Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
pasivní dům
passive house
Je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Pasivní dům by si měl vystačit pouze ze svých energetických zdrojů.
personální náklady (náklady na zaměstnance)
personnel costs/costs of personnel
Mzdové náklady (hrubý roční plat včetně sociálních odvodů a daní, placené dovolené, odměn, prémií a podílů na zisku) a ostatní personální náklady.
(ČSN EN 15221-4)
plocha
area
Číselné vyjádření dvourozměrné míry, vypočítané zpravidla jako součin dvou vzdáleností nebo součet dílčích ploch takto spočtených.
(ČSN EN 15221-6)
plocha dělicích konstrukcí (PWA)
Partition Wall Area (PWA)
Plocha nenosných stěn je měřená plocha nenosných stěn a přemístitelných a pohyblivých příček. V případě pochybnosti o typu stěny se musí plocha započítat do plochy vnitřních nosných konstrukcí.
(ČSN EN 15221-6)
plocha obvodových konstrukcí (ECA)
Exterior Construction Area (ECA)
Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
(ČSN EN 15221-6)
plocha obvodových konstrukcí (ECA)
Exterior Construction Area (ECA)
Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
(ČSN EN 15221-6)
plocha podlaží (LA)
Level Area (LA)
Plocha podlaží je plocha jednoho podlaží, včetně všech vnitřních ploch, měřená k vnějšímu trvale dokončenému povrchu. Zahrnuje podkroví, mezaniny (mezilehlá a částečná podlaží), suterén a uzavřené/kryté spojovací lávky a chodníky. Jednotlivé budovy musí být měřeny odděleně.
(ČSN EN 15221-6)
plocha pozemku
plot area
Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí, na kterou se mohou odkazovat orgány veřejné moci (např. pozemkové, katastrální nebo místní úřady).
(ČSN EN 15221-6)
plocha vnitřních nosných konstrukcí (ICA)
Interior Construction Area (ICA)
Plocha vnitřních nosných konstrukcí je měřená plocha vnitřních nosných konstrukcí budovy (např. sloupy a nosné stěny).
(ČSN EN 15221-6)
plochy sociálního zázemí (AA)
Amenity Area (AA)
Plochy sociálního zázemí jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro hygienické prostory a šatny.
(ČSN EN 15221-6)
počet návštěvníků
footfall
Množství návštěvníků objektu ve stanoveném období (obvykle se používá pro sledování vytíženosti prostor obchodních center apod.).
podlaha
floor
Obvykle spodní vodorovná konstrukce v místnosti, která tvoří ohraničující prvek budovy nebo její části.
(ČSN EN 15221-6)
podpora
support service
Nepodstatná činnost poskytnutá na podporu hlavních činností.
(ISO 41011)
podpora podnikání
business support
Služby podporující především vedení organizace, např. právní poradenství.
(ČSN EN 15221-4)
podproces
sub process
Samostatný proces probíhající v rámci vazeb na jiný širší proces.
(ČSN EN 15221-5)
podpůrné procesy
support processes
Pracovní postup činností (vedlejších činností), které nejsou označeny jako primární činnosti.
POZNÁMKA Podpůrné procesy, které jsou integrovány a dodávány FM, se nazývají facility procesy.
(ČSN EN 15221-4)
politika
policy
Záměry a směřování organizace, jak je oficiálně vyjádřilo její nejvyšší vedení.
(ISO 41011)
poměr mezi obratem a nájmem
affordability ratio
Poměr mezi obratem a nájmem slouží k optimalizaci skladby nájemců (zejména v obchodních centrech).
poplatky za služby
service charge
náklady vynaložené na zajištění FM služeb
poptávka
demand
Deklarovaný požadavek na služby nebo produkty, které mají být dodány.
(ISO 41011)
porucha
failure
- projev či následek vady nebo nadměrného opotřebení – vyčerpané životnosti
- změna konstrukce oproti původnímu stavu zhoršující spolehlivost
poskytovatel služeb
service provider
Organizace, která poskytuje jednu nebo více facility služeb.

