Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
adaptabilita
adaptability
Možnost (schopnost) měnit charakteristiky jako objem, funkce nebo prostor pro splnění nových požadavků.

POZNÁMKA 1 Adaptabilita zahrnuje:
– Pružnost: možnost změny objemu;
– Obecnost: možnost změny funkce;
– Flexibilitu: možnost změny uspořádání prostoru.
POZNÁMKA 2 Využitelnost je definována v ISO 9241.
(ČSN EN 15221-4)
administrativní cena nemovitosti
administrative price of real estate
Cena nemovitosti stanovená podle Zák.č.151/1997 Sb. (novela č.121/2000)
asset management
asset management
Koordinované činnosti organizace k realizaci užitečnosti majetků (aktiv)
[ZDROJ ISO 55000:2014, 3.3.1, změněno – poznámky k položce byly odebrány.]
(ISO 41011)

Činnosti zaměřené na optimalizaci nákladů životního cyklu majetku/zařízení s hodnotou pro organizaci.
POZNÁMKA V souvislosti s facility managementem se jedná jednak o jakoukoliv činnost uvnitř FM-organizace a jakýkoliv „normalizovaný facility produkt“ (týkající se majetku/zařízení) potřebný k zajištění podpůrných služeb (služby) pro primární činnosti a s nimi spojená výrobní zařízení.
(ČSN EN 15221-4)
audit
audit
Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces k získání důkazních prostředků o auditu a k objektivnímu hodnocení tak, aby určil, do jaké míry jsou kritéria auditu splněna.

Poznámka 1 k položce: audit může být interním auditem (první strana) nebo externím auditem (druhá strana nebo třetí strana) a může se jednat o kombinovaný audit (kombinace dvou nebo více oborů).
Poznámka 2 k položce: interní audit provádí organizace sama nebo externí strana jejím jménem.
Poznámka 3 k položce: "důkazní prostředky" a "kritéria auditu" jsou definovány v ISO 19011.
(ISO 41011)