Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
časový rozvrh obsazení pronajímaných prostor
rollover schedule
Nástroj pronajimatele k optimalizaci obsazenosti pronajímaných prostor.
cena plus
cost plus
Cena za management a vlastní dodávky FM poskytovatele plus přefakturace jednotlivých subdodávek subdodavatelů.
centralizovaný
centralized
Řízený z jednoho místa, jednou společností, jedním manažerem (jedna kompetence).
černá voda
blackwater
Je splašková voda, která obsahuje fekálie a moč.
cesta stupňování
escalation path
Postup vedoucí k vyřešení problémů, které nelze dojednat v dohodnutém časovém rámci. Cesta stupňování předurčuje jejich rychlé převedení k dalšímu dořešení na vyšší úrovni struktury řízení.
(ČSN EN 15221-2)
charakteristika (znak)
characteristic
Rozlišující vlastnost:Rozlišující vlastnost:
– hmotná (např. mechanické, elektrické, chemické nebo biologické charakteristiky);
– smyslová (např. týkající se čichu, hmatu, chuti, zraku, sluchu);
– týkající se chování (např. zdvořilost, čestnost, pravdomluvnost);
– časová (např. dochvilnost, bezporuchovost, pohotovost);
– ergonomická (např. fyziologické charakteristiky nebo charakteristiky týkající se bezpečnosti osob);
– funkční (např. nejvyšší rychlost letadla)
(ČSN EN 15221-3)
cíl
objective
Výsledek, který má být dosažen.

Poznámka 1 k položce: cíl může být strategický, taktický nebo provozní.
Poznámka 2 k položce: cíle se mohou týkat různých oborů (jako jsou finanční, zdravotní a bezpečnostní, a environmentální cíle) a mohou se vztahovat na různé úrovně (jako je strategická, celoorganizační, projektové, produktové a procesní.
Poznámka 3 k položce: cíl může být vyjádřen jinými způsoby, například jako zamýšlený výsledek, účel, provozní kritérium, jako cíl facility managementu nebo použitím jiných slov s podobným významem (např. záměr, gól nebo úkol).
Poznámka 4 k položce: v rámci systému řízení facility managementu jsou pro dosažení určitých výsledků, v souladu s politikou facility managementu, organizací stanoveny cíle facility managementu.
(ISO 41011)
činnosti
activity
Úkol nebo úkoly přispívající k dokončení dodávky.
(ISO 41011)

Úkoly potřebné pro dosahování výsledků.
(ČSN EN 15221-5)
čistá podlahová plocha (NFA)
Net Floor Area (NFA)
Čistá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy vnitřních nosných konstrukcí (ICA). (IFA – ICA = NFA)
(ČSN EN 15221-6)
čistá podlahová plocha místností (NRA)
Net Room Area (NRA)
Čistá podlahová plocha místností je součet vnitřních ploch všech místností měřených k vnitřním povrchům. Čistá podlahová plocha místností se vypočítá jako rozdíl čisté podlahové plochy (NFA) a plochy dělicích konstrukcí (PWA). (NFA – PWA = NRA)
(ČSN EN 15221-6)
commissioner
commissioner
Odborník zajišťující řádný proces commissioningu.
commissioning
commissioning
Commissioning (také metoda) je proces zajištění kvality stavby a instalace, zabudování TZB systémů do objektu a jejich správné uvedení do provozu. Cílem jsou kvalitní provozní parametry v dlouhodobém výhledu. Jedná se o systematický proces zkoušení a dokumentování, který vede ke správnému návrhu všech instalovaných systémů v budově a k jejich optimálnímu využití, které respektuje provozní požadavky budovy a jejího majitele nebo provozovatele.