Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
vada
defect
Nedostatek způsobený chybným návrhem nebo provedením.
vize
vision
Popis toho, co organizace chce být a jak chce být viděna zúčastněnými stranami.
(ISO 41011)
vnější plocha
external area
Část plochy pozemku nezahrnující zastavěnou plochu přízemí budovy.
(ČSN EN 15221-6)
vnitřní podlahová plocha (IFA)
Internal Floor Area (IFA)
Vnitřní podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy obvodových konstrukcí (ECA). (GFA – ECA = IFA)
(ČSN EN 15221-6)
vratnost
reversibility
Možnost klienta učinit rozhodnutí o ukončení smlouvy o facility managementu s existujícím poskytovatelem a převedení facility služeb na interního poskytovatele (případně jiného určeného FM poskytovatele).
(ČSN EN 15221-2)
vrcholný FM-ukazatel
FM-top indicator
Ukazatel důležitý pro FM-činnosti, který není FM-KPI.

POZNÁMKA Není přímo spojen s cílem organizace klienta.
(ČSN EN 15221-3)
vrcholové vedení
top management
Osoba nebo skupina lidí, kteří řídí a kontrolují organizaci na nejvyšší úrovni.
vyhrazená zařízení
dedicated devices
Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle příslušných zákonů. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.
výkon
performance
Měřitelný výsledek.

Poznámka 1 k položce: výkon se může týkat buď kvantitativních nebo kvalitativních zjištění.
Poznámka 2 k položce: výkon se může týkat řízení činnosti, procesů, produktů (včetně služeb), systémů nebo organizace.
(ISO 41011)
výloha
shop front window
Prosklená stěna obchodu určená k vystavení nabízených produktů.
výsledky
outcomes
Výsledek výkonu (nebo neprovedení) funkce(-í) nebo procesu(-ů).
vystavěné prostředí
built environment
Skupina budov, venkovní stavební díla (krajině upravená místa), infrastruktury a další stavební díla v oblasti.
(ISO 41011)
vzdálenost
distance
Číselné vyjádření jednorozměrné míry nejkratší spojnice mezi dvěma body.
NÁRODNÍ POZNÁMKA Této veličině přiřazujeme rozměr délka, L.
(ČSN EN 15221-6)