Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
CA
Circulation Area (Komunikační plochy)
Komunikační plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro horizontální i vertikální pohyb.
CAD
Computer-Aided Design
Obecné označení pro software na počítačové navrhování (vektorový systém 2D/3D tvorby návrhů).
CAFM
Computer Aided Facility Management
Obecné označení pro software pro zajištění komplexní podpory FM služeb (kombinace CAD + databází + procesní podpory).
CAPEX
Capital Expenses
Investiční náklady
CCTV
closed circuit TV
Interní okruh kamerové ostrahy prostor připojený na dispečerské pracoviště (PCO, ostraha či recepce).
CDE
Common Data Environment
Je jediný zdroj informací, který je určený ke shromažďování, správě a šíření informací pro všechny, kteří se podílí na projektu stavebního díla. Výhodou je usnadnění práce mezi jednotlivými týmy, definuje vždy jedinou platnou verzi informace, a tím zamezuje chybám, duplicitám a nedorozumění. (zdroj TZB Info - upravený)
CEN
Comité Européen de Normalisation
EU
Evropská organizace pro normalizaci a měření.
CEN/TC
CEN Technical Committee
EU
Technická komise CEN (přípravná komise jmenovaná ze zástupců států EU).
CFC
Chlorofluorocarbon
Chemická sloučenina komerčně též označovaná jako FREON – plyn hrubě poškozující životní prostředí.
CFC a HCFC
freony a halogenové freony
Jeden ze skleníkových plynů – používaly se jako nosné medium v ledničkách a chladicích zařízeních a při dalších průmyslových procesech. Malé množství těchto plynů vzniká i při přírodních procesech. Tyto plyny rozrušují ozonovou obálku, která chrání před radiací. Montrealským protokolem bylo užívání freonů zakázáno a jejich přítomnost v atmosféře se snižuje.
CFM
Certified Facility Manager
Nejvyšší odborná způsobilost, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMA Foundation).
CH4
metan
Jeden ze skleníkových plynů – zvyšuje svůj podíl v důsledku lidské činnosti např. v zemědělství, při distribuci zemního plynu a při skládkování. Metan je také uvolňován v přírodních procesech probíhajících např. v bažinách, rašeliništích či mokřadech. Koncentrace metanu v atmosféře má v současnosti spíše klesající tendenci (za posledních 20 let).
CHP
Cogeneration
Kogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.
CIFM
Computer Integrated Facility Management
Obecné označení pro software pro zajištění komplexní podpory FM služeb (kombinace CAD + databází + procesní podpory) – alternativní název pro CAFM.
CMMS
Computerized-Maintenance Management Systems
Obecné označení pro software pro zajištění systému údržby technologických zařízení vč. výrobních (kombinace CAD + databází + procesní podpory).
CO2
oxid uhličitý
Jeden ze skleníkových plynů – vzniká spalováním fosilních paliv v dopravě, při vytápění a chlazení, při výrobě cementu a dalšího zboží. Odlesňování v globálním měřítku snižuje absorpci CO2 při fotosyntéze. Oxid uhličitý je výsledkem i některých přírodních procesů, např. při hnití.
CPI
Critical Performance Indicator
Mezní hodnota předem smluvně dojednaného KPI, při které klient může přistoupit k tvrdším postihům.
ČSN
Česká státní norma
ČR
Česká organizace pro normalizaci a měření (česká norma).
CSR
Corporate Social Responsibility (Společenské odpovědnosti podniku)
Znamená takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku.
CTD (CTDS)
Cumulative Trauma Disorder
USA
Kumulativní trauma poruchy (CTD(S)) jsou
poranění pohybového aparátu a nervového
systému, které mohou být způsobeny opakujícími se úkony, extrémní námahou atd.
CWO
Chief Workplace Officer
Člen vedení organizace (Bordu) zodpovědný za řízení podpůrných služeb (FM služeb)