojče
Digital Twin
Je digitální reprezentace fyzického objektu nebo systému. V oblasti facility managementu se jedná o stavební dílo.
dodavatel
supplier
Poskytovatel facility služby nebo produktu.
(ČSN EN 15221-1)
dodavatel facility managementu = FM dodavatel
facility management contractor
Organizace, která je zavázána kontraktem poskytovat facility služby a je odpovědná za plnění kontraktu.
(ČSN EN 15221-1)
dodavatelský řetězec
supply chain
Systém organizací, lidí, činností, informací a zdrojů související s doručováním produktu nebo služby od dodavatele ke koncovému uživateli.
(ISO 41011)
dodávka
deliverable
Měřitelný a ověřitelný výstup, výsledek nebo položka, která má být vytvořena v rámci určitého časového období pro dokončení projektu nebo části projektu.
[ZDROJ: ISO 22128:2008, 3.2]
(ISO 41011)
dohoda
agreement
Prohlášení dohodnuté mezi organizací poptávky a poskytovatelem služby nebo dodavatelem produktů.

Poznámka 1 k položce: toto by mělo být ve formě písemného prohlášení sjednaného mezi organizací poptávky a poskytovatelem služeb nebo dodavatelem produktů, které stanoví požadavky, podmínky, náklady, požadovanou úroveň zdrojů a výstupů.
Poznámka 2 k položce: pro komplexní dohody ve více zemích nebo o více službách, druzích dokumentace a obsahem uvedeným v ISO 41012:2017, mohou být požadovány přílohy C a D. U malých nebo jednotlivých smluv o poskytování služeb může stačit jeden jednostránkový dokument, který stanoví důležité podmínky.
(ISO 41011)
dokumentované informace
documented information
Informace, které musí být kontrolovány a udržovány organizací a média, na kterých jsou obsaženy.

Poznámka 1 k položce: dokumentované informace mohou být v libovolném formátu a médiu a z jakéhokoliv zdroje.
Poznámka 2 k položce: dokumentované informace mohou označovat:
— systém řízení včetně souvisejících procesů;
— informace vytvořené tak, aby organizace mohla fungovat (dokumentace);
— důkazy o dosažených výsledcích (záznamy).
(ISO 41011)
due diligence
due diligence
Často lze due diligence přeložit jako náležitou pečlivost, náležitá opatrnost nebo obvyklou opatrnost. V oblasti FM výběrových řízení se jedná o fázi, kdy je vybrán vítěz, avšak ještě není podepsána smlouva. Obě strany si v této fázi ověřují pravdivost a úplnost zjištění o protistraně.
ekologická stopa
ecological footprint
Ekologická stopa je uměle vytvořená jednotka, která určuje, kolik metrů čtverečních Země potřebuje člověk k dané činnosti, či kolik metrů čtverečních Země potřebuje pro svůj život.
ekvivalent plného úvazku (FTE)
FTE (full time employee)
Ekvivalent plného úvazku lze určit vydělením celkového počtu odpracovaných hodin počtem řádných pracovních hodin v pracovním týdnu (např. odpracování 32 hodin, když řádný pracovní týden má 40 hodin se rovná 0,8 plného úvazku).
(ČSN EN 15221-7)
entita
entity
Konkrétní, nebo abstraktní věc, která existuje, existovala, nebo by mohla existovat, včetně asociací mezi těmito věcmi.
(ISO 41011)

Konkrétní nebo abstraktní věc, která existuje, existovala, nebo by mohla existovat, včetně asociací mezi těmito věcmi.
(ČSN EN 15221-7)
exkluzivita
exclusivity
Skutečnost, že klient poskytuje v rámci smlouvy o facility managementu svému partnerovi výhradní právo na poskytování příslušných facility služeb.
(ČSN EN 15221-2)
externí zajištění (sloveso) dříve outsourcing
outsource (verb)
Uzavření dohody, kde externí organizace plní část funkcí organizace nebo procesů.

Poznámka 1 k položce: externí organizace je mimo rozsah systému řízení, i když externě zajišťované funkce nebo procesy jsou v rámci oblasti působnosti.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: dosud je převážně nesprávně užíván výraz outsourcing
facility management
facilities management (facility management)
Organizační funkce, která spojuje lidi, místo a proces v rámci zastavěného prostředí s cílem zlepšit kvalitu života lidí a produktivitu hlavní činnosti.
Pozn.: Pojmy "facility management" a "facilities management" lze zaměňovat.
(ISO 41011)

Integrace procesů v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu jejích primárních činností.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
facility management organizace (FM organizace)
facility management organization (FM organization)
Organizace zodpovědná za facility management
(ISO 41011)
facility manažer
facility manager
Osoba odpovědná za organizaci facility managementu, která je jediným kontaktním bodem na straně klienta (na strategické úrovni), zajišťuje kvalitu a neustálé zlepšování a řídí strategické projekty a úkoly. Vede organizaci FM poskytovatele, respektive řídí integrované zajištění FM služeb pro FM klienta.

POZNÁMKA Pokud je facility manažer členem vrcholového vedení organizace, také se nazývá Chief Facility Management Officer CFMO nebo Chief Facility Executive CFE.
(ČSN EN 15221-4)

Poznámka FMI: nově se objevuje i označení "CWO" (Chief Workplace Officer)
facility proces
facility process
Procesy, které jsou integrovány a spravovány facility managementem organizace.
(ISO 41011)

Podpůrný proces, který je integrován a řízen FM.
POZNÁMKA 1 Výstupem facility procesu je facility produkt.
POZNÁMKA 2 Facility procesy se dělí na procesy facility managementu na strategické a taktické úrovni a proces facility služeb na provozní úrovni.
(ČSN EN 15221-4)
facility produkt
facility product
Jedna z vymezeného souboru hierarchicky organizovaných (klasifikovaných) a normalizovaných facility služeb.

POZNÁMKA Termín „produkt“ se používá v souladu s EN ISO 9000 a je výstupem z (facility) procesu , který může být jednotlivým opatřením nebo souborem opatření hmotné (hardware) nebo nehmotné (software) povahy, dodávkami nebo službami, které podporují primární činnost organizace a její vlastnosti.
(ČSN EN 15221-3)
facility služba
facility service
Poskytování podpory primárním činnostem organizace poskytované interním nebo externím poskytovatelem.
(ISO 41011)

Podpůrné zajišťování primárních činností společnosti poskytované interním nebo externím poskytovatelem.
POZNÁMKA Facility služby jsou služby spojené s „prostorem a infrastrukturou“ a/nebo s „lidmi a organizací“.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
FM systém řízení
FM management system
Organizace musí vytvořit, zavést, udržovat a soustavně zlepšovat systém řízení FM,
včetně potřebných procesů a jejich interakcí.
FM-produktová mapa
FM product map
Struktura normalizovaných (klasifikovaných) facility produktů v FM.

POZNÁMKA Na základě EN ISO 9000 je termín produkt používán, aby pokryl služby, software a hardware.
(ČSN EN 15221-4)
FM-ukazatel
FM-indicator
Ukazatel, který měří kvalitu facility produktů.