Poznámka 1 k položce: poskytovatel služeb může být vzhledem k organizaci poptávky interní nebo externí.
(ISO 41011)

Organizace, která je odpovědná za poskytování jedné nebo více facility služeb.
POZNÁMKA Poskytovatel služeb může být interní nebo externí ve vztahu ke klientské organizaci.
(ČSN EN 15221-1)
poskytovatel služeb facility managementu (= poskytovatel FM-služeb)
facility management service provider
Organizace, která poskytuje klientovi komplexní soubor facility služeb v rámci termínů a podmínek smlouvy o facility managementu.

POZNÁMKA Poskytovatel FM-služeb může být z pohledu klienta interní nebo externí.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
potřeba
need
Očekávaná, specifická nebo abstraktní, z organizace poptávky, která je nezbytná pro dosažení základního účelu a klíče cílů.
(ISO 41011)
požadavek
requirement
Potřeba nebo očekávání, obecně předpokládané nebo povinné

Poznámka 1 k položce: "obecně předpokládané" znamená, že se jedná o vlastní nebo běžnou praxi organizace a zúčastněné strany, předpokládá se, že je zvažovaný předpoklad potřeby nebo očekávání.
Poznámka 2 k položce: specifikovaný požadavek je takový, který je uveden, například v dokumentované informaci.
(ISO 41011)

Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné.
(ČSN EN 15221-3)
požadavek specifikovaný „na vstupu“
input request
Požadavek specifikovaný detailním popisem jak, co, kdy, kde, kým atd. provést („nákup odborných pracovních sil“).
požadavek specifikovaný „na výstupu“
output request
Požadavek specifikovaný popisem požadovaného výsledku služby se specifikací mezních parametrů služby, které nesmí být porušeny/překročeny
pracoviště
workplace
Fyzické místo, kde se provádí práce.
(ISO 41011)

Služby vztahující se k pracovnímu prostředí, například nábytek, vybavení a stavební úpravy (fit out) nájemců.
(ČSN EN 15221-4)
pracovní místo
workstation
Místo obsahující nábytek a podpůrné vybavení (včetně telefonování, IT a elektrické přípojky), speciálně konstruované nebo vhodné pro pracovní činnosti a je vhodné pro trvalé použití.
(ISO 41011)

Fyzické stanoviště – včetně stolu a židle – které je speciálně navržené nebo vhodné pro činnosti související s prací, jako je čtení, psaní, telefonování a práce na PC, které splňuje zákonné požadavky a které je vhodné pro trvalé použití.
(ČSN EN 15221-7)
pravidelná preventivní údržba (PPU)
Periodic Preventive Maintenance (PPM)
Pravidelné (naplánované) servisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu (jejich periodu doporučuje či nařizuje výrobce).
předběžná dohoda
letter of intent
Oznámení nebo memorandum vyjadřující zřejmý záměr přijetí určitých opatření nebo uzavření formální smlouvy.
(ČSN EN 15221-2)
prediktivní údržba
predictive maintenance
Při zavedení prediktivní údržby se hodnotí měřitelné parametry a dle jejich změn se přistupuje k výměně dílů před ukončením jejich životnosti.
přehled nájemců
tenancy schedule
Nástroj pronajimatele k optimalizaci obsazenosti pronajímaných prostor.
preventivní údržba
preventive maintenance
Servisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu.
převoditelnost
transferability
Možnost klienta učinit rozhodnutí o ukončení smlouvy o facility managementu s existujícím poskytovatelem a podpisu smlouvy o facility managementu s novým poskytovatelem.
(ČSN EN 15221-2)
příjem
revenue
Výdělek (zisk, výtěžek, výnos).
POZNÁMKA Náklady a příjmy jsou vázány na období, v němž jsou vytvářeny. Náklady se proto nutně nemusí rovnat výdajům a příjem podle definice nepředstavují příjmy a naopak.
(ČSN EN 15221-4)
primární plochy (PA)
Primary Area (PA)
Primární plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro potřeby předmětu podnikání a pracovních procesů (včetně centrální a místní podpory a pracovišť).
(ČSN EN 15221-6)
primární procesy
primary processes
Procesy identifikované organizací jako zásadní k zajištění služby nebo produktu v jejím hodnotovém řetězci zaměřené na její zákazníky.
(ČSN EN 15221-5)
připravenost na mimořádné události
emergency preparedness
Schopnost přijímat opatření, která účinně zmírní následky mimořádné situace.
(ISO 41011)
příspěvek
contribution
Příspěvek pronajímatele nájemci obvykle na fit-out prostor
proaktivní údržba
proactive maintenance
Proaktivní údržba předpokládá aktivní změnu zařízení/prostory, která omezí dalšímu vzniku poruchy (například záměnu jednoho dílu za obdobný prvek s vyšší životností).
proces
process
Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.
(ISO 41011)
(ČSN EN 15221-3)
(ČSN EN 15221-5)
produkt
product
Výsledek procesu.

