Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
daňové náklady
tax costs
Náklady, jako jsou daně, poplatky a DPH (daň z přidané hodnoty).
(ČSN EN 15221-4)
decentralizovaný
decentralized
Řízený z více míst, lokalit, více firem, více manažery (není sjednocená kompetence).
demobilizace
demobilization
Fáze k přenosu facility služeb zpět na organizaci poptávky nebo na nového poskytovatele služeb, jak je uvedeno ve facility management dohodě (smlouvě).
(ISO 41011)

Etapa sloužící k převedení facility služeb zpět ke klientovi nebo k novému poskytovateli služeb facility managementu podle smlouvy o facility managementu.
(ČSN EN 15221-2)
digitální dvojče
Digital Twin
Je digitální reprezentace fyzického objektu nebo systému. V oblasti facility managementu se jedná o stavební dílo.
dodavatel
supplier
Poskytovatel facility služby nebo produktu.
(ČSN EN 15221-1)
dodavatel facility managementu = FM dodavatel
facility management contractor
Organizace, která je zavázána kontraktem poskytovat facility služby a je odpovědná za plnění kontraktu.
(ČSN EN 15221-1)
dodavatelský řetězec
supply chain
Systém organizací, lidí, činností, informací a zdrojů související s doručováním produktu nebo služby od dodavatele ke koncovému uživateli.
(ISO 41011)
dodávka
deliverable
Měřitelný a ověřitelný výstup, výsledek nebo položka, která má být vytvořena v rámci určitého časového období pro dokončení projektu nebo části projektu.
[ZDROJ: ISO 22128:2008, 3.2]
(ISO 41011)
dohoda
agreement
Prohlášení dohodnuté mezi organizací poptávky a poskytovatelem služby nebo dodavatelem produktů.

Poznámka 1 k položce: toto by mělo být ve formě písemného prohlášení sjednaného mezi organizací poptávky a poskytovatelem služeb nebo dodavatelem produktů, které stanoví požadavky, podmínky, náklady, požadovanou úroveň zdrojů a výstupů.
Poznámka 2 k položce: pro komplexní dohody ve více zemích nebo o více službách, druzích dokumentace a obsahem uvedeným v ISO 41012:2017, mohou být požadovány přílohy C a D. U malých nebo jednotlivých smluv o poskytování služeb může stačit jeden jednostránkový dokument, který stanoví důležité podmínky.
(ISO 41011)
dokumentované informace
documented information
Informace, které musí být kontrolovány a udržovány organizací a média, na kterých jsou obsaženy.

Poznámka 1 k položce: dokumentované informace mohou být v libovolném formátu a médiu a z jakéhokoliv zdroje.
Poznámka 2 k položce: dokumentované informace mohou označovat:
— systém řízení včetně souvisejících procesů;
— informace vytvořené tak, aby organizace mohla fungovat (dokumentace);
— důkazy o dosažených výsledcích (záznamy).
(ISO 41011)
due diligence
due diligence
Často lze due diligence přeložit jako náležitou pečlivost, náležitá opatrnost nebo obvyklou opatrnost. V oblasti FM výběrových řízení se jedná o fázi, kdy je vybrán vítěz, avšak ještě není podepsána smlouva. Obě strany si v této fázi ověřují pravdivost a úplnost zjištění o protistraně.