Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
šedá voda
greywater (sullage)
Šedá voda je voda, která odtéká z umyvadla, sprchy, vany, pračky, myčky a kuchyňského dřezu (splašková odpadní voda, která neobsahuje fekálie a moč).
shoda
conformity
Splnění požadavku.
(ISO 41011)
silná udržitelnost
strong sustainability
Udržitelnost, která vyžaduje nesnižující se hodnotu zdrojů, tedy princip silné udržitelnosti umožňuje čerpat jen obnovitelné zdroje, neobnovitelné jako zdroj energie vůbec neuvažuje.
skleníkové plyny
greenhouse gases
Jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému jevu (efektu). Skleníkovými plyny přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný.
skleníkový efekt
the greenhouse effect
Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru.
skupinové služby
multi services
Systém, kdy jednotlivé služby/produkty jsou zajišťovány jedním dodavatelem (služby však nejsou navzájem koordinovány).
slabá udržitelnost
weak sustainability
Udržitelnost, která požaduje, aby v budoucnu nedošlo ke snížení celkové ekonomické hodnoty zdrojů i produktů z nich získaných.
sledování
monitoring
Určení stavu systému, procesu nebo činnosti.

Poznámka 1 k položce: Chcete-li zjistit stav, může se jednat o potřebu kontroly, dohledu nebo kritického pozorování.
(ISO 41011)
složení nájemníků
tenant mix
Slouží k optimalizaci skladby nájemníků zejména v obchodních, nebo administrativních centerch.
služba
service
Časově vymezená, nehmotná činnost vykonaná pro entitu.
(ISO 41011)

Pomíjivá, nehmatatelná činnosti vykonávaná pro zákazníka/odběratele, který vystupuje jako spolutvůrce.
(ČSN EN 15221-3)
služby pro uživatele objektů (pohostinnost)
hospitality
Služby zajišťující příznivé pracovní prostředí tak, aby se lidé cítili příjemně a pohodlně.
(ČSN EN 15221-4)
služby specifické pro organizaci
organization specific
Služby vztahující se k lidem a organizaci, které jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
(ČSN EN 15221-4)
služby specifické pro primární činnosti (služby specifické pro průmyslové odvětví)
primary activity specific (Industry sector specific)
Služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře, které jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
POZNÁMKA Například kotel může dodávat teplo pro budovy nebo páru pro průmyslové procesy. Do tohoto produktu spadá proto, aby investice a energie využívané v budovách mohly být srovnatelné s jinými budovami a průmyslovými procesy a byly srovnatelné s podobnými průmyslovými procesy a byl tak umožněn jejich benchmarking.
(ČSN EN 15221-4)
služby týkající se venkovního prostředí
outdoors
Služby vztahující se na vnější plochy včetně pozemku, údržby parkovišť, zahradnických prací atd.
(ČSN EN 15221-4)
smlouva
contract
Dohoda, podle kterého se dvě strany zavazují směnit produkt za úhradu.
(ISO 41011)
smlouva o facility managementu (= FM-smlouva)
facility management agreement
Psaná nebo ústní smlouva mezi klientem a interním nebo externím poskytovatelem služeb stanovující termíny a podmínky poskytování facility služeb.
(ČSN EN 15221-1)
smlouva o rozsahu služeb (= SLA)
service level agreement = SLA
Dokument, který byl dojednán mezi organizací poptávky a poskytovatelem služeb na výkon, měření a podmínky dodání služby.
(ISO 41011)

Smlouva mezi klientem nebo zákazníkem a poskytovatelem služeb o vykonání, měření a podmínkách poskytování služeb.
POZNÁMKA Smlouva o facility managementu obsahuje obecná ustanovení platná v celém rozsahu smlouvy a specifické statě SLA platné pouze pro jednotlivé facility služby. Součástí FM-smlouvy je několik smluv o úrovni služeb (SLA).
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
specifikace (upřesnění)
specification
Podrobný popis základního výkonu a/nebo technických požadavků na služby nebo produkty a procesy stanovené organizací poptávky tak, aby bylo poskytovateli služeb zřejmé, jaké požadavky mají být splněny.

