Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
N2O
oxid dusný
Jeden ze skleníkových plynů – je emitován do atmosféry při hnojení a spalování fosilních paliv. Přírodní procesy probíhající v půdě a oceánech také uvolňují N2O.
NACORE
National Association of Corporate Real Estate Executives
USA
Dříve „Mezinárodní asociace podnikových správců majetku“ v roce 2002 spolu s IDRC vytvořily současnou „Corenet Global“.
http://www.corenetglobal.org/
NCIDQ
National Council for Interior Design Qualification
USA
Stanovuje globální standardy odborné způsobilosti pro ochrany zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek v interiéru.
http://www.ncidqexam.org/
NEN
Nederlands Normalisatie Instituut
NL
Holandská organizace pro normalizaci a měření.
NFA
Net Floor Area (čistá podlahová plocha)
Čistá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy vnitřních nosných konstrukcí (ICA). (IFA – ICA = NFA)
NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health
USA
Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
http://www.cdc.gov/niosh/
NIST
ational Institute of Standards and Technology
USA
(Národní institut standardů a technologie), je agentura při US Ministerstvu průmyslu a obchodu.
NLA
Non-functional Level Area (nevyužitelná plocha podlaží)
Nevyužitelná plocha podlaží je měřená plocha nevyužitelných konstrukčních prostupů, atrií a dutin.
NOPA
New Office Promotion Association
JAP
Japonská obchodní organizace v gesci Ministerstva mezinárodního obchodu a průmyslu.
NPV
Net Present Value
Ekonomický termín = čistá současná hodnota.
NRA
Net Room Area (čistá podlahová plocha místností)
Čistá podlahová plocha místností je součet vnitřních ploch všech místností měřených k vnitřním povrchům. Čistá podlahová plocha místností se vypočítá jako rozdíl čisté podlahové plochy (NFA) a plochy dělicích konstrukcí (PWA). (NFA – PWA = NRA)
NRC
Noise Reduction Coefficient
Skalární znázornění množství zvukové energie absorbované na určité ploše.