POZNÁMKA Tyto ukazatele se používají na různých úrovních (např. na strategické, taktické nebo provozní úrovni)
(ČSN EN 15221-3)
fotovoltaika
photovoltaics
Metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách.
funkční přístup
functional approach
Přístup k facility managementu, který je zaměřen na integraci individuálních služeb tak, aby byl dosažen požadovaný výstup.
(ČSN EN 15221-2)
havarijní údržba/zásah
emergency maintenance
Jednorázová technická služba, jejíž cílem je ochrana života a zdraví osob, zamezení šíření havárie, konsolidace stavu zařízení a prostory a zdokumentování situace.
hierarchie
hierarchy
Struktura úrovní, v nichž každá úroveň zahrnuje nižší úrovně.
POZNÁMKA Taxonomie jsou často uspořádány v hierarchické struktuře. Typicky zahrnují vztahy k nadříze-ným a podřízeným položkám, nazývané také vztahem „matka - dcera“.
(ČSN EN 15221-4)
hlavní činnost
core business
Subjekt, ze které jsou odvozeny potřeby.
(ISO 41011)
hlavní činnosti (také někdy primární)
primary activities
Činnosti, které představují význačné a nepostradatelné kompetence organizace v hodnotové řetězci.

Poznámka 1 k položce: rozdíl mezi hlavními činnostmi a podpůrnými službami stanovuje každá organizace jednotlivě; toto rozlišování je třeba průběžně aktualizovat.
(ISO 41011)

Činnosti, které představují charakteristické a nepostradatelné kompetence organizace v jejím hodnotovém řetězci.
POZNÁMKA Rozlišení mezi primárními činnostmi a podpůrnými službami je stanoveno individuálně každou jednotlivou organizací; toto rozlišení musí být průběžně aktualizováno.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
hrubá podlahová plocha (GFA)
Gross Floor Area (GFA)
Hrubá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl plochy podlaží (LA) a nevyužitelné plochy podlaží (NLA). (LA – NLA = GFA)
(ČSN EN 15221-6)
ICT
ICT
Služby spojené s informačními a komunikačními technologiemi (ICT).
(ČSN EN 15221-4)
in-house / inhouse
in-house
Forma dodání a řízení FM služby pracovníky poptávkové organizace = FM klienta
(volně přeloženo a doplněno z ISO 41011)
indikátory trvale udržitelného rozvoje
indicators of sustainable development
Ukazatele, které popisují chování lidské společnosti ve vztahu ke zdrojům, ochraně přírody a životního prostředí.
inflační navýšení
indexation
Navýšení smluvní platby o inflační rozdíl (kde inflace je nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období)
infrastruktura
infrastructure
Systém zařízení, vybavení a služeb potřebných pro provoz organizace.

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.5.2]
(ISO 41011)
insource (sloveso)
insource (verb)
Uzavření dohody, kdy externě zajištěné služby jsou převedeny na interně zajištěné služby.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: V ČR je též užíván výraz insourcing.
inspekční prohlídka
inspection
Jednorázová či pravidelná kontrola stavu zařízení či prostor s cílem zjištění neshod, které by ohrožovaly provoz či prostředí, respektive které by zkracovaly životnost zařízení či prostor. Inspekční prohlídky, které jsou předepsány zákony, vyhláškami či jinak závaznými pravidly jsou nazývány REVIZE.
integrované facility služby
integrated facility services
Soubor facility služeb, které jsou navzájem provázány.
(ČSN EN 15221-1)
interní poskytování služeb (in-house)
internal service provision (in-house service provision)
Poskytování a správa služby zaměstnanci zaměstnanými organizací poptávky.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: dříve byl v ČR užíván termín insourcing
investice
capital expenditures (CAPEX)
Z pohledu podniku jsou to rozsáhlejší jednorázově nebo krátkodobě vynaložené zdroje či peněžní výdaje (kapitálové výdaje), u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí výnosy či peněžní příjmy během delšího časového období přesahujícího jeden rok.

(zdroj: BEDNAŘÍK, Jan. Hodnocení efektivnosti investičního projektu a jeho financování. a KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance).
jednotka měření
unit of measurement
Určitá velikost fyzikální veličiny, která je definována a přijata konvencí a / nebo právními předpisy a které se používá jako standardu pro měření téže fyzikální veličiny.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické jednotky měření v rámci facility managementu jsou pracoviště, ekvivalent plného úvazku (FTE) a čistá podlahová plocha (NFA).
(ČSN EN 15221-7)
jednotlivé služby
single services
Systém nezávislého, jednotlivého zajišťování služeb/produktů (služby nejsou navzájem koordinovány).
klasifikace
classification
Systém pro seskupování a kategorizaci položek s podobnými charakteristikami (atributy).
(ČSN EN 15221-4)
klíčový výkonnostní FM-ukazatel (= FM-KPI)
FM-key performance indicator
FM-ukazatel, který ovlivňuje primární činnosti organizace naplňováním klíčových výkonnostních ukazatelů klienta.

POZNÁMKA FM-ukazatel, který je propojený s cíli klientské organizace a souvisejícím facility produktem a který má přímý dopad na primární činnosti.
(ČSN EN 15221-3)
klíčový výkonnostní ukazatel (KPI)
key performance indicator (KPI)
Míra, která poskytuje základní informace o výkonu.
(ISO 41011)

Měřítko poskytující základní informace o výkonnosti poskytování facility služeb.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
klíčový výkonnostní ukazatel klienta
client key performance indicator
Ukazatel, který poskytuje základní informace o výkonnosti organizace klienta.

POZNÁMKA Klíčové výkonnostní ukazatele klienta musí stanovit organizace klienta na základě jejích strategických cílů pro realizaci rozvoje primárních činností.
(ČSN EN 15221-3)
klient
client
Organizace, která si pořizuje facility služby v souladu s facility management smlouvou.

POZNÁMKA Klient vystupuje na strategické úrovni a má hlavní a/nebo klíčovou funkci ve všech fázích vztahu s poskytovatelem služeb. Zákazník specifikuje facility služby.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
kogenerace
cogeneration (CHP)
Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.
kompetence (pravomoc)
competence
Schopnost aplikovat znalosti a dovednosti k dosažení zamýšlených výsledků.
komunikační plochy (CA)
Circulation Area (CA)
Komunikační plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro horizontální i vertikální pohyb.
(ČSN EN 15221-6)
koncový uživatel
end user
Osoba nebo organizace, která používá produkty, nebo služby od dodavatele.
(ISO 41011)

Osoba, která přijímá facility služby.
POZNÁMKA Návštěvník může být také být koncovým uživatelem.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
kontrakt na facility management (= FM-kontrakt)
facility management contract
Právně závazná smlouva mezi různými právnickými subjekty.
(ČSN EN 15221-1)
kvalita
quality
Míra, v níž soubor inherentních vlastností objektu splňuje požadavky.

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.6.2, změněno – poznámky k položce byly odstraněny.]
(ISO 41011)

Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik.
(ČSN EN 15221-3)
logistika
logistics
Služby zabývající se přepravou (přenosem) a skladováním (uchováváním) zboží a informací a zlepšováním těchto procesů.
(ČSN EN 15221-4)
majetek (aktivum)
asset
Zboží, věc nebo entita, která má pro organizaci potenciální nebo skutečnou hodnotu
[ZDROJ ISO 55000:2014, 3.2.1, změněno – poznámky k položce byly odebrány.]
(ISO 41011)

Cokoliv, co pro organizaci představuje kladnou hodnotu, zejména ve finančním smyslu.
(ČSN EN 15221-2)
Hmotné aktivum, které podporuje organizaci.
(ČSN EN 15221-5)
majitel domu
landlord
majitel domu
MaR (Měření a Regulace)
Measurement and Regulating
Systémy řízení technologií budov (čidla + SW aplikace + ovládání prvků zařízení).
marketingové náklady
marketing expenditures (MAREX)
Marketingové náklady jsou celkové náklady spojené s poskytováním zboží a služeb zákazníkovi.

