Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
obchodní kontinuita
business continuity
Schopnost organizace, v důsledku rušivých událostí, pokračovat v dodávce produktů nebo služeb na přijatelné předdefinované úrovni.
[ZDROJ: ISO 22300:2012, 2.1.10]
(ISO 41011)
obchodní případ
business case
Dokument, který shrnuje rozsah, přínosy, náklady a rizika navrženého řešení obchodních potřeb.
(ISO 41011)
objem
volume
Číselné vyjádření trojrozměrné míry, vypočítaná zpravidla jako součin všech tří vzdáleností.
(ČSN EN 15221-6)
obnovitelné zdroje (OZE)
renewable resource
Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.
obrat
turnover
Množství finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za konkrétní období (účetní období).
odlehlá hodnota
outlier
Extrémní hodnota v souboru dat, která má nepřiměřený vliv na určování referenčních bodů.
(ČSN EN 15221-7)
odpis
depreciation
Odhadovaný nebo očekávaný pokles nákladů na aktiva (investiční).
POZNÁMKA Termín je požíván v oblasti účetnictví, ekonomie a financí k rozložení hodnoty aktiva v průběhu ně-kolika let.
(ČSN EN 15221-4)
opatření
correction
Úkony směřující k odstranění zjištěného nesouladu (neshody).
oprava
repair
Obnovení spolehlivé funkce po poruše.
opravná akce
corrective action
Opatření k odstranění příčiny neshody a zabránění opakování.
(ISO 41011)
optimalizace ploch
space optimization
Proces k dosažení optimálního vyvážení využití prostor pro dané účely.
organizace
organization
Osoba nebo skupina osob, které mají své vlastní funkce s odpovědností, orgány a vztahy, aby dosáhly svých cílů.

Poznámka 1 k položce: pojem organizace zahrnuje, ale neomezuje se pouze na jediného obchodníka, společnost, korporaci, firmu, podnik, orgán, partnerství, charitu nebo instituci, nebo jejich část nebo kombinaci, ať již jsou registrovány či nikoliv, veřejnoprávní nebo soukromoprávní.
(ISO 41011)
organizace poptávky
demand organization
Entita, která má potřebu a pravomoc vynakládat náklady na splnění požadavků

Poznámka 1 k položce: Jedná se obvykle o zplnomocněného zástupce v rámci funkční jednotky organizace.
(ISO 41011)
outsourcing
outsourcing
smluvní dojednání, kdy externí organizace vykonává část funkce nebo procesu organizace objednatele
(volně přeloženo z ISO 41011)