Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
facility management
facilities management (facility management)
Organizační funkce, která spojuje lidi, místo a proces v rámci zastavěného prostředí s cílem zlepšit kvalitu života lidí a produktivitu hlavní činnosti.
Pozn.: Pojmy "facility management" a "facilities management" lze zaměňovat.
(ISO 41011)

Integrace procesů v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu jejích primárních činností.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
facility management organizace (FM organizace)
facility management organization (FM organization)
Organizace zodpovědná za facility management
(ISO 41011)
facility manažer
facility manager
Osoba odpovědná za organizaci facility managementu, která je jediným kontaktním bodem na straně klienta (na strategické úrovni), zajišťuje kvalitu a neustálé zlepšování a řídí strategické projekty a úkoly. Vede organizaci FM poskytovatele, respektive řídí integrované zajištění FM služeb pro FM klienta.

POZNÁMKA Pokud je facility manažer členem vrcholového vedení organizace, také se nazývá Chief Facility Management Officer CFMO nebo Chief Facility Executive CFE.
(ČSN EN 15221-4)

Poznámka FMI: nově se objevuje i označení "CWO" (Chief Workplace Officer)
facility proces
facility process
Procesy, které jsou integrovány a spravovány facility managementem organizace.
(ISO 41011)

Podpůrný proces, který je integrován a řízen FM.
POZNÁMKA 1 Výstupem facility procesu je facility produkt.
POZNÁMKA 2 Facility procesy se dělí na procesy facility managementu na strategické a taktické úrovni a proces facility služeb na provozní úrovni.
(ČSN EN 15221-4)
facility produkt
facility product
Jedna z vymezeného souboru hierarchicky organizovaných (klasifikovaných) a normalizovaných facility služeb.

POZNÁMKA Termín „produkt“ se používá v souladu s EN ISO 9000 a je výstupem z (facility) procesu , který může být jednotlivým opatřením nebo souborem opatření hmotné (hardware) nebo nehmotné (software) povahy, dodávkami nebo službami, které podporují primární činnost organizace a její vlastnosti.
(ČSN EN 15221-3)
facility služba
facility service
Poskytování podpory primárním činnostem organizace poskytované interním nebo externím poskytovatelem.
(ISO 41011)

Podpůrné zajišťování primárních činností společnosti poskytované interním nebo externím poskytovatelem.
POZNÁMKA Facility služby jsou služby spojené s „prostorem a infrastrukturou“ a/nebo s „lidmi a organizací“.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
FM systém řízení
FM management system
Organizace musí vytvořit, zavést, udržovat a soustavně zlepšovat systém řízení FM,
včetně potřebných procesů a jejich interakcí.
FM-produktová mapa
FM product map
Struktura normalizovaných (klasifikovaných) facility produktů v FM.

POZNÁMKA Na základě EN ISO 9000 je termín produkt používán, aby pokryl služby, software a hardware.
(ČSN EN 15221-4)
FM-ukazatel
FM-indicator
Ukazatel, který měří kvalitu facility produktů.

POZNÁMKA Tyto ukazatele se používají na různých úrovních (např. na strategické, taktické nebo provozní úrovni)
(ČSN EN 15221-3)
fotovoltaika
photovoltaics
Metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách.
funkční přístup
functional approach
Přístup k facility managementu, který je zaměřen na integraci individuálních služeb tak, aby byl dosažen požadovaný výstup.
(ČSN EN 15221-2)