(Zdroj: http://www.businessdictionary.com/definition/marketing-cost.html)
materiálové náklady (náklady na materiál)
material costs/ costs of materials
Náklady na zboží (např. spotřební zboží, nástroje, náhradní díly).
(ČSN EN 15221-4)
měkké služby
soft services
Neoficiální označení pro služby zajišťující „lidi a organizaci“ (druhá ze dvou skupin FM služeb).
měření
measurement
Proces k zjištění hodnoty.
(ISO 41011)
měřítko
benchmark
Referenční bod nebo metrika, proti které lze měřit proces, výkon a/nebo kvalitu.
(ISO 41011)

Referenční bod nebo metrika, vůči kterému mohou být měřeny strategie, procesy, výkony a/nebo jiné entity.
(ČSN EN 15221-7)
míra extrémů
measure of extremes
Míra, která poskytuje údaj o extrémní hodnotě v souboru dat.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické míry extrémů jsou: minimum – nejmenší číslo vzorku, a maximum – největší číslo vzorku.
(ČSN EN 15221-7)
míra rozptylu
measure of dispersion
Míra, která poskytuje údaje o variabilitě rozdělení dat v souboru.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické míry rozptylu jsou: kvartily – každá ze tří hodnot, které rozdělují tříděné údaje na čtyři stejné části tak, aby každá část představovala jednu čtvrti-nu zkoumaného vzorku: První kvartil (neboli dolní kvartil) odděluje nejnižších 25 % dat (25. percentil), druhý kvartil (neboli střední) odděluje data v polovině (50. percentil), a třetí kvartil (neboli horní kvartil) odděluje nejvyšších 25 % dat (75. percentil).
(ČSN EN 15221-7)
míra střední hodnoty
measure of central tendency
Míra, která poskytuje údaj o typické hodnotě v souboru dat.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické míry střední hodnoty jsou: aritmetický průměr – průměr všech hodnot ve vzorku (po-čítáno podle hodnot), medián – hodnota, které se nachází ve středu vzorku (počítáno podle pozic), a modus – nejčastěji se vyskytující hodnota (počítáno podle frekvencí).
(ČSN EN 15221-7)
místnost
room
Část budovy, přístupná osobám, úplně nebo částečné ohraničená dělicími prvky, jejíž podlaha a/nebo strop tvoří část konstrukce budovy.
(ČSN EN 15221-6)
množství, rozsah
volume
Celkový výstup měřitelné činnosti za určitou dobu.
(ISO 41011)
mobilizace
mobilization
Fáze pro vytvoření a realizaci všech zdrojů, systémů, údajů a postupů před převzetím plné odpovědnosti za facility služby, které mají být dodány tak, jak je uvedeno ve facility management dohodě.

Poznámka 1 k položce: v tomto kontextu lze také použít při uvedení do provozu.
(ISO 41011)

Fáze sloužící k určení a zavedení všech zdrojů, systémů, dat a postupů před úplným převzetím odpovědnosti za poskytování facility služeb stanovených ve smlouvě o facility managementu.
(ČSN EN 15221-2)
modernizace
modernization renovation
Obnova v současném standardu (rozumí se tím standard odpovídající době modernizace).
nájemce
tenant
Jednotlivec nebo podnikatelský subjekt, který má dočasně v držení nebo platí nájemné za nemovitost vlastněnou jinou stranou (vlastníkem nemovitosti).
(ČSN EN 15221-4)
nájemné
rent
Nájem je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy. V ní se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může za nájemné dočasně užívat určitou konkrétní věc pronajímatele.
(§ 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“)
nájemné z dlouhodobých nájemních vztahů
long term rent
Nájemné uzavřené na delší časové období
nájemné z krátkodobých nájemních vztahů
short term rent
Nájemné na kratší časové období (obvykle z titulu rezervace prostor pro významnějšího budoucího nájemce)
nájemní prázdniny
rent free period
Smluvní období, kdy pronajímatel nájemci promíjí nájemní poplatek (obvykle z titulu poskytnutí zdrojů na dovybavení prostor).
nájemní smlouva
rent/lease agreement
V nájemní smlouvě se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může za nájemné dočasně užívat určitou konkrétní věc pronajímatele.

(Zdroj: § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“)
nákladové středisko FM
FM cost centre
Prvek v účetním systému, ke kterému jsou vztaženy FM-náklady.
(ČSN EN 15221-4)
nákladové středisko hlavní činnosti
primary activity cost centre
Prvek v účetním systému, ke kterému jsou vztaženy náklady.
POZNÁMKA Nákladové středisko často představuje útvar, ke kterému jsou alokovány náklady organizace.
(ČSN EN 15221-4)
náklady na kapitál
cost of capital
Úrok a provize za kapitál.
(ČSN EN 15221-4)
náklady na technické zhodnocení (náklady na zlepšení)
cost of enhancement of initial performance (improvement costs)
Náklady potřebné ke změnám majetku/zařízení za účelem splnění nových požadavků.
(ČSN EN 15221-4)
náklady spojené s pronájmem
occupation costs
veškeré náklady vynaložené na zajištění pronájmu
náklady životního cyklu
life-cycle cost
Celkové náklady (ve smyslu současných hodnot), které by měly být vynaloženy na majetek (aktivum) během jeho provozní existence.
(ISO 41011)
nákup
procurement
Činnost zajišťující nabytí zboží nebo služby od dodavatelů.

Poznámka 1 k položce: proces nákupu zahrnuje celý životní cyklus od identifikace potřeby až do konce smlouvy na služby nebo do konce životnosti zboží, včetně likvidace.
Poznámka 2 k položce: Zajištění (sourcing) je součástí procesu zadávání zakázek, který zahrnuje plánování, definování specifikací a výběru dodavatelů.
[ZDROJ: ISO 20400:2017, 3.1.8]
(ISO 41011)
nákupní pasáž
mall
Společné prostory pro návštěvníky obchodních prostor (obvykle společné chodby a pasáže).
náležitá péče (due diligence = DD)
due diligence
Sestavování, komplexní hodnocení a validace informací o organizaci, které jsou potřeba pro posouzení přesnosti, obchodní integrity, finanční stability a integrity funkčních kompetencí v příslušné etapě dohody o zajištění procesů.
(ISO 41011)

Sestavení, komplexní zhodnocení a validace informací o organizaci na příslušné úrovni smlouvy o facility managementu, požadované pro vyhodnocení přesnosti a úplnosti v patřičném stádiu vypracovávání dohody.
(ČSN EN 15221-2)
návratnost investice
YIELD
Initial Yield = roční příjem z nájmu v den transakce / cena zaplacená za nemovitost (příklad: Yield 10 = roční návratnost 10% )

nejlepší praxe
best practice
Zdokumentovaný proces nebo produkt, společně vyvinutý uživatelskou komunitou, složenou z dodavatelů a koncových uživatelů (3.3.5), za účelem stanovení hlavních směrů odvětví.

ZDROJ ISO 20121:2012, 3.29, změněno – termín „zákazníci“ byl změněn na „koncový uživatel“ a termín „týmové“ byl změněn na „spolupracovat“.]
(ISO 41011)
nejvyšší vedení (vedoucí pracovník)
top management (executive management)
Osoba nebo skupina osob, které řídí a kontrolují organizaci na nejvyšší úrovni.