Poznámka 1 k položce: Toto je dokumentační rozhraní mezi potřebami organizace poptávky a činnostmi poskytovatele služeb.
(ISO 41011)
společenská odpovědnost firem (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR)
Dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními vlastníky. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.
společné prostory
common space
Prostory, které užívá více, nebo všichni nájemci.
sprinkler (=samočinné sprchové hasicí zařízení)
sprinkler
Systémy spadající do oblasti EPS (elektronické požární signalizace) stabilně nainstalované do budov, které samočinně spouští hasebnou clonu (většinou vodní) k okamžité likvidaci požáru.
srovnání (benchmarking)
benchmarking
Proces porovnávání procesů, výkonů a/nebo kvality, oproti praktikám stejné povahy, za stejných okolností a s obdobnými opatřeními.
(ISO 41011)

Proces porovnávání strategie, procesů, výkonů a/nebo jiných entit proti praktikám stejné povahy, a to za stejných podmínek a s podobnými mírami.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typicky je účelem benchmarkingu zlepšit strategie, procesy, výkony a/nebo jiné entity, ale může být také použit pro jiné účely, jako je odpovědnost.
POZNÁMKA 2 k heslu: Měření mohou být kvantitativní nebo kvalitativní; srovnání může být interní, vůči konkurenci nebo napříč sektorem; rozsah může být lokální, národní nebo mezinárodní; frekvence může být jednorázová, periodická nebo kontinuální.
POZNÁMKA 3 k heslu: Je třeba si uvědomit, že někdy může být také prospěšné porovnat různé entity s praktikami odlišné povahy, za různých okolností a/nebo s rozdílnými mírami.
POZNÁMKA 4 k heslu: Tato definice se liší od EN 15221-1:2006.
(ČSN EN 15221-7)
stálé zlepšování
continual improvement
Opakovaná činnost pro zvýšení výkonu.
(ISO 41011)
stěna
wall
Obvykle svislá konstrukce, která ohraničuje nebo člení budovu nebo její část:
A Nosné stěny podpírají stropní konstrukci nebo střechy a/nebo zabezpečují konstrukční celistvost
B Nenosné stěny jsou určeny pouze pro rozdělení/oddělení prostoru
1 Obvodové stěny rozdělují/oddělují vnitřní místnosti od vnějšího prostoru
2 Vnitřní stěny rozdělují/oddělují pouze vnitřní místnosti
Jsou možné kombinace výše uvedených druhů (např. vnitřní stěny mohou být nosné a obvodové stěny mohou být nenosné).
(ČSN EN 15221-6)
strategická úroveň
strategic level
Úroveň, na které organizace definuje cíle a politiku, a plánuje a hodnotí,jak svých cílů dosáhnout.
(ISO 41011)
střecha
roof
Krycí konstrukce tvořící vrchní úroveň budovy nebo její části.
(ČSN EN 15221-6)
strop
ceiling
Obvykle vrchní vodorovný povrch v místnosti.
(ČSN EN 15221-6)
struktura
structure
Vztah mezi třídami, skupinami a kategoriemi a způsob, jakým jsou vzájemně provázány.
(ČSN EN 15221-4)
subdodavatel
subcontractor
Organizace, kterou zapojí poskytovatel služeb do provedení určité části facility služeb.
(ISO 41011)

Organizace pověřená poskytovatelem služeb facility managementu k poskytování určité části facility služeb.
(ČSN EN 15221-2)
subdodávka
subcontracting
Proces zapojení subdodavatele.
(ISO 41011)
systém
system
Soubor obsahující vzájemně propojené procesy, technologie nebo postupy.
(ISO 41011)

Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků.
(ČSN EN 15221-3)
Množina vzájemně souvisejících procesů, technologií nebo (obchodních) struktur.
(ČSN EN 15221-5)
systém plateb založený na výkonu
performance based payment system
Metoda plateb založená na dohodnutých výstupních jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
(ČSN EN 15221-2)
systém řízení
management system
Soubor vzájemně propojených nebo provázaných prvků organizace k vytvoření politiky a cílů a procesů k dosažení těchto cílů.

Poznámka 1 k položce: systém řízení může řešit jednu disciplínu nebo několik disciplín.
Poznámka 2 k položce: systém zahrnuje strukturu, role a odpovědnosti organizace, plánování a provoz.
Poznámka 3 k položce: rozsah systému řízení může zahrnovat celou organizaci, specifické a identifikované funkce organizace, konkrétní a identifikované části organizace nebo jednu či více funkcí v rámci skupiny organizací.
(ISO 41011)