Poznámka 1 k položce: Existují čtyři obecné kategorie produktů:
— služby;
— software;
— hardwaru;
— zpracované materiály.
Poznámka 2 k položce: produkty mohou být materiální nebo nehmotné.
[ZDROJ: ISO/IEC 17065:2012, 3.4.2, změněno – poznámky k položce byly změněny]
(ISO 41011)
(ČSN EN 15221-3)
produktivita
productivity
Produktivita v ekonomii je vztah mezi výsledkem a časem potřebným k dosáhnutí tohoto výsledku.
prohlášení o metodě
method statement
Dokument, ve kterém poskytovatel služeb převádí požadavky uvedené ve specifikaci a dohodě o rozsahu služeb do plánu dodávky s uvedením zdrojů, přidělení a metodikami.
(ISO 41011)
property management
property management
Obor řídící optimální využití prostor pro účely prosperity klienta (nákup/prodej/užívání). Tento obor má blízko k realitním aktivitám.
prostor
space
Skutečná nebo teoreticky ohraničená plocha nebo objem.
[viz ISO 6707-1]
(ČSN EN 15221-6)
prostor (zajištění prostoru)
space (accommodation)
Služby k zajištění prostoru jako návrh, výstavba, pořízení nebo pronájem prostoru, včetně správy a managementu prostorů a jeho odstraňování.
POZNÁMKA 1 Zahrnuje dodávku médií (vody, el. energie, ap.) a technickou infrastrukturu (technická zařízení budov) vytvářející pohodu prostředí a zajišťující osvětle-ní/stínění, elektrickou energii, vodu a plyn.
POZNÁMKA 2 Pořizovací náklady na technickou infrastrukturu jsou obecně zahrnuty v nákladech na prostor. Z toho vyplývá, že technická infrastruktura nemůže být sama o sobě produktem na této úrovni.
POZNÁMKA 3 Termín prostor má také několik jiných významů. Tato definice platí v kontextu normalizovaných facility produktů.
(ČSN EN 15221-4)
provozní řád
operating rules
Povinná dokumentace (pracovně bezpečnostní) povinná při předání/přejímce vyhrazených zařízení a některých dalších, z provozního a bezpečnostního hlediska významných zařízení a prostor.
provozní úroveň
operational level
Úroveň, na které se rutinním způsobem provádějí činnosti na podporu fungování organizace.
(ISO 41011)
průmyslová odpadní voda
industrial wastewater
Odpadní voda změněná a znečištěná použitím v průmyslu, zemědělství nebo v drobných provozech.
půdorys
layout
Půdorysné zobrazení dispozice prostor
Pult Centralizované Ochrany (PCO)
Centralized Security Desk
Je služba nabízená soukromými společnostmi. Tato společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS) které jsou na pult připojeny. Na pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.