Poznámka 1 k položce: nejvyšší vedení má pravomoc delegovat autoritu a poskytovat prostředky v rámci organizace.
Poznámka 2 k položce: Pokud rozsah systému řízení pokrývá pouze část organizace, pak vrcholové vedení odkazuje na ty, kdo řídí a kontrolují tuto část organizace.
(ISO 41011)
nemovitost
real estate
Nepřemístitelný majetek včetně staveb, pozemků a nezastavěných pozemků.
(ISO 41011)

Pozemek se vším, co je spojeno se zemí pevným základem, např. budovy.
POZNÁMKA Nemovitosti, fixní majetek a nemovitý majetek jsou užívány ve stejném významu.
(ČSN EN 15221-4)
nepřeúčtovatelné provozní náklady
service charge leakage
Náklady, které pronajímatel samostatně neúčtuje nájemci (obvykle jsou zahrnuty do nájmu).
neshoda
noncomformity
Nesplnění požadavku.
(ISO 41011)
nevyužitelná plocha podlaží (NLA)
Non-functional Level Area (NLA)
Nevyužitelná plocha podlaží je měřená plocha nevyužitelných konstrukčních prostupů, atrií a dutin.
(ČSN EN 15221-6)
nezastavěná plocha
un-built area
Část plochy pozemku, která není klasifikována jako zastavěná plocha.
(ČSN EN 15221-6)
normalizovaný facility produkt
andardized facility product
Jedna z definovaných skupin klasifikovaných a hierarchicky organizovaných facility služeb; v závislosti na národních jazykových zvyklostech smí být termín „normalizovaná facility služba“ používán jako synonymum.
POZNÁMKA 1 Termín produkt je používán v souladu s EN ISO 9000 jako výstup (facility) procesu, který může být jednotlivým nebo souborem materiálních (hardware) nebo nemateriálních (software) opatření, dodávkami nebo službami, které podporují primární činnosti organizace a její vlastnosti.
POZNÁMKA 2 Termín „facility produkt“ byl zvolen kvůli jeho větší klasifikovatelnosti a více srovnatelné podstatě k umožnění benchmarkingu zatímco facility služby obecně jsou více individuální a ze své podstaty více přizpůsobitelné. Produkty byly popsány z pohledu klienta a při zohlednění různých evropských zvyklostí.
POZNÁMKA 3 V této normě je termín „facility“ (= hmotné aktivum, viz EN 15221-1) používán ve smyslu „usnadnění“, poskytování služeb, aktiv, nástrojů a spotřebního zboží pro usnadnění práce/ pro podporu primárních činností. Toto zahrnuje celé výrobní místo organizace a pokračuje až k jednotlivému listu papíru, který je třeba koupit, uložit, dodat, založit, archivovat a recyklovat. Majetek/zařízení, jako je budova nebo list papíru, je vždy spojen s činnostmi a poskytováním služeb.
(ČSN EN 15221-4)
obchodní kontinuita
business continuity
Schopnost organizace, v důsledku rušivých událostí, pokračovat v dodávce produktů nebo služeb na přijatelné předdefinované úrovni.
[ZDROJ: ISO 22300:2012, 2.1.10]
(ISO 41011)
obchodní případ
business case
Dokument, který shrnuje rozsah, přínosy, náklady a rizika navrženého řešení obchodních potřeb.
(ISO 41011)
objem
volume
Číselné vyjádření trojrozměrné míry, vypočítaná zpravidla jako součin všech tří vzdáleností.
(ČSN EN 15221-6)
obnovitelné zdroje (OZE)
renewable resource
Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.
obrat
turnover
Množství finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za konkrétní období (účetní období).
odlehlá hodnota
outlier
Extrémní hodnota v souboru dat, která má nepřiměřený vliv na určování referenčních bodů.
(ČSN EN 15221-7)
odpis
depreciation
Odhadovaný nebo očekávaný pokles nákladů na aktiva (investiční).
POZNÁMKA Termín je požíván v oblasti účetnictví, ekonomie a financí k rozložení hodnoty aktiva v průběhu ně-kolika let.
(ČSN EN 15221-4)
opatření
correction
Úkony směřující k odstranění zjištěného nesouladu (neshody).
oprava
repair
Obnovení spolehlivé funkce po poruše.
opravná akce
corrective action
Opatření k odstranění příčiny neshody a zabránění opakování.
(ISO 41011)
optimalizace ploch
space optimization
Proces k dosažení optimálního vyvážení využití prostor pro dané účely.
organizace
organization
Osoba nebo skupina osob, které mají své vlastní funkce s odpovědností, orgány a vztahy, aby dosáhly svých cílů.

Poznámka 1 k položce: pojem organizace zahrnuje, ale neomezuje se pouze na jediného obchodníka, společnost, korporaci, firmu, podnik, orgán, partnerství, charitu nebo instituci, nebo jejich část nebo kombinaci, ať již jsou registrovány či nikoliv, veřejnoprávní nebo soukromoprávní.
(ISO 41011)
organizace poptávky
demand organization
Entita, která má potřebu a pravomoc vynakládat náklady na splnění požadavků

Poznámka 1 k položce: Jedná se obvykle o zplnomocněného zástupce v rámci funkční jednotky organizace.
(ISO 41011)
outsourcing
outsourcing
smluvní dojednání, kdy externí organizace vykonává část funkce nebo procesu organizace objednatele
(volně přeloženo z ISO 41011)
pasivní dům
passive house
Je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Pasivní dům by si měl vystačit pouze ze svých energetických zdrojů.
personální náklady (náklady na zaměstnance)
personnel costs/costs of personnel
Mzdové náklady (hrubý roční plat včetně sociálních odvodů a daní, placené dovolené, odměn, prémií a podílů na zisku) a ostatní personální náklady.
(ČSN EN 15221-4)
plocha
area
Číselné vyjádření dvourozměrné míry, vypočítané zpravidla jako součin dvou vzdáleností nebo součet dílčích ploch takto spočtených.
(ČSN EN 15221-6)
plocha dělicích konstrukcí (PWA)
Partition Wall Area (PWA)
Plocha nenosných stěn je měřená plocha nenosných stěn a přemístitelných a pohyblivých příček. V případě pochybnosti o typu stěny se musí plocha započítat do plochy vnitřních nosných konstrukcí.
(ČSN EN 15221-6)
plocha obvodových konstrukcí (ECA)
Exterior Construction Area (ECA)
Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
(ČSN EN 15221-6)
plocha obvodových konstrukcí (ECA)
Exterior Construction Area (ECA)
Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
(ČSN EN 15221-6)
plocha podlaží (LA)
Level Area (LA)
Plocha podlaží je plocha jednoho podlaží, včetně všech vnitřních ploch, měřená k vnějšímu trvale dokončenému povrchu. Zahrnuje podkroví, mezaniny (mezilehlá a částečná podlaží), suterén a uzavřené/kryté spojovací lávky a chodníky. Jednotlivé budovy musí být měřeny odděleně.
(ČSN EN 15221-6)
plocha pozemku
plot area
Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí, na kterou se mohou odkazovat orgány veřejné moci (např. pozemkové, katastrální nebo místní úřady).
(ČSN EN 15221-6)
plocha vnitřních nosných konstrukcí (ICA)
Interior Construction Area (ICA)
Plocha vnitřních nosných konstrukcí je měřená plocha vnitřních nosných konstrukcí budovy (např. sloupy a nosné stěny).
(ČSN EN 15221-6)
plochy sociálního zázemí (AA)
Amenity Area (AA)
Plochy sociálního zázemí jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro hygienické prostory a šatny.
(ČSN EN 15221-6)
počet návštěvníků
footfall
Množství návštěvníků objektu ve stanoveném období (obvykle se používá pro sledování vytíženosti prostor obchodních center apod.).
podlaha
floor
Obvykle spodní vodorovná konstrukce v místnosti, která tvoří ohraničující prvek budovy nebo její části.
(ČSN EN 15221-6)
podpora
support service
Nepodstatná činnost poskytnutá na podporu hlavních činností.
(ISO 41011)
podpora podnikání
business support
Služby podporující především vedení organizace, např. právní poradenství.
(ČSN EN 15221-4)
podproces
sub process
Samostatný proces probíhající v rámci vazeb na jiný širší proces.
(ČSN EN 15221-5)
podpůrné procesy
support processes
Pracovní postup činností (vedlejších činností), které nejsou označeny jako primární činnosti.
POZNÁMKA Podpůrné procesy, které jsou integrovány a dodávány FM, se nazývají facility procesy.
(ČSN EN 15221-4)
politika
policy
Záměry a směřování organizace, jak je oficiálně vyjádřilo její nejvyšší vedení.
(ISO 41011)
poměr mezi obratem a nájmem
affordability ratio
Poměr mezi obratem a nájmem slouží k optimalizaci skladby nájemců (zejména v obchodních centrech).
poplatky za služby
service charge
náklady vynaložené na zajištění FM služeb
poptávka
demand
Deklarovaný požadavek na služby nebo produkty, které mají být dodány.
(ISO 41011)
porucha
failure
- projev či následek vady nebo nadměrného opotřebení – vyčerpané životnosti
- změna konstrukce oproti původnímu stavu zhoršující spolehlivost
poskytovatel služeb
service provider
Organizace, která poskytuje jednu nebo více facility služeb.

