Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
nájemce
tenant
Jednotlivec nebo podnikatelský subjekt, který má dočasně v držení nebo platí nájemné za nemovitost vlastněnou jinou stranou (vlastníkem nemovitosti).
(ČSN EN 15221-4)
nájemné
rent
Nájem je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy. V ní se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může za nájemné dočasně užívat určitou konkrétní věc pronajímatele.
(§ 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“)
nájemné z dlouhodobých nájemních vztahů
long term rent
Nájemné uzavřené na delší časové období
nájemné z krátkodobých nájemních vztahů
short term rent
Nájemné na kratší časové období (obvykle z titulu rezervace prostor pro významnějšího budoucího nájemce)
nájemní prázdniny
rent free period
Smluvní období, kdy pronajímatel nájemci promíjí nájemní poplatek (obvykle z titulu poskytnutí zdrojů na dovybavení prostor).
nájemní smlouva
rent/lease agreement
V nájemní smlouvě se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může za nájemné dočasně užívat určitou konkrétní věc pronajímatele.

(Zdroj: § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“)
nákladové středisko FM
FM cost centre
Prvek v účetním systému, ke kterému jsou vztaženy FM-náklady.
(ČSN EN 15221-4)
nákladové středisko hlavní činnosti
primary activity cost centre
Prvek v účetním systému, ke kterému jsou vztaženy náklady.
POZNÁMKA Nákladové středisko často představuje útvar, ke kterému jsou alokovány náklady organizace.
(ČSN EN 15221-4)
náklady na kapitál
cost of capital
Úrok a provize za kapitál.
(ČSN EN 15221-4)
náklady na technické zhodnocení (náklady na zlepšení)
cost of enhancement of initial performance (improvement costs)
Náklady potřebné ke změnám majetku/zařízení za účelem splnění nových požadavků.
(ČSN EN 15221-4)
náklady spojené s pronájmem
occupation costs
veškeré náklady vynaložené na zajištění pronájmu
náklady životního cyklu
life-cycle cost
Celkové náklady (ve smyslu současných hodnot), které by měly být vynaloženy na majetek (aktivum) během jeho provozní existence.
(ISO 41011)
nákup
procurement
Činnost zajišťující nabytí zboží nebo služby od dodavatelů.

Poznámka 1 k položce: proces nákupu zahrnuje celý životní cyklus od identifikace potřeby až do konce smlouvy na služby nebo do konce životnosti zboží, včetně likvidace.
Poznámka 2 k položce: Zajištění (sourcing) je součástí procesu zadávání zakázek, který zahrnuje plánování, definování specifikací a výběru dodavatelů.
[ZDROJ: ISO 20400:2017, 3.1.8]
(ISO 41011)
nákupní pasáž
mall
Společné prostory pro návštěvníky obchodních prostor (obvykle společné chodby a pasáže).
náležitá péče (due diligence = DD)
due diligence
Sestavování, komplexní hodnocení a validace informací o organizaci, které jsou potřeba pro posouzení přesnosti, obchodní integrity, finanční stability a integrity funkčních kompetencí v příslušné etapě dohody o zajištění procesů.
(ISO 41011)

Sestavení, komplexní zhodnocení a validace informací o organizaci na příslušné úrovni smlouvy o facility managementu, požadované pro vyhodnocení přesnosti a úplnosti v patřičném stádiu vypracovávání dohody.
(ČSN EN 15221-2)
návratnost investice
YIELD
Initial Yield = roční příjem z nájmu v den transakce / cena zaplacená za nemovitost (příklad: Yield 10 = roční návratnost 10% )

nejlepší praxe
best practice
Zdokumentovaný proces nebo produkt, společně vyvinutý uživatelskou komunitou, složenou z dodavatelů a koncových uživatelů (3.3.5), za účelem stanovení hlavních směrů odvětví.

ZDROJ ISO 20121:2012, 3.29, změněno – termín „zákazníci“ byl změněn na „koncový uživatel“ a termín „týmové“ byl změněn na „spolupracovat“.]
(ISO 41011)
nejvyšší vedení (vedoucí pracovník)
top management (executive management)
Osoba nebo skupina osob, které řídí a kontrolují organizaci na nejvyšší úrovni.

Poznámka 1 k položce: nejvyšší vedení má pravomoc delegovat autoritu a poskytovat prostředky v rámci organizace.
Poznámka 2 k položce: Pokud rozsah systému řízení pokrývá pouze část organizace, pak vrcholové vedení odkazuje na ty, kdo řídí a kontrolují tuto část organizace.
(ISO 41011)
nemovitost
real estate
Nepřemístitelný majetek včetně staveb, pozemků a nezastavěných pozemků.
(ISO 41011)

Pozemek se vším, co je spojeno se zemí pevným základem, např. budovy.
POZNÁMKA Nemovitosti, fixní majetek a nemovitý majetek jsou užívány ve stejném významu.
(ČSN EN 15221-4)
nepřeúčtovatelné provozní náklady
service charge leakage
Náklady, které pronajímatel samostatně neúčtuje nájemci (obvykle jsou zahrnuty do nájmu).
neshoda
noncomformity
Nesplnění požadavku.
(ISO 41011)
nevyužitelná plocha podlaží (NLA)
Non-functional Level Area (NLA)
Nevyužitelná plocha podlaží je měřená plocha nevyužitelných konstrukčních prostupů, atrií a dutin.
(ČSN EN 15221-6)
nezastavěná plocha
un-built area
Část plochy pozemku, která není klasifikována jako zastavěná plocha.
(ČSN EN 15221-6)
normalizovaný facility produkt
andardized facility product
Jedna z definovaných skupin klasifikovaných a hierarchicky organizovaných facility služeb; v závislosti na národních jazykových zvyklostech smí být termín „normalizovaná facility služba“ používán jako synonymum.
POZNÁMKA 1 Termín produkt je používán v souladu s EN ISO 9000 jako výstup (facility) procesu, který může být jednotlivým nebo souborem materiálních (hardware) nebo nemateriálních (software) opatření, dodávkami nebo službami, které podporují primární činnosti organizace a její vlastnosti.
POZNÁMKA 2 Termín „facility produkt“ byl zvolen kvůli jeho větší klasifikovatelnosti a více srovnatelné podstatě k umožnění benchmarkingu zatímco facility služby obecně jsou více individuální a ze své podstaty více přizpůsobitelné. Produkty byly popsány z pohledu klienta a při zohlednění různých evropských zvyklostí.
POZNÁMKA 3 V této normě je termín „facility“ (= hmotné aktivum, viz EN 15221-1) používán ve smyslu „usnadnění“, poskytování služeb, aktiv, nástrojů a spotřebního zboží pro usnadnění práce/ pro podporu primárních činností. Toto zahrnuje celé výrobní místo organizace a pokračuje až k jednotlivému listu papíru, který je třeba koupit, uložit, dodat, založit, archivovat a recyklovat. Majetek/zařízení, jako je budova nebo list papíru, je vždy spojen s činnostmi a poskytováním služeb.
(ČSN EN 15221-4)