Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
reaktivní údržba (RU)
reactive maintenance
Jednorázový údržbový zásah na základě vyžádání klienta či na základě vyhodnocení inspekční prohlídky.
recommissioning / post commissioning
recommissioning / post commissioning
Realizace procesu commissioningu v již provozovaných objektech.
referenční bod
reference point
Míra extrémů, centrální hodnoty nebo rozptylu.
(ČSN EN 15221-7)
rekonstrukce
reconstruction
Prodloužení životnosti v původním standardu.
rekuperace tepla
heat recuperation (recovery)
Rekuperace je obecnější pojem zahrnující zpětné získávání jakékoliv formy energie. Rekuperace tepla je zpětné získávání tepelné energie (tepla/chladu).
revize
revision
Vyhláškou či nařízením předepsané inspekční úkony (na prvcích, které mohou ohrožovat životy či zdraví osob – převážně na tzv. vyhrazených zařízeních).
řídící úrovně
management levels
Tři úrovně řízení – strategická, taktická a provozní.
řízení obsazenosti prostor
stocking plan
Nástroj pronajimatele k optimálnímu workflow obsazenosti pronajímaných prostor.
riziko
risk
Vliv nejistoty.

Poznámka 1 k položce: vliv je odchylka od očekávaného – pozitivní nebo negativní.
Poznámka 2 k položce: nejistota je stav, třeba i částečný, způsobený nedostatkem informací, které souvisejí s tím, co se týká pochopení nebo znalosti události, jejího důsledku nebo pravděpodobnosti.
Poznámka 3 k položce: riziko se často charakterizuje odkazem na potenciální „události“ (jak je definováno v ISO Průvodci 73:2009, 3.5.1.3) a „následky“ (jak je definováno v ISO Průvodci 73:2009, 3.6.1.3) nebo jejich kombinaci.
Poznámka 4 k položce: riziko je často vyjádřeno v kombinaci důsledků události (včetně změn okolností) a související „pravděpodobností“ (jak je definováno v ISO Průvodci 73:2009, 3.6.1.1).
(ISO 41011)
rozpočtování s nulovým základem
zero-based budget
Metodika, která používá podrobných seznamů majetku (aktiv) a inženýrských a výkonnostních standardů pro vyhodnocení potřeb zdrojů a nákladů na tržní jednotku k vytvoření celkového rozpočtu, bez odkazu na předchozí úrovně výdajů.
(ISO 41011)