Poznámka 1 k položce: poskytovatel služeb může být vzhledem k organizaci poptávky interní nebo externí.
(ISO 41011)

Organizace, která je odpovědná za poskytování jedné nebo více facility služeb.
POZNÁMKA Poskytovatel služeb může být interní nebo externí ve vztahu ke klientské organizaci.
(ČSN EN 15221-1)
poskytovatel služeb facility managementu (= poskytovatel FM-služeb)
facility management service provider
Organizace, která poskytuje klientovi komplexní soubor facility služeb v rámci termínů a podmínek smlouvy o facility managementu.

POZNÁMKA Poskytovatel FM-služeb může být z pohledu klienta interní nebo externí.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
potřeba
need
Očekávaná, specifická nebo abstraktní, z organizace poptávky, která je nezbytná pro dosažení základního účelu a klíče cílů.
(ISO 41011)
požadavek
requirement
Potřeba nebo očekávání, obecně předpokládané nebo povinné

Poznámka 1 k položce: "obecně předpokládané" znamená, že se jedná o vlastní nebo běžnou praxi organizace a zúčastněné strany, předpokládá se, že je zvažovaný předpoklad potřeby nebo očekávání.
Poznámka 2 k položce: specifikovaný požadavek je takový, který je uveden, například v dokumentované informaci.
(ISO 41011)

Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné.
(ČSN EN 15221-3)
požadavek specifikovaný „na vstupu“
input request
Požadavek specifikovaný detailním popisem jak, co, kdy, kde, kým atd. provést („nákup odborných pracovních sil“).
požadavek specifikovaný „na výstupu“
output request
Požadavek specifikovaný popisem požadovaného výsledku služby se specifikací mezních parametrů služby, které nesmí být porušeny/překročeny
pracoviště
workplace
Fyzické místo, kde se provádí práce.
(ISO 41011)

Služby vztahující se k pracovnímu prostředí, například nábytek, vybavení a stavební úpravy (fit out) nájemců.
(ČSN EN 15221-4)
pracovní místo
workstation
Místo obsahující nábytek a podpůrné vybavení (včetně telefonování, IT a elektrické přípojky), speciálně konstruované nebo vhodné pro pracovní činnosti a je vhodné pro trvalé použití.
(ISO 41011)

Fyzické stanoviště – včetně stolu a židle – které je speciálně navržené nebo vhodné pro činnosti související s prací, jako je čtení, psaní, telefonování a práce na PC, které splňuje zákonné požadavky a které je vhodné pro trvalé použití.
(ČSN EN 15221-7)
pravidelná preventivní údržba (PPU)
Periodic Preventive Maintenance (PPM)
Pravidelné (naplánované) servisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu (jejich periodu doporučuje či nařizuje výrobce).
předběžná dohoda
letter of intent
Oznámení nebo memorandum vyjadřující zřejmý záměr přijetí určitých opatření nebo uzavření formální smlouvy.
(ČSN EN 15221-2)
prediktivní údržba
predictive maintenance
Při zavedení prediktivní údržby se hodnotí měřitelné parametry a dle jejich změn se přistupuje k výměně dílů před ukončením jejich životnosti.
přehled nájemců
tenancy schedule
Nástroj pronajimatele k optimalizaci obsazenosti pronajímaných prostor.
preventivní údržba
preventive maintenance
Servisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu.
převoditelnost
transferability
Možnost klienta učinit rozhodnutí o ukončení smlouvy o facility managementu s existujícím poskytovatelem a podpisu smlouvy o facility managementu s novým poskytovatelem.
(ČSN EN 15221-2)
příjem
revenue
Výdělek (zisk, výtěžek, výnos).
POZNÁMKA Náklady a příjmy jsou vázány na období, v němž jsou vytvářeny. Náklady se proto nutně nemusí rovnat výdajům a příjem podle definice nepředstavují příjmy a naopak.
(ČSN EN 15221-4)
primární plochy (PA)
Primary Area (PA)
Primární plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro potřeby předmětu podnikání a pracovních procesů (včetně centrální a místní podpory a pracovišť).
(ČSN EN 15221-6)
primární procesy
primary processes
Procesy identifikované organizací jako zásadní k zajištění služby nebo produktu v jejím hodnotovém řetězci zaměřené na její zákazníky.
(ČSN EN 15221-5)
připravenost na mimořádné události
emergency preparedness
Schopnost přijímat opatření, která účinně zmírní následky mimořádné situace.
(ISO 41011)
příspěvek
contribution
Příspěvek pronajímatele nájemci obvykle na fit-out prostor
proaktivní údržba
proactive maintenance
Proaktivní údržba předpokládá aktivní změnu zařízení/prostory, která omezí dalšímu vzniku poruchy (například záměnu jednoho dílu za obdobný prvek s vyšší životností).
proces
process
Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.
(ISO 41011)
(ČSN EN 15221-3)
(ČSN EN 15221-5)
produkt
product
Výsledek procesu.

