Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
ICT
ICT
Služby spojené s informačními a komunikačními technologiemi (ICT).
(ČSN EN 15221-4)
in-house / inhouse
in-house
Forma dodání a řízení FM služby pracovníky poptávkové organizace = FM klienta
(volně přeloženo a doplněno z ISO 41011)
indikátory trvale udržitelného rozvoje
indicators of sustainable development
Ukazatele, které popisují chování lidské společnosti ve vztahu ke zdrojům, ochraně přírody a životního prostředí.
inflační navýšení
indexation
Navýšení smluvní platby o inflační rozdíl (kde inflace je nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období)
infrastruktura
infrastructure
Systém zařízení, vybavení a služeb potřebných pro provoz organizace.

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.5.2]
(ISO 41011)
insource (sloveso)
insource (verb)
Uzavření dohody, kdy externě zajištěné služby jsou převedeny na interně zajištěné služby.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: V ČR je též užíván výraz insourcing.
inspekční prohlídka
inspection
Jednorázová či pravidelná kontrola stavu zařízení či prostor s cílem zjištění neshod, které by ohrožovaly provoz či prostředí, respektive které by zkracovaly životnost zařízení či prostor. Inspekční prohlídky, které jsou předepsány zákony, vyhláškami či jinak závaznými pravidly jsou nazývány REVIZE.
integrované facility služby
integrated facility services
Soubor facility služeb, které jsou navzájem provázány.
(ČSN EN 15221-1)
interní poskytování služeb (in-house)
internal service provision (in-house service provision)
Poskytování a správa služby zaměstnanci zaměstnanými organizací poptávky.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: dříve byl v ČR užíván termín insourcing
investice
capital expenditures (CAPEX)
Z pohledu podniku jsou to rozsáhlejší jednorázově nebo krátkodobě vynaložené zdroje či peněžní výdaje (kapitálové výdaje), u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí výnosy či peněžní příjmy během delšího časového období přesahujícího jeden rok.

(zdroj: BEDNAŘÍK, Jan. Hodnocení efektivnosti investičního projektu a jeho financování. a KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance).