Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
účinnost
effectiveness
Míra, v jakém rozsahu jsou realizovány plánované činnosti a dosaženy plánované výsledky.

Poznámka 1 k položce: v rámci facility managementu je důležité, aby výsledky byly dosaženy v rámci plánovaných rozpočtů.
(ISO 41011)
údržba
maintenance
Údržba technických systémů, přístrojů, součástek a prostor je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav, nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Cílem je zabezpečení spolehlivé funkce.
udržitelná budova
green building
Pod označením udržitelná budova si můžeme představit několik termínů: ekologická budova, ekoarchitektura, ekostavitelství, trvale udržitelná architektura, pasivní domy atp.
udržitelnost
sustainability
Stav globálního systému, včetně environmentálních, sociálních a ekonomických hledisek, v nichž se uspokojují současné potřeby aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby.

Poznámka 1 k položce: environmentální, sociální a ekonomické aspekty se vzájemně ovlivňují, jsou vzájemně závislé a jsou často označovány jako tři dimenze udržitelnosti.
Poznámka 2 k položce: udržitelnost je cílem udržitelného rozvoje.
[ZDROJ: ISO Průvodce 82:2014, 3.1]
(ISO 41011)

Schopnost systému zachovávat svoji funkci pro sou-časné i budoucí generace.
POZNÁMKA V tomto kontextu „systém“ zahrnuje environmentální, sociální a ekonomické aspekty.
(ČSN EN 15221-3)

Stav, ve kterém jsou prvky ekosystému a jejich funkce zachovány pro současné i budoucí generace
POZNÁMKA Viz ISO 15392 – Udržitelnost ve výstavbě.
(ČSN EN 15221-4)
ukazatel
indicator
Měřená nebo vypočítaná charakteristika (nebo soubor charakteristik) produktu podle daného vzorce, který hodnotí stav nebo úroveň výkonu ve stanoveném čase.
(ČSN EN 15221-3)
úklid
cleaning
Služby týkající se hygieny a čistoty, které udržují řádné pracovní prostředí a pomáhají udržovat aktiva v dobrém stavu.
(ČSN EN 15221-4)
umístění projektu na místním trhu
positioning
Obchodní strategie v oblasti property a asset managementu.
unbundling
unbundling
Oddělení výrobního sektoru od distribuční/dopravní sítě (výroba a distribuce médií, dopravní služby atd.)
úroveň služeb (= SL)
service level
Úplný popis požadavků na produkt, proces nebo systém s jejich vlastnostmi.
(ISO 41011)
(ČSN EN 15221-3)
POZNÁMKA Popsaný soubor vlastností v úrovni poskytovaných služeb může být hodnocen v rámci mezí vhodných pro měření a analýzu.
(ČSN EN 15221-5)