Poznámka 1 k položce: Existují čtyři obecné kategorie produktů:
— služby;
— software;
— hardwaru;
— zpracované materiály.
Poznámka 2 k položce: produkty mohou být materiální nebo nehmotné.
[ZDROJ: ISO/IEC 17065:2012, 3.4.2, změněno – poznámky k položce byly změněny]
(ISO 41011)
(ČSN EN 15221-3)
produktivita
productivity
Produktivita v ekonomii je vztah mezi výsledkem a časem potřebným k dosáhnutí tohoto výsledku.
prohlášení o metodě
method statement
Dokument, ve kterém poskytovatel služeb převádí požadavky uvedené ve specifikaci a dohodě o rozsahu služeb do plánu dodávky s uvedením zdrojů, přidělení a metodikami.
(ISO 41011)
property management
property management
Obor řídící optimální využití prostor pro účely prosperity klienta (nákup/prodej/užívání). Tento obor má blízko k realitním aktivitám.
prostor
space
Skutečná nebo teoreticky ohraničená plocha nebo objem.
[viz ISO 6707-1]
(ČSN EN 15221-6)
prostor (zajištění prostoru)
space (accommodation)
Služby k zajištění prostoru jako návrh, výstavba, pořízení nebo pronájem prostoru, včetně správy a managementu prostorů a jeho odstraňování.
POZNÁMKA 1 Zahrnuje dodávku médií (vody, el. energie, ap.) a technickou infrastrukturu (technická zařízení budov) vytvářející pohodu prostředí a zajišťující osvětle-ní/stínění, elektrickou energii, vodu a plyn.
POZNÁMKA 2 Pořizovací náklady na technickou infrastrukturu jsou obecně zahrnuty v nákladech na prostor. Z toho vyplývá, že technická infrastruktura nemůže být sama o sobě produktem na této úrovni.
POZNÁMKA 3 Termín prostor má také několik jiných významů. Tato definice platí v kontextu normalizovaných facility produktů.
(ČSN EN 15221-4)
provozní řád
operating rules
Povinná dokumentace (pracovně bezpečnostní) povinná při předání/přejímce vyhrazených zařízení a některých dalších, z provozního a bezpečnostního hlediska významných zařízení a prostor.
provozní úroveň
operational level
Úroveň, na které se rutinním způsobem provádějí činnosti na podporu fungování organizace.
(ISO 41011)
průmyslová odpadní voda
industrial wastewater
Odpadní voda změněná a znečištěná použitím v průmyslu, zemědělství nebo v drobných provozech.
půdorys
layout
Půdorysné zobrazení dispozice prostor
Pult Centralizované Ochrany (PCO)
Centralized Security Desk
Je služba nabízená soukromými společnostmi. Tato společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS) které jsou na pult připojeny. Na pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.
reaktivní údržba (RU)
reactive maintenance
Jednorázový údržbový zásah na základě vyžádání klienta či na základě vyhodnocení inspekční prohlídky.
recommissioning / post commissioning
recommissioning / post commissioning
Realizace procesu commissioningu v již provozovaných objektech.
referenční bod
reference point
Míra extrémů, centrální hodnoty nebo rozptylu.
(ČSN EN 15221-7)
rekonstrukce
reconstruction
Prodloužení životnosti v původním standardu.
rekuperace tepla
heat recuperation (recovery)
Rekuperace je obecnější pojem zahrnující zpětné získávání jakékoliv formy energie. Rekuperace tepla je zpětné získávání tepelné energie (tepla/chladu).
revize
revision
Vyhláškou či nařízením předepsané inspekční úkony (na prvcích, které mohou ohrožovat životy či zdraví osob – převážně na tzv. vyhrazených zařízeních).
řídící úrovně
management levels
Tři úrovně řízení – strategická, taktická a provozní.
řízení obsazenosti prostor
stocking plan
Nástroj pronajimatele k optimálnímu workflow obsazenosti pronajímaných prostor.
riziko
risk
Vliv nejistoty.

Poznámka 1 k položce: vliv je odchylka od očekávaného – pozitivní nebo negativní.
Poznámka 2 k položce: nejistota je stav, třeba i částečný, způsobený nedostatkem informací, které souvisejí s tím, co se týká pochopení nebo znalosti události, jejího důsledku nebo pravděpodobnosti.
Poznámka 3 k položce: riziko se často charakterizuje odkazem na potenciální „události“ (jak je definováno v ISO Průvodci 73:2009, 3.5.1.3) a „následky“ (jak je definováno v ISO Průvodci 73:2009, 3.6.1.3) nebo jejich kombinaci.
Poznámka 4 k položce: riziko je často vyjádřeno v kombinaci důsledků události (včetně změn okolností) a související „pravděpodobností“ (jak je definováno v ISO Průvodci 73:2009, 3.6.1.1).
(ISO 41011)
rozpočtování s nulovým základem
zero-based budget
Metodika, která používá podrobných seznamů majetku (aktiv) a inženýrských a výkonnostních standardů pro vyhodnocení potřeb zdrojů a nákladů na tržní jednotku k vytvoření celkového rozpočtu, bez odkazu na předchozí úrovně výdajů.
(ISO 41011)
šedá voda
greywater (sullage)
Šedá voda je voda, která odtéká z umyvadla, sprchy, vany, pračky, myčky a kuchyňského dřezu (splašková odpadní voda, která neobsahuje fekálie a moč).
shoda
conformity
Splnění požadavku.
(ISO 41011)
silná udržitelnost
strong sustainability
Udržitelnost, která vyžaduje nesnižující se hodnotu zdrojů, tedy princip silné udržitelnosti umožňuje čerpat jen obnovitelné zdroje, neobnovitelné jako zdroj energie vůbec neuvažuje.
skleníkové plyny
greenhouse gases
Jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému jevu (efektu). Skleníkovými plyny přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný.
skleníkový efekt
the greenhouse effect
Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru.
skupinové služby
multi services
Systém, kdy jednotlivé služby/produkty jsou zajišťovány jedním dodavatelem (služby však nejsou navzájem koordinovány).
slabá udržitelnost
weak sustainability
Udržitelnost, která požaduje, aby v budoucnu nedošlo ke snížení celkové ekonomické hodnoty zdrojů i produktů z nich získaných.
sledování
monitoring
Určení stavu systému, procesu nebo činnosti.

Poznámka 1 k položce: Chcete-li zjistit stav, může se jednat o potřebu kontroly, dohledu nebo kritického pozorování.
(ISO 41011)
složení nájemníků
tenant mix
Slouží k optimalizaci skladby nájemníků zejména v obchodních, nebo administrativních centerch.
služba
service
Časově vymezená, nehmotná činnost vykonaná pro entitu.
(ISO 41011)

Pomíjivá, nehmatatelná činnosti vykonávaná pro zákazníka/odběratele, který vystupuje jako spolutvůrce.
(ČSN EN 15221-3)
služby pro uživatele objektů (pohostinnost)
hospitality
Služby zajišťující příznivé pracovní prostředí tak, aby se lidé cítili příjemně a pohodlně.
(ČSN EN 15221-4)
služby specifické pro organizaci
organization specific
Služby vztahující se k lidem a organizaci, které jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
(ČSN EN 15221-4)
služby specifické pro primární činnosti (služby specifické pro průmyslové odvětví)
primary activity specific (Industry sector specific)
Služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře, které jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
POZNÁMKA Například kotel může dodávat teplo pro budovy nebo páru pro průmyslové procesy. Do tohoto produktu spadá proto, aby investice a energie využívané v budovách mohly být srovnatelné s jinými budovami a průmyslovými procesy a byly srovnatelné s podobnými průmyslovými procesy a byl tak umožněn jejich benchmarking.
(ČSN EN 15221-4)
služby týkající se venkovního prostředí
outdoors
Služby vztahující se na vnější plochy včetně pozemku, údržby parkovišť, zahradnických prací atd.
(ČSN EN 15221-4)
smlouva
contract
Dohoda, podle kterého se dvě strany zavazují směnit produkt za úhradu.
(ISO 41011)
smlouva o facility managementu (= FM-smlouva)
facility management agreement
Psaná nebo ústní smlouva mezi klientem a interním nebo externím poskytovatelem služeb stanovující termíny a podmínky poskytování facility služeb.
(ČSN EN 15221-1)
smlouva o rozsahu služeb (= SLA)
service level agreement = SLA
Dokument, který byl dojednán mezi organizací poptávky a poskytovatelem služeb na výkon, měření a podmínky dodání služby.
(ISO 41011)

Smlouva mezi klientem nebo zákazníkem a poskytovatelem služeb o vykonání, měření a podmínkách poskytování služeb.
POZNÁMKA Smlouva o facility managementu obsahuje obecná ustanovení platná v celém rozsahu smlouvy a specifické statě SLA platné pouze pro jednotlivé facility služby. Součástí FM-smlouvy je několik smluv o úrovni služeb (SLA).
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
specifikace (upřesnění)
specification
Podrobný popis základního výkonu a/nebo technických požadavků na služby nebo produkty a procesy stanovené organizací poptávky tak, aby bylo poskytovateli služeb zřejmé, jaké požadavky mají být splněny.

Poznámka 1 k položce: Toto je dokumentační rozhraní mezi potřebami organizace poptávky a činnostmi poskytovatele služeb.
(ISO 41011)
společenská odpovědnost firem (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR)
Dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními vlastníky. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.
společné prostory
common space
Prostory, které užívá více, nebo všichni nájemci.
sprinkler (=samočinné sprchové hasicí zařízení)
sprinkler
Systémy spadající do oblasti EPS (elektronické požární signalizace) stabilně nainstalované do budov, které samočinně spouští hasebnou clonu (většinou vodní) k okamžité likvidaci požáru.
srovnání (benchmarking)
benchmarking
Proces porovnávání procesů, výkonů a/nebo kvality, oproti praktikám stejné povahy, za stejných okolností a s obdobnými opatřeními.
(ISO 41011)

Proces porovnávání strategie, procesů, výkonů a/nebo jiných entit proti praktikám stejné povahy, a to za stejných podmínek a s podobnými mírami.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typicky je účelem benchmarkingu zlepšit strategie, procesy, výkony a/nebo jiné entity, ale může být také použit pro jiné účely, jako je odpovědnost.
POZNÁMKA 2 k heslu: Měření mohou být kvantitativní nebo kvalitativní; srovnání může být interní, vůči konkurenci nebo napříč sektorem; rozsah může být lokální, národní nebo mezinárodní; frekvence může být jednorázová, periodická nebo kontinuální.
POZNÁMKA 3 k heslu: Je třeba si uvědomit, že někdy může být také prospěšné porovnat různé entity s praktikami odlišné povahy, za různých okolností a/nebo s rozdílnými mírami.
POZNÁMKA 4 k heslu: Tato definice se liší od EN 15221-1:2006.
(ČSN EN 15221-7)
stálé zlepšování
continual improvement
Opakovaná činnost pro zvýšení výkonu.
(ISO 41011)
stěna
wall
Obvykle svislá konstrukce, která ohraničuje nebo člení budovu nebo její část:
A Nosné stěny podpírají stropní konstrukci nebo střechy a/nebo zabezpečují konstrukční celistvost
B Nenosné stěny jsou určeny pouze pro rozdělení/oddělení prostoru
1 Obvodové stěny rozdělují/oddělují vnitřní místnosti od vnějšího prostoru
2 Vnitřní stěny rozdělují/oddělují pouze vnitřní místnosti
Jsou možné kombinace výše uvedených druhů (např. vnitřní stěny mohou být nosné a obvodové stěny mohou být nenosné).
(ČSN EN 15221-6)
strategická úroveň
strategic level
Úroveň, na které organizace definuje cíle a politiku, a plánuje a hodnotí,jak svých cílů dosáhnout.
(ISO 41011)
střecha
roof
Krycí konstrukce tvořící vrchní úroveň budovy nebo její části.
(ČSN EN 15221-6)
strop
ceiling
Obvykle vrchní vodorovný povrch v místnosti.
(ČSN EN 15221-6)
struktura
structure
Vztah mezi třídami, skupinami a kategoriemi a způsob, jakým jsou vzájemně provázány.
(ČSN EN 15221-4)
subdodavatel
subcontractor
Organizace, kterou zapojí poskytovatel služeb do provedení určité části facility služeb.
(ISO 41011)

Organizace pověřená poskytovatelem služeb facility managementu k poskytování určité části facility služeb.
(ČSN EN 15221-2)
subdodávka
subcontracting
Proces zapojení subdodavatele.
(ISO 41011)
systém
system
Soubor obsahující vzájemně propojené procesy, technologie nebo postupy.
(ISO 41011)

Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků.
(ČSN EN 15221-3)
Množina vzájemně souvisejících procesů, technologií nebo (obchodních) struktur.
(ČSN EN 15221-5)
systém plateb založený na výkonu
performance based payment system
Metoda plateb založená na dohodnutých výstupních jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
(ČSN EN 15221-2)
systém řízení
management system
Soubor vzájemně propojených nebo provázaných prvků organizace k vytvoření politiky a cílů a procesů k dosažení těchto cílů.

Poznámka 1 k položce: systém řízení může řešit jednu disciplínu nebo několik disciplín.
Poznámka 2 k položce: systém zahrnuje strukturu, role a odpovědnosti organizace, plánování a provoz.
Poznámka 3 k položce: rozsah systému řízení může zahrnovat celou organizaci, specifické a identifikované funkce organizace, konkrétní a identifikované části organizace nebo jednu či více funkcí v rámci skupiny organizací.
(ISO 41011)
taktická úroveň
tactical level
Úroveň, na které organizace plánuje a spravuje specifické mechanismy a zdroje pro provozní dodávku produktů.
(ISO 41011)
taxonomie
taxonomy
Praxe a vědní obor zabývající se klasifikací.
POZNÁMKA Vědomostní mapa tématu běžně vnímaná jako kontrolovaná slovní zásoba termínů a/nebo frází. Přehledná klasifikace informací podle předpokládaných přirozených vztahů. Systém klasifikace pro lepší management informací pomocí jednodušší identifikace, analýzy nebo lokalizace jejich uspořádáním do řady hierarchických skupin, který by měl přispívat ke zlepšování způsobilosti uživatelů pro udržování a zlepšování provozu jejich podnikání.
(ČSN EN 15221-4)
technické plochy (TA)
Technical Area (TA)
Technické plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro všechna technická zařízení (výtahové šachty, technické místnosti, větrání, vzduchotechnické a chladicí systémy, svislá potrubí a rozvody) a elektrické instalace (elektrické rozvody, vybavení a příslušenství pro osvětlení a zdroje elektrické energie).
(ČSN EN 15221-6)
tepelná pohoda
thermal comfort
Tepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí.
transparentní systém (open-book)
open-book
Transparentní výměna příslušných informací (zejména nákladů) mezi facility management poskytovatelem služeb a organizací poptávky.
(ISO 41011)

Transparentní výměna relevantních informací mezi klientem a poskytovatelem služeb facility managementu.
(ČSN EN 15221-2)
tři základní pilíře udržitelnosti (TBL)
Triple Bottom Line (TBL)
Pojem označující tři základní pilíře společenské odpovědnosti firem (CSR) - ekonomický, sociální a Environmentální (ekologický).
třída
grade
Kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití.
(ČSN EN 15221-3)
trigenerace
trigeneration
Trigenerace je specifický druh kogenerace, kde se společně vyrábějí nejen teplo a elektřina, ale i chlad, což umožňuje další zvýšení účinnosti využití energie paliv nebo sluneční energie.
tržní cena
market value
„Tržní cena je odhadnutý obnos za který by nemovitost mohla být prodána ke dni ocenění mezi kupujícím a prodávajícím (kdy oba mají vůli koupit resp. prodat), kteří nejsou v „příbuzenském stavu“ a to po řádném marketingu a tehdy, pokud obě strany jednají se znalostí věci, rozumně a ne pod tlakem.“
(Zdroj: RISK Valuation Standard - Global)
tvrdé služby
hard services
Neoficiální označení pro služby zajišťující „prostor a infrastrukturu“ (první ze dvou skupin FM služeb).
účinnost
effectiveness
Míra, v jakém rozsahu jsou realizovány plánované činnosti a dosaženy plánované výsledky.

Poznámka 1 k položce: v rámci facility managementu je důležité, aby výsledky byly dosaženy v rámci plánovaných rozpočtů.
(ISO 41011)
údržba
maintenance
Údržba technických systémů, přístrojů, součástek a prostor je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav, nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Cílem je zabezpečení spolehlivé funkce.
udržitelná budova
green building
Pod označením udržitelná budova si můžeme představit několik termínů: ekologická budova, ekoarchitektura, ekostavitelství, trvale udržitelná architektura, pasivní domy atp.
udržitelnost
sustainability
Stav globálního systému, včetně environmentálních, sociálních a ekonomických hledisek, v nichž se uspokojují současné potřeby aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby.

Poznámka 1 k položce: environmentální, sociální a ekonomické aspekty se vzájemně ovlivňují, jsou vzájemně závislé a jsou často označovány jako tři dimenze udržitelnosti.
Poznámka 2 k položce: udržitelnost je cílem udržitelného rozvoje.
[ZDROJ: ISO Průvodce 82:2014, 3.1]
(ISO 41011)

Schopnost systému zachovávat svoji funkci pro sou-časné i budoucí generace.
POZNÁMKA V tomto kontextu „systém“ zahrnuje environmentální, sociální a ekonomické aspekty.
(ČSN EN 15221-3)

Stav, ve kterém jsou prvky ekosystému a jejich funkce zachovány pro současné i budoucí generace
POZNÁMKA Viz ISO 15392 – Udržitelnost ve výstavbě.
(ČSN EN 15221-4)
ukazatel
indicator
Měřená nebo vypočítaná charakteristika (nebo soubor charakteristik) produktu podle daného vzorce, který hodnotí stav nebo úroveň výkonu ve stanoveném čase.
(ČSN EN 15221-3)
úklid
cleaning
Služby týkající se hygieny a čistoty, které udržují řádné pracovní prostředí a pomáhají udržovat aktiva v dobrém stavu.
(ČSN EN 15221-4)
umístění projektu na místním trhu
positioning
Obchodní strategie v oblasti property a asset managementu.
unbundling
unbundling
Oddělení výrobního sektoru od distribuční/dopravní sítě (výroba a distribuce médií, dopravní služby atd.)
úroveň služeb (= SL)
service level
Úplný popis požadavků na produkt, proces nebo systém s jejich vlastnostmi.
(ISO 41011)
(ČSN EN 15221-3)
POZNÁMKA Popsaný soubor vlastností v úrovni poskytovaných služeb může být hodnocen v rámci mezí vhodných pro měření a analýzu.
(ČSN EN 15221-5)
vada
defect
Nedostatek způsobený chybným návrhem nebo provedením.
vize
vision
Popis toho, co organizace chce být a jak chce být viděna zúčastněnými stranami.
(ISO 41011)
vnější plocha
external area
Část plochy pozemku nezahrnující zastavěnou plochu přízemí budovy.
(ČSN EN 15221-6)
vnitřní podlahová plocha (IFA)
Internal Floor Area (IFA)
Vnitřní podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy obvodových konstrukcí (ECA). (GFA – ECA = IFA)
(ČSN EN 15221-6)
vratnost
reversibility
Možnost klienta učinit rozhodnutí o ukončení smlouvy o facility managementu s existujícím poskytovatelem a převedení facility služeb na interního poskytovatele (případně jiného určeného FM poskytovatele).
(ČSN EN 15221-2)
vrcholný FM-ukazatel
FM-top indicator
Ukazatel důležitý pro FM-činnosti, který není FM-KPI.

POZNÁMKA Není přímo spojen s cílem organizace klienta.
(ČSN EN 15221-3)
vrcholové vedení
top management
Osoba nebo skupina lidí, kteří řídí a kontrolují organizaci na nejvyšší úrovni.
vyhrazená zařízení
dedicated devices
Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle příslušných zákonů. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.
výkon
performance
Měřitelný výsledek.

Poznámka 1 k položce: výkon se může týkat buď kvantitativních nebo kvalitativních zjištění.
Poznámka 2 k položce: výkon se může týkat řízení činnosti, procesů, produktů (včetně služeb), systémů nebo organizace.
(ISO 41011)
výloha
shop front window
Prosklená stěna obchodu určená k vystavení nabízených produktů.
výsledky
outcomes
Výsledek výkonu (nebo neprovedení) funkce(-í) nebo procesu(-ů).
vystavěné prostředí
built environment
Skupina budov, venkovní stavební díla (krajině upravená místa), infrastruktury a další stavební díla v oblasti.
(ISO 41011)
vzdálenost
distance
Číselné vyjádření jednorozměrné míry nejkratší spojnice mezi dvěma body.
NÁRODNÍ POZNÁMKA Této veličině přiřazujeme rozměr délka, L.
(ČSN EN 15221-6)
zadání
out-task
Zadání jednotlivé služby externímu poskytovateli služeb.
(ISO 41011)
zainteresovaný subjekt (zúčastněná strana)
interested party (stakeholder)
Osoba nebo organizace, která může ovlivnit, být ovlivněna, nebo sama vnímá, že by mohla být ovlivněna rozhodnutím nebo činností.
(ISO 41011)
zajištění
sourcing
Postupy, které identifikují, hodnotí a angažují vnitřní a vnější poskytovatele služeb k zajištění služby, nebo dodání produktu za účelem splnění specifikace.
(ISO 41011)
zákazník
customer
Organizační jednotka, která specifikuje a objednává poskytování facility služeb v rámci termínů a podmínek smlouvy o facility managementu.

POZNÁMKA Zákazník vystupuje na taktické úrovni.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
zařízení
facility
Sbírka majetků (aktiv), které jsou postaveny, instalovány nebo zřízeny tak, aby sloužily potřebám entit
(ISO 41011)

Hmotné aktivum, které podporuje organizaci.
(ČSN EN 15221-1)
zařízení prostor
Fit-out
Zajištění dokončovacích úprav prostor (zdvojené podlahy, podhledy, příčky, koberce, nábatky, interiérové doplňky a infrastrukturální dokončení prostor k finálnímu užívání).
zastavěná plocha
built area
Část plochy pozemku ohraničená svislými průměty budov nad úrovní terénu i pod ní.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha budovy
building envelope
Plocha ohraničená svislými průměty nadzemních i podzemních částí budovy do vodorovné roviny.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha nadzemních částí budovy
building area above ground
Plocha těch částí budovy, které jsou nad úrovní terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha podzemních částí budovy
building area below ground
Plocha těch částí budovy, které jsou pod úrovní terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha přízemí budovy (v úrovni terénu)
building footprint
Plocha těch částí budovy, které jsou na úrovni terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
(ČSN EN 15221-6)
zdraví, bezpečnost, ochrana a životní prostředí (BOZP, PO, OŽP))
Health, Safety, Security and Environment (HSSE)
Služby chránící před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky, poskytující ochranu aktiv, zdraví a pohody lidí a zajišťující bezpečné a udržitelné prostředí.
(ČSN EN 15221-4)
životnost
service life
Doba předpokládaného plného funkčního využití stavby/prostory/zařízení.